Τελευταία Νέα
Ενέργεια

Πορτογαλία: Τι προβλέπει ο Μηχανισμός για τον περιορισμό της χονδρικής τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας

Πορτογαλία: Τι προβλέπει ο Μηχανισμός για τον περιορισμό της χονδρικής τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας
Πως το πορτογαλικό μοντέλο οικοδόμησε το πρώτο χρονικά όριο στα 40 ευρώ/MWh

Tο διάταγμα (33/2022,"DL 33/2022") που θεσπίζει τον έκτακτο και προσωρινό μηχανισμό για την προσαρμογή του κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο της Ιβηρικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας («MIBEL») δημοσιεύθηκε στις 14 Μαΐου στη Πορτογαλία.
Ταυτόχρονα δημοσίευθηκε αντίστοιχο στην Ισπανία, στις 13 Μαΐου, με παρόμοιο περιεχόμενο δίνοντας απάντηση στο κοινό πρόβλημα της Ιβηρικής: τις υψηλές και αυξανόμενες τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας.
Το ισπανικό είναι πολύ πιο λεπτομερές από το πορτογαλικό, επειδή το μέτρο αυτό απαιτεί επανεξέταση των κανόνων της ημερήσιας και ενδοημερήσιας αγοράς MIBEL, που διαχειρίζεται η OMIE, η οποία διέπεται από την ισπανική νομοθεσία ("OMIE").

Το πορτογαλικό διάταγμα έρχεται στο πλαίσιο μιας συνεχούς και άνευ προηγουμένου εκτίναξης των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας, με κίνητρο την ταχεία ανάκαμψη της οικονομίας μετά το σενάριο της πανδημίας Covid-19 και την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.
Από μέση τιμή 47,67 € / MWh το 2019, η τιμή αγοράς του ΟΜΙΕ έφτασε, το 2021, σε τιμή 111,90 € / MWh και, το πρώτο τετράμηνο του 2022, σε μέση τιμή 219,19 € / MWh.

Αυτό οδήγησε την Ισπανία και την Πορτογαλία να διεκδικήσουν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Ένωσης την έγκριση ενός προσωρινού μηχανισμού για τον περιορισμό των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας . Η Ισπανία ηγήθηκε αυτής της διαδικασίας, καθώς επηρεάζεται ιδιαίτερα από την εκθετική αύξηση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς, σε αντίθεση με την Πορτογαλία, στην Ισπανία η διακύμανση των τιμών στον OMIE επηρεάζει άμεσα όλους τους καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων των ιδιαίτερα ευάλωτων.

Στις 26 Απριλίου 2022, επετεύχθη πολιτική συμφωνία μεταξύ των Ιβηρικών χωρών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία του Μηχανισμού, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η Ιβηρική Χερσόνησος εξακολουθεί να λειτουργεί, λόγω της ελλιπούς ικανότητας διασύνδεσής της με τη Γαλλία, ως ενεργειακό νησί.

Στόχος του Μηχανισμού είναι η «αποσύνδεση» της χονδρικής τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας από την τιμή του φυσικού αερίου, με στόχο την άμβλυνση της τρέχουσας αστάθειας των τιμών.

Καθώς η ΟΜΙΕ είναι μια οριακή αγορά, είναι η τεχνολογία με υψηλότερο οριακό κόστος παραγωγής που απαιτείται για την προσφορά ζήτησης σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή που καθορίζει την τιμή που λαμβάνουν όλες οι παραγωγικές μονάδες εκείνη τη στιγμή – και την οποία, στο τέλος, θα επωμιστούν οι καταναλωτές.

Λόγω της κορύφωσης της τιμής του φυσικού αερίου, οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής με αέριο λειτουργούν συχνότερα ως οριακή τεχνολογία, αυξάνοντας έτσι την τιμή που λαμβάνουν οι άλλες τεχνολογίες που πωλούν στην αγορά, επικεφαλής των οποίων, στην Πορτογαλία, η μεγάλο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο (καθώς τα περισσότερα αιολικά πάρκα εξακολουθούν να πωλούν με σταθερό τιμολόγιο και υπάρχει ακόμη μικρή εγκατεστημένη ηλιακή ισχύς).

Έτσι, σκοπός του Μηχανισμού είναι να περιορίσει τα κέρδη που λαμβάνουν άλλοι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της υψηλής τιμής του φυσικού αερίου.

Ο Μηχανισμός

Ο Μηχανισμός συνίσταται στον καθορισμό ενός ορίου στην τιμή του φυσικού αερίου που πρέπει να λάβουν υπόψη οι καλυπτόμενες μονάδες φυσικού αερίου όταν κάνουν προσφορές για πώληση ενέργειας στην αγορά.
Το όριο αυτό ορίζεται στα 40€/MWh φυσικού αερίου για τους πρώτους έξι μήνες εφαρμογής του Μηχανισμού, στη συνέχεια αυξάνεται κατά 5€/MWh μηνιαίως μέχρι να φτάσει τα 70€/MWh τον τελευταίο μήνα.

Το όριο δημιουργείται ώστε οι μονάδες αερίου να ενσωματώσουν το τμήμα στο οποίο το κόστος απόκτησης φυσικού αερίου υπερβαίνει την τιμή αναφοράς που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο.
Μια τιμή 40 €/MWh φυσικού αερίου θα σχηματίσει, σε τρέχουσες τιμές CO2, μια τελική χονδρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ 120 και 130 €/MWh, πολύ χαμηλότερη από τη μέση τιμή αγοράς του ΟΜΙΕ κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες του έτους.

Για ποιους ισχύει

Το όριο τιμής ισχύει, στην Πορτογαλία, για σταθμούς συνδυασμένου κύκλου και μονάδες συμπαραγωγής υπό καθεστώς αγοράς, εφόσον πωλούν την ενέργεια που παράγεται στην οργανωμένη αγορά («Μονάδες ηλεκτροπαραγωγής αερίου»).

Η πορτογαλική νομοθεσία δεν κάνει διάκριση μεταξύ της πηγής των μονάδων συνδυασμένης παραγωγής, δηλαδή δεν αποκλείει τις μονάδες βιομάζας, αν και η λογική του Μηχανισμού δείχνει προς αυτή την κατεύθυνση. Παραδόξως, το ισπανικό μοντέλο αναφέρει ότι περιλαμβάνονται μόνο οι πορτογαλικές μονάδες συμπαραγωγής φυσικού αερίου.
Στην Ισπανία, ο Μηχανισμός εφαρμόζεται επίσης σε εγκαταστάσεις εκτός των μονάδων συνδυασμένου κύκλου, συγκεκριμένα σε θερμοηλεκτρικές μονάδες με καύση άνθρακα και συνδυασμένης παραγωγής.

Ο Μηχανισμός δεν ισχύει για μονάδες φυσικού αερίου και συμπαραγωγής που πωλούν ενέργεια μέσω φυσικών διμερών συμβάσεων, όσον αφορά την ενέργεια που καλύπτει η εν λόγω σύμβαση, καθώς αυτό δεν είναι καθοριστικό για τη διαμόρφωση της τιμής στην ΟΜΙΕ.

Επίδραση του ορίου τιμής Μονάδων Παραγωγής Αερίου

Το όριο τιμής που ισχύει για τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής φυσικού αερίου (και τους σταθμούς άνθρακα στην Ισπανία) θα έχει ως αποτέλεσμα να διασφαλίζεται ότι, όποτε το φυσικό αέριο είναι η οριακή τεχνολογία (η ακριβότερη μονάδα για την κάλυψη της ζήτησης), η τιμή αγοράς του ΟΜΙΕ δεν θα υπερβαίνει αυτό το όριο.

Ως αποτέλεσμα, τα κέρδη των άλλων σταθμών που πωλούν ενέργεια στην αγορά (υποπεριθωριακοί σταθμοί) είναι περιορισμένα και, παγκοσμίως, μειώνεται η χονδρική τιμή της ενέργειας – σημαντικά, αν λάβουμε υπόψη τις μέσες τιμές του πρώτου τετραμήνου του 2022.

Τουλάχιστον στην Πορτογαλία, ο Μηχανισμός δεν φαίνεται να εμποδίζει άλλους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων υδροηλεκτρικών σταθμών, να προσφέρουν πάνω από την τιμή που προσφέρουν οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής με αέριο.
Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μεγάλα υδροηλεκτρικά εργοστάσια προσφέρουν συνήθως σε τιμή κοντά σε αυτή του σταθμού με υψηλότερο οριακό κόστος (στην περίπτωση αυτή, οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αερίου), ο Μηχανισμός αναμένεται να οδηγήσει, έμμεσα, στη μείωση της τιμής προσφοράς του υδροηλεκτρικών σταθμών ορίζοντας το ανώτατο όριο της τιμής του φυσικού αερίου που θα λαμβάνεται υπόψη στις προσφορές στην αγορά.

Δικαίωμα των Μονάδων Παραγωγής Αερίου να λάβουν τη Ρύθμιση

Οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής φυσικού αερίου (καθώς και άλλοι σταθμοί που καλύπτονται από τον Μηχανισμό) δικαιούνται να λάβουν το πρόσθετο κόστος απόκτησης φυσικού αερίου, σε παράλληλη εκτίμηση. Το εν λόγω ποσό προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς φυσικού αερίου σε κάθε ημέρα και του ορίου τιμής για τις μονάδες που πωλήθηκαν ( «Προσαρμογή»).
Η Προσαρμογή διασφαλίζει ότι καλύπτονται οι οριακές τιμές των Σταθμών Αερίου (αν και δεν καλύπτει την απόσβεση του πάγιου κόστους αυτών των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, στο βαθμό που οι παραγωγοί ήθελαν να το περάσουν από τους καταναλωτές).
Το υπουργείο της κυβέρνησης που είναι υπεύθυνο για τον ενεργειακό τομέα έχει την εξουσία να αλλάξει την αξία ή τη μεθοδολογία για τον υπολογισμό της σχετικής τιμής αγοράς φυσικού αερίου για τους σκοπούς της Προσαρμογής.

Ποιοί πληρώνουν την Προσαρμογή

Η προσαρμογή καταβάλλεται από τους market agents της αγοράς που δραστηριοποιούνται στην αγορά αγοραστών (λιανοπωλητές ή πελάτες που αγοράζουν απευθείας στη χονδρική αγορά) και επωφελούνται από τη μείωση της τιμής της αγοράς, που είναι όλοι όσοι εκτίθενται σε διακυμάνσεις της ημερήσιας τιμής αγοράς (ΟΜΙΕ ).

Έτσι, οι αγοραστές που έχουν συνάψει προθεσμιακές συμβάσεις σταθερής αξίας έως τις 26 Απριλίου 2022 με άλλους market agents  ή με τελικούς καταναλωτές (που έχουν συναφθεί στην οργανωμένη αγορά ή εξωχρηματιστηριακά) εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή στο μέρος στο οποίο καλύπτονται ή έχουν εξασφαλίσει την κάλυψη των πελατών τους, γιατί δεν επωφελούνται άμεσα από τη μείωση της αγοραίας τιμής. Η κατάσταση αυτή παραμένει μέχρι την τροποποίηση ή τη λήξη των συμβάσεων.

Αυτό γίνεται για να διασφαλιστεί ότι ο Μηχανισμός χρηματοδοτείται μόνο από εκείνους που επωφελούνται από αυτόν.
Μολονότι οι παράγοντες της αγοράς που χρηματοδοτούν τον Μηχανισμό αναμένεται να τον μετακυλήσουν στους τελικούς πελάτες, η συνολική τελική τιμή θα εξακολουθεί να είναι χαμηλότερη, επειδή μόνο οι μονάδες που καλύπτονται από τον Μηχανισμό λαμβάνουν το πρόσθετο κόστος φυσικού αερίου σε σύγκριση με την τιμή αναφοράς.
Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για αποθήκευση (συμπεριλαμβανομένης της άντλησης) και βοηθητικά συστήματα σταθμών ηλεκτροπαραγωγής εξαιρούνται από την πληρωμή της Προσαρμογής.

Υπεύθυνος για την αξιολόγηση της Προσαρμογής

Οι αξιολογήσεις της Προσαρμογής διενεργούνται από τον διαχειριστή της ημερήσιας αγοράς (ΟΜΙΕ), ο οποίος θα εισπράξει και την πληρωμή της Προσαρμογής από τους αγοραστές που υπόκεινται στην εν λόγω πληρωμή καθώς και θα καταβάλει στους Σταθμούς Αερίου τα αντίστοιχα ποσά.
Τα μέρη που είναι υπεύθυνα για την πληρωμή της Προσαρμογής πρέπει να παρέχουν στην ΟΜΙΕ εγγυήσεις που να καλύπτουν το αναμενόμενο κόστος της Προσαρμογής.

Υπηρεσίες συστήματος

Το ισπανικό διάταγμα ορίζει ότι οι προσφορές που γίνονται από τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής αερίου στην αγορά υπηρεσιών συστήματος υπόκεινται επίσης στο όριο τιμής. Το πορτογαλικό αναφέρεται απλώς, στο σημείο αυτό, στο εγχειρίδιο διαδικασιών για τη συνολική διαχείριση του συστήματος.

Επόμενα βήματα – γνωστοποίηση υφιστάμενων συμβάσεων

Εντός 5 εργάσιμων ημερών από την έναρξη ισχύος του νομοθετικού διατάγματος, δηλαδή έως τις 20 Μαΐου, οποιοσδήποτε αντιπρόσωπος της αγοράς με συμβατικά μέσα σταθερής τιμής (διμερείς ή στην οργανωμένη αγορά) πρέπει να παράσχει τις πληροφορίες στην OMIE και στη Rede Eléctrica Nacional, S.A. σχετικά με τη σύμβαση και πρέπει να προσδιορίζουν τα μέσα, τη λήξη και τους σχετικούς όγκους.

Η μορφή της επικοινωνίας εγκρίθηκε από τη Ρυθμιστική Φορέα Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΡΣΕ) μέσω της Οδηγίας αριθ. 11/2022 της 14ης Μαΐου και, στην περίπτωση της ισπανικής νομοθεσίας, η μορφή της δήλωσης και το παράρτημά της εντάχθηκαν στο Παράρτημα II του Βασιλικού Διατάγματος 10/2022 της 13ης Μαΐου.

Πότε θα τεθεί σε ισχύ

Το πορτογαλικό διάταγμα με αριθ. 33/2022 τέθηκε σε ισχύ στις 15 Μαΐου 2022.
Αν και η πορτογαλική νομοθεσία δεν το προβλέπει, αναμένεται ότι ο Μηχανισμός θα αρχίσει να λειτουργεί μόνο μετά την επίσημη έγκρισή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσον αφορά τη συμβατότητά του με την εσωτερική αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 1 και την πρώτη τελική διάταξη του Real Decreto-Ley 10/2022, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ΟΜΙΕ, που διέπεται από την ισπανική νομοθεσία, να αρχίσει να εφαρμόζει τον Μηχανισμό.

Ο Μηχανισμός θα είναι σε ισχύ έως τις 31 Μαΐου 2021, εκτός εάν η πορτογαλική και η ισπανική κυβέρνηση συμφωνήσουν σε προγενέστερη ημερομηνία για κάτι τέτοιο.

www.worldenergynews.grΡoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης