Έως 21 Ιουνίου η εκδήλωση ενδιαφέροντος για λιγνιτικές μονάδες - Στις 17 Οκτωβρίου ο επενδυτής - Το χρηματοοικονομικό προφίλ των μονάδων

Έως 21 Ιουνίου η εκδήλωση ενδιαφέροντος για λιγνιτικές μονάδες - Στις 17 Οκτωβρίου ο επενδυτής - Το χρηματοοικονομικό προφίλ των μονάδων
Η ΔΕΗ ενέκρινε τη σύσταση δυο εταιριών, στις οποίες εισφέρονται τα στοιχεία του ενεργητικού, του παθητικού και το ανθρώπινο δυναμικό των προς εκποίηση μονάδων
Με ένα εξαιρετικά σφικτό χρονοδιάγραμμα προχωρεί η ΔΕΗ στις επόμενες κινήσεις για την πώληση των δυο εταιριών στις οποίες εισφέρονται οι λιγνιτικές μονάδες της Μεγαλόπολης και της Φλώρινας.
Κατά τη χθεσινή (23/5) συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης εγκρίθηκε η απόσχιση των κλάδων λιγνιτικού ηλεκτροπαραγωγικού δυναμικού Μεγαλόπολης και Μελίτης όπως και η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μεταβίβαση των μετοχών των δυο εταιριών που σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη 31 Μαΐου.
Επίσης εγκρίθηκε η σύσταση δυο εταιριών στις οποίες εισφέρονται από τη ΔΕΗ τα στοιχεία του ενεργητικού, του παθητικού και το ανθρώπινο δυναμικό.
Πρόκειται για τις εταιρίες «Μελίτη» στην οποία εισφέρεται η μονάδα της Φλώρινας και η οποία έχει 13.200.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 4 ευρώ η κάθε μια πράγμα που σημαίνει ότι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 52,8 εκατ. ευρώ.
Η εταιρία «Μεγαλόπολη» στην οποία εισφέρονται οι δυο μονάδες της Μεγαλόπολης έχει 24.782.000 μετοχές ονομαστικής αξίας επίσης 4 ευρώ η κάθε μιας.

Οι ημερομηνίες - σταθμοί

Σε ότι αφορά το χρονοδιάγραμμα πρέπει να σημειωθεί ότι μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και έως τις 11 Ιουνίου θα δοθεί περιθώριο υποβολής ερωτήσεων από υποψήφιους επενδυτές οι οποίοι θα κληθούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους έως τις 21 Ιουνίου.
Στις 3 Ιουλίου προβλέπεται να συνεδριάσει και πάλι το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ για να εγκρίνει τη λίστα των προεπιλεγέντων επενδυτών και να καθορίσει τις διαδικασίες υποβολής δεσμευτικών προσφορών.
Την ίδια μέρα θα γίνει και η ανακοίνωση των προεπιλεγέντων επενδυτών.
Στις 5 Ιουλίου προβλέπεται να δημοσιευθεί η πρόσκληση υποβολής δεσμευτικών προσφορών και θα ακολουθήσει έναν μακρύ διάστημα χωρίς κάποιες προβλεπόμενες διαδικασίες έως τις 20 Σεπτεμβρίου οπότε και να αναμένεται να γίνει η έγκριση από το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ της σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών (SPA) και να καθοριστεί η διαδικασία οικονομικής αξιολόγησης των προσφορών.
Οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να υποβάλουν δεσμευτικές προσφορές την 1η Οκτωβρίου και στις 17 Οκτωβρίου προβλέπεται η ανάδειξη του προτιμητέου επενδυτή.

Το χρηματοοικονομικό προφίλ των λιγνιτικών σταθμών

Αξίζει να σημειωθεί ότι το χθεσινό διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ ενέκρινε και την έκθεση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων των δυο εταιριών Μεγαλόπολη και Μελίτη όπως αυτή συντάχθηκε από τους ορκωτούς λογιστές.
Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη έκθεση, σε ότι αφορά τη Μεγαλόπολη το σύνολο του μακροπρόθεσμου ενεργητικού ανέρχεται σε 433.957.972 ευρώ, το σύνολο του βραχυπρόθεσμου ενεργητικού ανέρχεται σε 51.473.531 ευρώ και το σύνολο του ενεργητικού σε 485.431.504 ευρώ.
Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων ανέρχεται σε 356.020.118 ευρώ, ενώ υπάρχει πρόβλεψη για κινδύνους και έξοδα ύψους 9.779.974 ευρώ.
Το σύνολο των υποχρεώσεων βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων ανέρχεται σε 119.631.411 ευρώ και το σύνολο των υποχρεώσεων και των ιδίων κεφαλαίων ανέρχεται σε 485.431.504 ευρώ.                 
Αντιστοίχως για τη Μελίτη το σύνολο του μακροπρόθεσμου ενεργητικού ανέρχεται σε 402.758.714 ευρώ, το σύνολο του βραχυπρόθεσμου ενεργητικού ανέρχεται σε 28.754.371 ευρώ  και το σύνολο του ενεργητικού σε 431.513085 ευρώ.
Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων ανέρχεται σε 300.717.719 ευρώ, ενώ υπάρχει πρόβλεψη για κινδύνους και έξοδα ύψους 1.940.204 ευρώ.
Το σύνολο των υποχρεώσεων βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων ανέρχεται σε 128.855.161 ευρώ και το σύνολο των υποχρεώσεων και των ιδίων κεφαλαίων ανέρχεται σε 431.513.085 ευρώ.   
Όλα όσα ενέκρινε χθες το διοικητικό συμβούλιο θα τεθούν προς έγκριση και σε έκτακτη γενική συνέλευση που είναι προγραμματισμένη για τις 26 Ιουνίου, ενώ στις 29 Μαΐου αναμένεται να υπογραφεί και η νέα τριετής επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας (2018 - 2021) η οποία επίσης εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο.
Αξίζει να σημειωθεί η νέα συλλογική σύμβαση εργασίας που δεν έχει αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη θα ισχύσει και για τους εργαζόμενους των δυο νέων θυγατρικών της ΔΕΗ, ενώ από το νόμο δεσμεύονται οι αγοραστές να την διατηρήσουν.
Στη συλλογική σύμβαση προβλέπεται ότι η ΔΕΗ θα συνάψει με ιδιωτική εταιρία ομαδικό συμβόλαιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για το σύνολο των εργαζομένων της.

www.worldenergynews.gr