Ενέργεια

Άδεια διαχείρισης ανεξάρτητου συστήματος φυσικού αερίου ζητά ο IGB από την ΡΑΕ

Άδεια διαχείρισης ανεξάρτητου συστήματος φυσικού αερίου ζητά ο IGB από την ΡΑΕ

Πρόκειται για τον Διασυνδετήριο Αγωγό Φυσικού Αερίου Ελλάδος - Βουλγαρίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Φυσικού Αερίου

Η εταιρεία με την επωνυμία «ICGB AD», που εδρεύει στη Σόφια Βουλγαρίας, 13 str. Vesletz, fl. 2, 1000, Sofia, Bulgaria, υπέβαλε στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ I-293199/14.12.2020 (αρ. ειδικού πρωτ. ΡΑΕ Γ-08589) αίτηση για χορήγηση Άδειας Διαχείρισης Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) του έργου: Διασυνδετήριος Αγωγός Φυσικού Αερίου Ελλάδος - Βουλγαρίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’3430/17.08.2018).

Όποιος θεμελιώνει έννομο συμφέρον, δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ, να υποβάλει ενώπιον της ΡΑΕ αντιρρήσεις σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση, κατά τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες θα συνοδεύονται από όλα τα αναγκαία στοιχεία που τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης