Τελευταία Νέα
Ενέργεια

Η ΡΑΕ προχώρησε στην θετική αναφορά των συνεπών προμηθευτών με βάση τον Απρίλιο

Η ΡΑΕ προχώρησε στην θετική αναφορά των συνεπών προμηθευτών με βάση τον Απρίλιο
Αυξάνει την συνέπειά της η αγορά παρά τα προβλήματα

Θετική αναφορά σε δέκα εταιρίες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που είτε έχουν εξοφλήσει τις υποχρεώσεις τους προς τους διαχειριστές, είτε τις έχουν ρυθμίσει, κάνει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, με βάση τα στοιχεία του Απριλίου.
Όπως είναι γνωστό οι εταιρίες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας εισπράττουν μέσω των λογαριασμών του ρεύματος μια σειρά ρυθμιζόμενων χρεώσεων τις οποίες υποχρεούνται να αποδίδουν στους δικαιούχους διαχειριστές. Με το ξέσπασμα της ενεργειακής κρίσης και τις αυξημένες ανάγκες ρευστότητας που αντιμετώπισαν οι προμηθευτές προκειμένου να αγοράζουν ενέργεια από το Χρηματιστήριο Ενέργειας παρατηρήθηκε το φαινόμενο της κατακόρυφης αύξησης των οφειλών προς τους διαχειριστές. Με άλλα λόγια οι εταιρίες καθυστερούσαν την απόδοση των ρυθμιζόμενων χρεώσεων.Η κατάσταση βελτιώθηκε καθώς οι μεγαλύτερες εταιρίες άρχισαν να καλύπτουν τις υποχρεώσεις τους.

Στο θέμα παρενέβη η ΡΑΕ και η πλέον πρόσφατη κίνηση της είναι η «θετική αναφορά», δηλαδή η ανακοίνωση των ονομάτων των εταιριών που δεν είχαν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τον Απρίλιο, ενώ ακολουθεί κατηγορία όπου υφίσταται διακανονισμός για την απόδοση των οφειλόμενων και τηρείται η σχετική ρύθμιση.
Στην πρώτη κατηγορία μεταξύ άλλων χωρίς οφειλές βρίσκονται οι προμηθευτές:  Μυτιληναίος/Protergia, ΔΕΗ,  Ήρων Ενεργειακή,  Ζενίθ, Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρία Ενέργειας .
Στη δεύτερη κατηγορία που έχει ρυθμίσει τις οφειλές της και τηρεί τη ρύθμιση ανήκει η NRG.

Οι Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις

Όπως διευκρινίζει η ΡΑΕ, στις Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις εντάσσονται:

(α) οι Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ),
(β) το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), που υποστηρίζει τη διείσδυση της πράσινης ενέργειας
(γ) οι Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος (ΧΧΣ) και οι Χρεώσεις Χρήσης Δικτύου (ΧΧΔ) που αποτελούν αντίστοιχα το βασικό έσοδο του ΑΔΜΗΕ και του ΔΕΔΔΗΕ
(δ) τα Ανταποδοτικά Τέλη υπέρ ΡΑΕ, που οφείλουν να καταβάλλουν όσοι ασκούν ενεργειακή δραστηριότητα. Σε αντίθεση με τις τρεις προηγούμενες χρεώσεις, η καταβολή των εν λόγω τελών δεν επιβαρύνει τον τελικό καταναλωτή.

Αρμόδιος για τη συναλλαγή είναι ο ΑΔΜΗΕ, ο οποίος οφείλει να υπολογίζει, να συγκεντρώνει από τους Παραγωγούς και τους Προμηθευτές τα σχετικά ποσά και να τα αποδίδει στη ΡΑΕ εντός 15 ημερών από τη λήξη εκάστου έτους. Στο παρελθόν, η Αρχή είχε προχωρήσει σε ακροάσεις και είχε ξεκινήσει διαδικασία επιβολής κυρώσεων κατά των Διαχειριστών και των Προμηθευτών που δεν εκπλήρωναν τις υποχρεώσεις τους. Ορισμένες υποθέσεις κατέληξαν στα δικαστήρια, τα οποία επιβεβαίωσαν σε όλες τις περιπτώσεις την παράβαση του κανονιστικού-ρυθμιστικού πλαισίου, επικυρώνοντας τη νομιμότητα των αποφάσεων ΡΑΕ, όπως αναφέρει η Αρχή.
Πάντως η ΡΑΕ αναγνωρίζει ότι η ενεργειακή κρίση και η σημαντική αύξηση του κόστους έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις στη ρευστότητα των προμηθευτών. Στο πλαίσιο αυτό και με βάση την αρχή της αναλογικότητας, θεωρεί ως αναγκαίες και εύλογες τις εναλλακτικές προσεγγίσεις που έχουν υιοθετήσει οι Διαχειριστές και οι Προμηθευτές.

«Λόγω των έκτακτων συνθηκών, η Αρχή αντιλαμβάνεται τη σκοπιμότητα διακανονισμού της καταβολής από μέρους των Προμηθευτών των οφειλών τους ως προς τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις, εφόσον τηρείται η αρχή της ισότητας και δεν διακυβεύονται η ευστάθεια των σχετικών Λογαριασμών, η τελική αποπληρωμή των ποσών και η εξυπηρέτηση των σκοπών δημοσίου συμφέροντος» αναφέρει χαρακτηριστικά η Αρχή, προσθέτοντας ότι γι’ αυτό το λόγο και «όλως εξαιρετικώς», δεν αντιτάσσεται στους διακανονισμούς που συμφωνούνται σε διμερές επίπεδο (Διαχειριστές – Προμηθευτές) υπό την προϋπόθεση της παροχής των κατάλληλων εγγυήσεων για την εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων, έστω σε μεταγενέστερο χρόνο.

Διαχείριση ρίσκου

Ωστόσο η Αρχή θεωρεί ότι δεν μπορεί να εξομοιώσει πλήρως του προμηθευτές που έχουν προχωρήσει σε διακανονισμούς με τους προμηθευτές εκείνους, που «παρά τις προκλήσεις της εποχής συνεχίζουν να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, χάρη στην πρόνοιά τους να υιοθετήσουν εγκαίρως αποτελεσματικά μέτρα διαχείρισης του χρηματοπιστωτικού τους κινδύνου». Γι αυτό το λόγο η θετική αναφορά περιλαμβάνει τις δύο κατηγορίες, που προαναφέρθηκαν.

«Οι Προμηθευτές οφείλουν να κάνουν χρήση εργαλείων διαχείρισης ρίσκου, να προσαρμόζουν την εμπορική τους πολιτική στα σήματα της αγοράς και, ως προς την προσέλκυση του πελατολογίου τους, να αξιολογούν καταλλήλως τη φερεγγυότητά του και να εφαρμόζουν τις αναγνωρισμένες σε ευρωπαϊκό επίπεδο «καλές πρακτικές», αποφεύγοντας αλυσιτελείς και ακραία ανταγωνιστικές συμπεριφορές (τύπου «πολέμου τιμών», κάτω του κόστους προσφορών κλπ.)» καταλήγει η ΡΑΕ, προσθέτοντας ότι «οι επιχειρηματικές αποφάσεις των προμηθευτών συνέτειναν στην περιαγωγή τους σε δυσχερή θέση ως προς την καταβολή των οφειλών τους.

Η μετάθεση της αποπληρωμής των ρυθμιζόμενων χρεώσεων διασφαλίζει στους Προμηθευτές περιθώρια ρευστότητας, που τους επιτρέπουν να εφαρμόσουν ελκυστικότερη εμπορική πολιτική (π.χ. εκπτώσεις, δώρα, δόσεις) αλλά και να υποστηρίξουν από ευνοϊκότερη θέση την ανάπτυξη της εταιρείας τους. Συνεπώς, η ΡΑΕ αντιλαμβάνεται ότι η παράλειψη συμμόρφωσης των Προμηθευτών παρέχει στους ίδιους αθέμιτο πλεονέκτημα, το οποίο διαταράσσει τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού»
Τέλος για τους προμηθευτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές, η Αρχή επιφυλάσσεται της άσκησης των κυρωτικών της αρμοδιοτήτων, κατά το άρθρο 36 του ν. 4001/2011, κατά των Προμηθευτών που διατηρούν σε συστηματική βάση ληξιπρόθεσμες, μη-διακανονισμένες οφειλές.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης