Ανανεώσιμες

ΑΠΕ: Με περικοπή ενέργειας θα χορηγούνται περισσότερες προσφορές σύνδεσης - Μητρώο Δικτύων Υψηλής και Μέσης Τάσης

ΑΠΕ: Με περικοπή ενέργειας θα χορηγούνται περισσότερες προσφορές σύνδεσης - Μητρώο Δικτύων Υψηλής και Μέσης Τάσης
Ο κάθε ενδιαφερόμενος επενδυτής θα γνωρίζει έτσι σε ποιές περιοχές υπάρχει …μποτιλιάρισμα.

Ειδικό όρο ο οποίος θα προβλέπει περικοπές ενέργειας θα περιλαμβάνουν οι προσφορές σύνδεσης σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συγκεκριμένη πρόβλεψη θα περιλαμβάνεται στη β΄ φάση εκσυγχρονισμού της αδειοδοτικής διαδικασίας (μετά τη χορήγηση βεβαίωσης παραγωγού έως και την έκδοση άδειας λειτουργίας) ώστε να καταστεί δυνατό να συνδεθούν έργα περισσότερων επενδυτών σε κάποιο υποσταθμό.

Ειδικότερα, θα προβλέπεται ο περιορισμός στην απορρόφηση ηλεκτρικής ενέργειας, εφόσον έτσι θα καθίσταται δυνατή η χορήγηση προσφοράς σύνδεσης σε περισσότερα έργα ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ σε μία περιοχή του δικτύου η οποία, είτε είναι κορεσμένη, είτε παρουσιάζει περιορισμένη δυνατότητα απορρόφησης.

Ωστόσο, θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας κατόπιν εισήγησης του Διαχειριστή των δικτύων, που θα αφορά στη μεθοδολογία υλοποίησης των περικοπών ισχύος και ενέργειας σταθμών ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ. Μάλιστα, έτσι η περικοπή της ενέργειας δεν θα υπόκειται σε υποχρέωση αποζημίωσης.

Μητρώο Ιδιωτικών Δικτύων Υψηλής και Μέσης Τάσης

Επιπλέον προτείνεται η δημιουργία από τον ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ Μητρώου των Δικτύων Υψηλής (μεγαλύτερης ή ίσης των 50kV) και Μέσης Τάσης (μικρότερα των 50kV) αντίστοιχα, τα οποία κατασκευάζουν οι παραγωγοί σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (Ιδιωτικά Δίκτυα).
Ο ΔΕΔΔΗΕ θα τηρεί Μητρώο και για τα δίκτυα τάσεως μεγαλύτερης ή ίσης των 50kV στα Μη Διασυνδεμένα Νησιά. Οι δυο Διαχειριστές θα συνεργάζονται για την αποτύπωση των δικτύων και θα αναρτούν σε ειδική γεωπληροφοριακή πλατφόρμα τα συγκεκριμένα δίκτυα. Έτσι, κάθε ενδιαφερόμενος επενδυτής θα γνωρίζει σε ποιες περιοχές υπάρχει …μποτιλιάρισμα.

Γι΄ αυτό θα πρέπει, κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος κατασκευάζει Ιδιωτικό Δίκτυο για τη διασύνδεση του σταθμού με το Σύστημα ή το Δίκτυο, να υποβάλλει αίτηση στον αρμόδιο Διαχειριστή για έγκριση όδευσης δικτύου. Μάλιστα θα αποτυπώνει σε τοπογραφικά διαγράμματα και χαρτογραφικό υπόβαθρο την ακριβή θέση του σταθμού, τον τύπο και την όδευση του δικτύου διασύνδεσης στο σύστημα, το είδος των γραμμών υψηλής τάσης κλπ.

Ο αρμόδιος Διαχειριστής θα πρέπει να εγκρίνει ή να απορρίπτει την όδευση, λαμβάνοντας υπόψη τα υπόλοιπα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας που οδεύουν στην περιοχή και να αναρτά στην γεωπληροφοριακή πλατφόρμα τα διαγράμματα σύνδεσης. Η έγκριση δεν θα απαλλάσσει τον ενδιαφερόμενο από τη λήψη άλλων εγκρίσεων σχετικά με την όδευση των δικτύων από άλλες υπηρεσίες (π.χ. δασαρχεία, δήμους, φορείς αρμόδιοι για το σιδηροδρομικό δίκτυο κλπ.).

Τμηματική Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας

Επίσης, στις προωθούμενες ρυθμίσεις, οι οποίες θα τεθούν σε διαβούλευση, πριν κατευθυνθούν στη Βουλή προς ψήφιση, προτείνεται για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ να επιτρέπεται άπαξ η έκδοση τμηματικής Άδειας Εγκατάστασης για τμήμα, το οποίο έχει τεχνική και λειτουργική αυτοτέλεια και το οποίο αφορά τουλάχιστον σε ποσοστό 80% της συνολικής ισχύος για την οποία έχει χορηγηθεί Βεβαίωση ή Βεβαίωση Ειδικών Έργων ή Άδεια Παραγωγής. Εάν ο επενδυτής δεν υποβάλλει αίτηση για έκδοση τελικής Άδειας Εγκατάστασης ως προς την συνολική ισχύ του σταθμού, θα πρέπει να προσαρμόσει τις άδειες και τις εγκρίσεις που του έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με την τμηματική Άδεια Εγκατάστασης που έχει εκδοθεί.

Όσον αφορά στην Τμηματική Άδεια Λειτουργίας για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ οι οποίοι εμπίπτουν στην κατηγορία των Ειδικών Έργων θα επιτρέπεται μία φορά η έκδοση τμηματικής Άδειας Λειτουργίας για πλήρως αποπερατωμένο τμήμα τους, το οποίο έχει τεχνική και λειτουργική αυτοτέλεια και αφορά τουλάχιστον το 50% της συνολικής ισχύος για την οποία έχει εκδοθεί η οικεία Άδεια Εγκατάστασης.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης