Τελευταία Νέα
Ανανεώσιμες

Με fast truck οι συνδέσεις σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στο σύστημα ή στο δίκτυο

Με fast truck οι συνδέσεις σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στο σύστημα ή στο δίκτυο
Το πλαίσιο αδειοδοτικής επιτάχυνσης β' φάσης

Fast truck διαδικασίας προωθούνται για τις συνδέσεις σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στο σύστημα ή στο δίκτυο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέσω της Β΄ φάσης εκσυγχρονισμού της αδειοδοτικής διαδικασίας των ΑΠΕ. Ειδικότερα, το επιτελείο του ΥΠΕΝ έχει καταλήξει στο τελικό κείμενο, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες, προβλέπει για την Οριστική Προσφορά Σύνδεσης, μεταξύ άλλων, τα εξής:

  • Αιτήσεις χορήγησης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης υποβάλλονται ηλεκτρονικά αποκλειστικά εντός των δέκα πρώτων ημερών εκάστου ημερολογιακού μηνός.
  • Η αίτηση για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης θα πρέπει να συνοδεύεται, μεταξύ άλλων, με εγγυητική Επιστολή, αποδεικτικό πληρωμής διαχειριστικού τέλους για υποβολής αίτησης, 250 ευρώ, υπέρ του αρμόδιου Διαχειριστή.
  • Για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν τυγχάνει εφαρμογής το ειδικό πλαίσιο προτεραιότητας που έχει καθοριστεί (άρθρο 8β του ν.3468/2006), η προτεραιότητα για την εξέταση των αιτήσεων χορήγησης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης και στη δέσμευση του αντίστοιχου ηλεκτρικού χώρου, τηρείται με βάση την ημερομηνία υποβολής πλήρους φακέλου από τον ενδιαφερόμενο στον αρμόδιο Διαχειριστή.
  • Εντός δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής πλήρους φακέλου, ο αρμόδιος Διαχειριστής χορηγεί την Οριστική Προσφορά Σύνδεσης. Σε περίπτωση αδυναμίας σύνδεσης, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να λάβει γνώση, κατόπιν αιτήματός του, της σχετικής μελέτης.
  • Η Οριστική Προσφορά Σύνδεσης ισχύει για τρία έτη από την ημερομηνία αποδοχής της.
Το ιδιοκτησιακό

Όσον αφορά στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της γης όπου χωροθετούνται τα έργα, για την άδεια εγκατάστασης της επένδυσης θα πρέπει με την αίτηση να προσκομίζεται Βεβαίωση Τεκμηρίωσης Κυριότητας, Κατοχής, Νόμιμης Χρήσης της γης συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα αποδεικτικά έγγραφα και από τοπογραφικό διάγραμμα, εφόσον πρόκειται για ιδιωτικές εκτάσεις. Στην περίπτωση δημοσίων εκτάσεων, πρέπει να προσκομίζονται αποδεικτικά έγγραφα τα οποία να τεκμηριώνουν την εξασφάλιση του δικαιώματος χρήσης.
Η βεβαίωση θα εκδίδεται από δικηγόρο της επιλογής του ενδιαφερομένου έπειτα από έλεγχο του ιδιοκτησιακού καθεστώτος για περιπτώσεις ιδιωτικών εκτάσεων.

Κάτω από 1 MW

Επίσης, για μικρούς σταθμούς, κάτω του 1 MW που επιθυμούν να συμμετέχουν απευθείας στην αγορά θα πρέπει να εξασφαλίσουν βεβαίωση από τον ΔΑΠΕΕΠ, αφού αναρτήσουν την ακριβή θέση εγκατάστασης του σταθμού (συντεταγμένες πολυγώνου και θέσεων ανεμογεννητριών εφόσον πρόκειται για Αιολικό Σταθμό), στη σχετική γεωπληροφοριακή πλατφόρμα του Φορέα Αδειοδότησης. Επίσης, οι Εξαιρούμενοι Σταθμοί (κάτω του 1 MW) επιτρέπεται να μεταβιβάζονται πριν από την έναρξη της λειτουργίας τους, εφόσον έχει συναφθεί Σύμβαση Σύνδεσης με τον αρμόδιο Διαχειριστή.

www.worldenergynews.grΡoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης