Η McKinsey επαναφέρει τις γνωστές συνταγές στο πρώτο draft

Η McKinsey επαναφέρει τις γνωστές συνταγές στο πρώτο draft

Παράλληλα με τη μείωση του προσωπικού, η λειτουργική κερδοφορία της επιχείρησης θα πρέπει να αυξηθεί κατά περίπου 500 εκατ. ευρώ και να φτάσει στα επίπεδα του 1 - 1,1 δισ. ευρώ

Στη δημιουργία μιας μικρότερης, αλλά ισχυρής ΔΕΗ που θα μπορεί να διατηρήσει μια σημαντική θέση στην αγορά ηλεκτρισμού και να ανταποκριθεί στο πλήρως ανταγωνιστικό περιβάλλον που θα έχει διαμορφωθεί μέχρι και το τέλος του 2019,  στοχεύει το business plan της επιχείρησης για την περίοδο 2018 - 2022 που καταρτίστηκε με τη συνδρομή της McKinsey.
Είναι προφανές ότι στη νέα αυτή περίοδο όταν θα έχει χάσει το 50% του μεριδίου της και το 50% του τζίρου της, δεν θα μπορεί να λειτουργεί ως βιώσιμη και ανταγωνιστική εταιρία με το σημερινό προσωπικό ούτε να παρέχει στους πελάτες της τιμολόγια που δεν αντανακλούν το πλήρες κόστος της. 
Με αυτές τις αυτονόητες παραδοχές συνδέονται οι δύο δράσεις του νέου business plan στους ευαίσθητους πολιτικά και κοινωνικά τομείς του προσωπικού και της τιμολογιακής πολιτικής.
Σε ότι αφορά στην τιμολογιακή πολιτική, το business plan προβλέπει αναπροσαρμογή των τιμολογίων ώστε να ενισχυθεί η λειτουργική κερδοφορία κατά 90 - 100 εκατ. ευρώ ετησίως μέσα στην πενταετία.

Δραστική μείωση προσωπικού

Σε ότι αφορά στο προσωπικό προτείνει συνολικές αποχωρήσεις 5.860 εργαζομένων από τους 12.120 που απασχολούνται συνολικά σήμερα στην επιχείρηση (10.630 τακτικό προσωπικό και 1.490 έκτακτο).
Συγκεκριμένα, εντός του 2018 προβλέπεται η αποχώρηση 1.300 ατόμων στο πλαίσιο της αποεπένδυσης των λιγντιτών (εργαζόμενοι σε Μελίτη 1 και μονάδες 3 και 4 Μεγαλόπολης). 
Εντός του 2019 προβλέπεται η αποχώρηση άνω των 500 ατόμων εξαιτίας της απόσυρσης των μονάδων Καρδιάς και Αμυνταίου.
Επιπλέον, λόγω της προβλεπόμενης στο business plan αναδιάρθρωσης των υποστηρικτών λειτουργιών της εταιρίας, θα προκύψει πλεονάζον προσωπικό που θα αντιμετωπισθεί με την μη ανανέωση συμβάσεων 1.000 ατόμων.
Περαιτέρω μείωση, τέλος, κατά 900 άτομα θα προκύψει από τους εργαζόμενους που οδηγούνται σε συνταξιοδότηση.
Οι παρεμβάσεις για την μείωση του προσωπικού κατά 50% συμπληρώνονται από ένα ευρύ πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου για εργαζόμενους που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση που μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 3.000 άτομα.
Το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου θα συνδυασθεί με προσλήψεις κατ’ αναλογία 3 προς 1, δηλαδή μία πρόσληψη για κάθε τρία άτομα που αποχωρούν. 

Βελτίωση οικονομικών μεγεθών

Το business plan, όπως έχει ήδη ανακοινώσει η ΔΕΗ, προβλέπει ότι η λειτουργική κερδοφορία θα πρέπει να αυξηθεί κατά περίπου 500 εκατ. ευρώ για να φτάσει στα επίπεδα του 1 - 1,1 δισ. ευρώ.
Ταυτόχρονα ο δανεισμός από τα 3,9 δις ευρώ τονίζεται ότι πρέπει να πέσει στα 2 δις. ευρώ, ώστε να διαμορφωθεί μια βιώσιμη σχέση EBITDA/χρέους.
Για τις ΑΠΕ το πλάνο περιλαμβάνει δύο προβλέψεις: Τη μεσοπρόθεσμη που αφορά στην εγκατάσταση 600 MW μέχρι το 2022 και τη μακροπρόθεσμη που προβλέπει τη λειτουργία μονάδων άνω των 2 GW μέχρι το 2030. 

www.worldenergynews.gr