Τελευταία Νέα
Ανανεώσιμες

Έργα ΑΠΕ: Φρένο στις προσφυγές - Δημόσιας ωφέλειας χαρακτηρίζονται από το ΥΠΕΝ

Έργα ΑΠΕ: Φρένο στις προσφυγές - Δημόσιας ωφέλειας χαρακτηρίζονται από το ΥΠΕΝ

Ρύθμιση για διευκόλυνση των απαλλοτριώσεων - Τι περιλαμβάνει

 

«Φρένο» στις προσφυγές κατά της χωροθέτησης έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) βάζει το ΥΠΕΝ, με ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο για την απλοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας των ΑΠΕ. Ακολουθώντας τις κατευθυντήριες γραμμές του σχεδίου δράσης «REPowerEU» της Κομισιόν, το οποίο θεμελιώνει την αρχή ότι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) υπηρετούν υπέρτατο δημόσιο συμφέρον, άρα η εγκατάστασή τους πρέπει να προχωρά κατά προτεραιότητα, η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ συμπεριέλαβε στο νομοσχέδιο σχετική ρύθμιση, η οποία επιπλέον διευκολύνει και τις απαλλοτριώσεις.


Έτσι, με ειδική διάταξη περιγράφεται η διαδικασία εγκατάστασης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, ΣΥΘΥΑ, καθώς και σταθμών αποθήκευσης ενέργειας, που χαρακτηρίζονται ως δημόσιας ωφελείας. Πιο συγκεκριμένα, σταθμοί μονάδες ΑΠΕ και αποθήκευσης, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται επίσης τα έργα δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, κατασκευής υποσταθμών, οδοποιίας, και εν γένει κάθε κατασκευή που αφορά στην υποδομή, εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. ή/και σταθμών αποθήκευσης, θα χαρακτηρίζονται ως δημόσιας ωφέλειας που εξυπηρετούν, εκτός των άλλων, τη δημόσια ασφάλεια και υγεία και έχουν θετικές επιδράσεις πρωταρχικής σημασίας για το περιβάλλον, ανεξάρτητα από τον φορέα υλοποίησής τους.

Αναγκαστική απαλλοτρίωση

Μάλιστα, προβλέπεται ότι η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων ή η εις βάρος αυτών σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων θα λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τον Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (ν. 2882/2001 Α’ 17). Ο βαρυνόμενος με τη δαπάνη της απαλλοτρίωσης θα υποχρεούται στην αποκατάσταση και κάθε βλάβης ή φθοράς ή στέρησης της χρήσης που προέρχεται από την εκτέλεση των τεχνικών εργασιών.

Η δαπάνη για τη συντέλεση των αναγκαίων αναγκαστικών απαλλοτριώσεων θα βαρύνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο υπέρ του οποίου εκδίδεται η άδεια εγκατάστασης ή η Οριστική Προσφορά Σύνδεσης στις περιπτώσεις που δεν εκδίδεται Άδεια Εγκατάστασης. Μάλιστα, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις προβλέπουν ότι ο κάτοχος του σταθμού παραγωγής θα μπορεί να προβαίνει σε αναγκαστική απαλλοτρίωση του γηπέδου εγκατάστασης, εφόσον έχει εξαντλήσει κάθε άλλο μέσο απόκτησης της νόμιμης χρήσης του.

Ειδικά για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς, η απαλλοτριωμένη έκταση δεν θα μπορεί να καταλαμβάνει ποσοστό μεγαλύτερο του 20% επί της συνολικής έκτασης εγκατάστασης. Ο συγκεκριμένος περιορισμός δεν θα ισχύει για δάση, δασικές ή άλλες εκτάσεις, εφόσον επιτρέπεται επί αυτών η εκτέλεση έργων, σύμφωνα με τον δασικό κώδικα (άρθρα 45 και 53 του ν. 998/1979).

Στάδια αδειοδότησης σταθμών ΑΠΕ, ΣΥΘΗΑ και αποθήκευσης

Η διαδικασία παροχής των γνωμοδοτήσεων που απαιτούνται για την περιβαλλοντικήαδειοδότηση σταθμών ΑΠΕ, ΣΥΘΗΑ και αποθήκευσης θα μπορεί να προηγηθεί της έκδοσης Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων, μετά από αίτηση του
ενδιαφερομένου στις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι αρμόδιες για την παροχή γνωμοδότησηςυπηρεσίες θα εξετάζουν τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων και θα τους αποστέλλουν τις γνωμοδοτήσεις τους.

Μετά την έκδοση της Βεβαίωσης ή της Βεβαίωσης Ειδικών Έργων από τον Φορέα
Αδειοδότησης Α’ Φάσης, ο ενδιαφερόμενος θα προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση:
α) της Απόφασης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης,
β) της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή,
γ) της έγκρισης επέμβασης σε δάσος ή δασική έκταση εφόσον απαιτείται, διαφορετικά των αναγκαίων αδειών για την κτήση του δικαιώματος χρήσης της έκτασης εγκατάστασης του έργου.

Μετά την αποδοχή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, ο ενδιαφερόμενος θα υποβάλλει αίτηση για την έκδοση της Άδειας Εγκατάστασης, θα προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τη σύναψη της Σύμβασης Σύνδεσης, και της Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης (εκτός εάν υφίσταται υποχρέωση συμμετοχής σε διαγωνιστική διαδικασία) , άλλως υποβάλλει δήλωση για έκδοση Βεβαίωσης Απευθείας Συμμετοχής στην Αγορά και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη συμμετοχή του σταθμού στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας.

Έπειτα, προχωρά στις απαραίτητες ενέργειες για τη χορήγηση αδειών συμπεριλαμβανομένων των οικοδομικών αδειών ή εγκρίσεων εργασιών μικρής κλίμακας κατά περίπτωση), πράξεων, πρωτοκόλλων κλπ., χωρίς να αποτελεί προαπαιτούμενο στοιχείο για τη χορήγηση αυτών η έκδοση της Άδειας Εγκατάστασης.

Οι σταθμοί ΑΠΕ, ΣΥΘΗΑ και αποθήκευσης, καθώς και τα συνοδά τους έργα, θα επιτρέπεται να εγκαθίστανται και να λειτουργούν:
α) Σε περιοχές εκτός σχεδίου ή σε χώρο, επί των οποίων είναι καταρχήν επιτρεπτή, με βάση την κείμενη νομοθεσία, η εγκατάστασή τους και εφόσον ο αιτών έχει το δικαίωμα νόμιμης χρήσης.
β) Σε δάση, δασικές ή άλλες εκτάσεις, εφόσον επιτρέπεται επί αυτών η εκτέλεση έργων.
γ) Σε αιγιαλό, παραλία, θάλασσα ή σε πυθμένα της, εφόσον έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα
χρήσης τους.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης