Ενέργεια

Ανοίγει ο δρόμος για την πώληση της ΔΕΠΑ Υποδομών - Παρακάμπτονται με τροπολογία οι αντιρρήσεις της ΡΑΕ

Ανοίγει ο δρόμος για την πώληση της ΔΕΠΑ Υποδομών - Παρακάμπτονται με τροπολογία οι αντιρρήσεις της ΡΑΕ
Τι αναφέρουν τα έξι άρθρα της τροπολογίας

Ευελιξία στον αγοραστή  Italgas δίνει η τροπολογία που κατατέθηκε νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ για την ολοκλήρωση της πώλησης της  ΔΕΠΑ Υποδομών αποδυναμώνοντας και καταργώντας ουσιαστικά τις προϋποθέσεις στις οπoίες επέμεινε η ΡΑΕ σε σχέση με την μετοχική σύνθεση των θυγατρικών και την πιστοποίηση. Δεν υφίστανται οι προϋποθέσεις οργανογράμματος και ο περιορισμός που αφορά την μετοχική σύνθεση.
Στο εξής υπάρχει υποχρέωση απλής ενημέρωσης της ΡΑΕ. Καταργούνται οι διατάξεις του 4001/2011.

To άρθρο κλειδί αναφέρει τα εξής:

«Άρθρο 80H Απόκτηση ή αύξηση συμμετοχής σε Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου


1. Κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο που σκοπεύει να αποκτήσει, μεμονωμένα ή σε σύμπραξη με άλλα πρόσωπα, συμμετοχή σε Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου υποχρεούται να ενημερώσει προηγουμένως τη Ρ.Α.Ε. και να κοινοποιήσει σε αυτήν το ποσοστό της συμμετοχής του. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και όταν αυξάνεται ήδη υφιστάμενη συμμετοχή, ώστε η αναλογία των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου που κατέχει ένα πρόσωπο στον Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που, σύμφωνα με τον ν. 4548/2018 (Α' 104) μπορεί να εξομοιωθούν με κατοχή δικαιωμάτων ψήφου από το ίδιο πρόσωπο, να φτάνει ή να υπερβαίνει τα κατώτατα όρια του είκοσι (20%), τριάντα τρία (33%) ή πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου ή ο Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου να καθίσταται θυγατρική του προσώπου που αποκτά τη συμμετοχή.

Αναλυτικά τα άρθρα:

Άρθρο 1 Υπολειμματική αξία - Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 80Γ του ν. 4001/2011 Στο άρθρο 80Γ του ν. 4001/2011 (Α' 179), περί Αδειών Διανομής και Διαχείρισης των Δικτύων Διανομής, προστίθεται παρ. 5, ως εξής: «5. Εάν οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο η σχετική Άδεια δεν είναι πλέον στη διάθεση της Εταιρείας Διανομής Αερίου (ΕΔΑ), που προέκυψε σύμφωνα με το άρθρο 80A, τότε νέος Διαχειριστής πρέπει να αποκτήσει την ιδιοκτησία των παγίων και να καταβάλει στην ΕΔΑ, εντός δώδεκα (12) μηνών, την υπολειμματική αξία των περιουσιακών της στοιχείων, η οποία είναι ίση με τη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση, εκείνη τη στιγμή, η οποία προσαυξάνεται («premium») τουλάχιστον κατά δέκα πέντε τοις εκατό (15%).».

Άρθρο 2 Διαχειριστές Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου - Αντικατάσταση άρθρου 80Δ ν. 4001/2011 Το άρθρο 80 του ν. 4001/2011 (Α' 179) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 800
Διαχειριστές Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου είναι κάθε επιχείρηση που έχει στην ιδιοκτησία της ή είναι υπεύθυνη για Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου. Ο Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου επεξεργάζεται και διαχειρίζεται τεκμηριωμένα αιτήματα για τη διανομή αερίου και είναι υπεύθυνος για τη μακροπρόθεσμη διασφάλιση της λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης ενός ασφαλούς, αξιόπιστου και αποτελεσματικού δικτύου στην περιοχή του, λαμβάνοντας τη δέουσα μέριμνα για το περιβάλλον και την ενεργειακή απόδοση, αποφεύγοντας κάθε διάκριση μεταξύ χρηστών ή κατηγοριών χρηστών του συστήματος, ιδίως υπέρ των συνδεδεμένων με αυτόν επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 25, 26 και 27 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009,
«σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου και την κατάργηση της οδηγίας 2003/55/ΕΚ» (L 211) και σύμφωνα με τον παρόντα, ιδίως δε τα άρθρα 80 και 800.».

Άρθρο 3 Ανεξαρτησία Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου - Αντικατάσταση άρθρου 80Ε ν. 4001/2011 Το άρθρο 80Ε του ν. 4001/2011 (Α' 179) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 80E Ανεξάρτητοι Διαχειριστές Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου Αν ο Διαχειριστής Δικτύου Διανομής αποτελεί μέρος κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης, πρέπει να είναι ανεξάρτητος, τουλάχιστον από άποψη νομικής μορφής, οργάνωσης και λήψης αποφάσεων, που δεν συνδέονται με τη διανομή κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 80. Το πρώτο εδάφιο δεν συνεπάγεται την υποχρέωση διαχωρισμού του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των περιουσιακών στοιχείων του συστήματος διανομής από την κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση».

Άρθρο 4 Απόκτηση ή αύξηση συμμετοχής σε Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου - Τροποποίηση
άρθρου 80H ν. 4001/2011 Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 80H του ν. 4001/2011 (Α' 179), περί απόκτησης ελέγχου η αύξησης συμμετοχής σε Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου, καταργούνται, στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 αφαιρείται η αναφορά στην περίπτωση μη έγκρισης της απόκτησης ή αύξησης υφιστάμενης συμμετοχής και το άρθρο 80Η διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 80H Απόκτηση ή αύξηση συμμετοχής σε Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου

1. Κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο που σκοπεύει να αποκτήσει, μεμονωμένα ή σε σύμπραξη με άλλα πρόσωπα, συμμετοχή σε Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου υποχρεούται να ενημερώσει προηγουμένως τη Ρ.Α.Ε. και να κοινοποιήσει σε αυτήν το ποσοστό της συμμετοχής του. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και όταν αυξάνεται ήδη υφιστάμενη συμμετοχή, ώστε η αναλογία των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου που κατέχει ένα πρόσωπο στον Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που, σύμφωνα με τον ν. 4548/2018 (Α' 104) μπορεί να εξομοιωθούν με κατοχή δικαιωμάτων ψήφου από το ίδιο πρόσωπο, να φτάνει ή να υπερβαίνει τα κατώτατα όρια του είκοσι (20%), τριάντα τρία (33%) ή πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου ή ο Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου να καθίσταται θυγατρική του προσώπου που αποκτά τη συμμετοχή.

2. Για τις συμμετοχές που αποκτώνται από νομικά πρόσωπα, η Ρ.Α.Ε. μπορεί να: α) ζητεί πληροφορίες για την ταυτότητα των φυσικών και νομικών προσώπων που άμεσα ή έμμεσα ελέγχουν τα νομικά πρόσωπα που προτίθενται να αυξήσουν ή να αποκτήσουν συμμετοχή σε Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου, β) επιβάλλει την υποχρέωση να της γνωστοποιείται οποιαδήποτε μεταγενέστερη μεταβολή στην ταυτότητα αυτών των φυσικών ή νομικών προσώπων. 3. (Καταργείται) 4. (Καταργείται) 5. Αν αποκτηθεί η συμμετοχή ή αυξηθεί η ήδη υφιστάμενη συμμετοχή χωρίς να ανακοινωθεί εκ των προτέρων στη Ρ.Α.Ε. ή αν δεν γνωστοποιηθεί στη Ρ.Α.Ε. η μεταβολή της ταυτότητας του φυσικού ήνομικού προσώπου που ελέγχει νομικό πρόσωπο με συμμετοχή σε Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου, παύει αυτοδικαίως να έχει αποτέλεσμα η άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τη συμμετοχή του προσώπου. Σε όσους παραβαίνουν την υποχρέωση προηγούμενης γνωστοποίησης της απόκτησης ή της αύξησης ήδη υφιστάμενης συμμετοχής, η Ρ.Α.Ε. επιβάλλει τις κυρώσεις του άρθρου 36.».

Άρθρο 5

Θέσπιση έκτακτων ρυθμίσεων μεταβατικού χαρακτήρα στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας για  την άμβλυνση των οικονομικών συνεπειών της ενεργειακής κρίσης

  1. Για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από την 1η Αυγούστου 2022 έως την 1η Ιουλίου 2023 δεν εφαρμόζεται σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας χρέωση ρήτρας αναπροσαρμογής ή αντίστοιχης ρήτρας, η οποία συνδέεται με τη διακύμανση μεγεθών της χονδρεμπορικής αγοράς, είτε πρόκειται για τιμολόγια με διακριτή αναγραφή της ανωτέρω ρήτρας είτε για τιμολόγια χωρίς διακριτή αναγραφή αυτής. Η περίοδος ισχύος του πρώτου εδαφίου δύναται να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή να λήξει πριν την 1η Ιουλίου 2013, εφόσον δεν διατηρείται σε ισχύ ο προσωρινός Μηχανισμός Επιστροφής Εσόδων Αγοράς Επόμενης Ημέρας κατά το άρθρο 12Α του ν. 4425/2016 (Α' 185). 2. Οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ανακοινώνουν σε μηνιαία βάση και σε ευδιάκριτο σημείο στην ιστοσελίδα τους, έως το τέλος του δεύτερου μήνα (Μ-2) πριν από τον μήνα εφαρμογής (Μ), τις πάγιες χρεώσεις και τις χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για το σκέλος ισχύος και ενέργειας που εφαρμόζονται στα τιμολόγια προμήθειας της παρ. 1.
  2. Όλοι οι Πελάτες δύναται να επιλέξουν άλλο τύπο τιμολογίου προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, κατόπιν δήλωσής τους προς τον προμηθευτή ή αίτησης προσφοράς προμήθειας, αν δεν έχουν σύμβαση προμήθειας σε ισχύ. 4. Για την εφαρμογή του παρόντος και καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος του: (α) Η αλλαγή προμηθευτή ή τιμολογίου προμήθειας, συνεπεία της μεταβολής των χρεώσεων προμήθειας δυνάμει της εκάστοτε ανακοίνωσης της παρ. 2, γίνεται αζημίως για τους πελάτες και δεν συνεπάγεται δικαίωμα αποζημίωσης του προμηθευτή λόγω πρόωρης αποχώρησης. (β) Δεν ισχύει το άρθρο 30 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (Β' 832/2013) ως προς τον χρόνο, την υποχρέωση ατομικής ενημέρωσης των πελατών και την έναρξη ισχύος τροποποίησης της σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικότερα για την πρώτη περίοδο εφαρμογής, η ανακοίνωση των χρεώσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας διενεργείται έως την 10η Ιουλίου 2022, (γ) Οι λογαριασμοί κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, έναντι και εκκαθαριστικοί, οι οποίοι εκδίδονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, αποτυπώνουν σε ειδικό πεδίο και με σχετική σημείωση τις χρεώσεις ρήτρας αναπροσαρμογής ή αντίστοιχης χρέωσης κατά την παρ. 1, οι οποίες αφορούν στην περίοδο κατανάλωσης πριν την 1η Αυγούστου 2022.     (δ) Στους λογαριασμούς κατανάλωσης αποτυπώνονται (δα) σε ευδιάκριτο σημείο όλες οι χρεώσεις προμήθειας της παρ. 2 που έχουν ανακοινωθεί μέχρι την έκδοση του λογαριασμού και (δβ) διακριτά και σε απόσταση δύο εκατοστών από την καταχώρηση του τελικού πληρωτέου ποσού, με το ίδιο μέγεθος χρησιμοποιούμενων χαρακτήρων, χρώματος και φόντου, η επιδότηση που παρέχεται από πόρους του Ειδικού Λογαριασμού «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» της παρ. 3 του άρθρου εξηκοστού πρώτου του ν. 4839/2021 (Α' 181). (ε) Σε κάθε ενημερωτικό μήνυμα των προμηθευτών στους πελάτες τους, ηλεκτρονικό ή έντυπο, αναγράφεται διακριτά η επιδότηση που παρέχεται από πόρους του Ειδικού Λογαριασμού «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» της παρ. 3 του άρθρου εξηκοστού πρώτου του ν. 4839/2021 πλησίον του τελικού πληρωτέου ποσού. 5. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) παρακολουθεί την εφαρμογή του παρόντος, ιδίως ως προς τη διαμόρφωση των τιμών, τις συνθήκες ανταγωνισμού και εύρυθμης λειτουργίας των αγορών, καθώς και την τυχόν εμφάνιση καταχρηστικών πρακτικών. Αν διαπιστώσει σχετικές παραβάσεις, εφαρμόζει τις διαδικασίες και επιβάλλει τις κυρώσεις του άρθρου 36 του ν. 4001/2011 (Α' 179).


Άρθρο 6
Καταργούμενες διατάξεις 1. Τα άρθρα 8ΟΣΤ και 807 του ν. 4001/2011 (Α' 179), περί πιστοποίησης των Διαχωρισμένων Διαχειριστών Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου και των υφισταμένων συμμετοχών και δικαιωμάτων, αντίστοιχα καταργούνται. 2. Από τη δημοσίευση του παρόντος, οι πάσης φύσεως αποφάσεις και ρυθμίσεις που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 8ΟΣΤ του ν. 4001/2011 καταργούνται.»

Επίσης αναφέρεται ότι:

Η ΔΕΠΑ ΑΕ, ως κυρία των Δικτύων, δεν δικαιούται αντάλλαγμα για την παραχώρηση της διαχείρισης και εκμετάλλευσης των Δικτύων Διανομής Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης μέχρι την απόσβεση του δικαιώματος χρήσης και κάρπωσής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2364/1995 και ειδικότερα μέχρι τη λήξη της άδειας διανομής που χορηγείται στις ΕΔΑ κατά τη διάταξη της παραγράφου 2. Με την Άδεια Διανομής και την Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανομής καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, καθώς και τα αναγκαία μέτρα διασφάλισης της ανεξαρτησίας, του λειτουργικού διαχωρισμού και της αμερόληπτης και μη διακριτικής συμπεριφοράς του κατόχου της άδειας, σύμφωνα με τις ειδικότερες
διατάξεις του παρόντος νόμου.
2. Η διάρκεια των Αδειών που χορηγούνται στις Εταιρείες Διανομής Αερίου (ΕΔΑ) καθορίζεται με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε) και ορίζεται τουλάχιστον εικοσαετής. Η ισχύς τους παρατείνεται για τριάντα (30) επιπλέον έτη με τη λήξη της διάρκειας της αρχικής Αδείας, κατόπιν αίτησης του κατόχου της Άδειας, που υποβάλλεται ένα (1) έτος πριν τη λήξη της και σχετικής διαπιστωτικής πράξης της Ρ.Α.Ε. Η εν λόγω διαπιστωτική πράξη εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου, η σχετική διαπιστωτική πράξη της Ρ.Α.Ε. λογίζεται ως εκδοθείσα. 3. Οι Ε.Δ.Α., που προκύπτουν σύμφωνα με το άρθρο 80A αποτελούν Διαχειριστές των αντίστοιχων Δικτύων Διανομής μέσα στα γεωγραφικά όρια που προβλέπουν οι Άδειες Διαχείρισης Δικτύου Διανομής που τους χορηγούνται. Τρίτος ενδιαφερόμενος, δύναται να υποβάλει αίτηση στη Ρ.Α.Ε. για τη χορήγηση Άδειας Διανομής και Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Κανονισμό Αδειών, για την ανάπτυξη Δικτύου σε γεωγραφική περιοχή εντός των γεωγραφικών ορίων που προβλέπουν οι Άδειες Διαχείρισης Δικτύου Διανομής που έχουν χορηγηθεί στις Ε.Δ.Α. της παρ. 1, μόνον εφόσον συντρέχει μία εκ των εξής προϋποθέσεων:

(α) στην εν λόγω γεωγραφική περιοχή, που ορίζεται σε επίπεδο Δήμου, δεν υφίσταται Δίκτυο Διανομής της Ε.Δ.Α., (β) η εν λόγω γεωγραφική περιοχή, που ορίζεται σε επίπεδο Δήμου, δεν εντάσσεται στο ισχύον εγκεκριμένο πρόγραμμα Ανάπτυξής της,
(γ) η εν λόγω γεωγραφική περιοχή, που ορίζεται σε επίπεδο Δήμου, έχει απενταχθεί από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης αυτών με απόφαση της Ρ.Α.Ε., σύμφωνα με την παρ. 4.

Όπως είχε αναφέρει το WEN την Τρίτη 24/05/2022:

Η εμπλοκή προκύπτει με αφορμή την απαίτηση της ΡΑΕ, για να εγκρίνει την πιστοποίηση της ΔΕΠΑ Υποδομών και των θυγατρικών της, την διατήρηση της μετοχικής σύνθεσης της εταιρίας για τρία χρόνια μετά την εξαγορά της από την Italgas και παράλληλα την υποβολή αναπτυξιακού σχεδίου. Από την πλευρά του ο Ιταλός διαχειριστής του δικτύου διανομής, ο οποίος προσέφερε 733 εκατ. ευρώ για τη ΔΕΠΑ Υποδομών, θεωρεί δεσμευτικούς τους όρους αυτούς, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονταν στη συμφωνία με το ΤΑΙΠΕΔ και αρνείται να συμμορφωθεί. Το θέμα συζητήθηκε σε πρόσφατη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη ΡΑΕ σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων και όχι Ολομέλειας. Στη συνάντηση πέραν των εκπροσώπων της ιταλικής εταιρίας συμμετείχαν και εκπρόσωποι του ΤΑΙΠΕΔ, χωρίς ωστόσο επί του παρόντος να έχει φανεί λευκός καπνός.

Εμμένει η ΡΑΕ

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΡΑΕ εμμένει στις αρχικές θέσεις τις και εφόσον δεν συμμορφωθεί η ιταλική εταιρία εμφανίζεται μη διατεθειμένη να δώσει την πιστοποίηση των τριών θυγατρικών της ΔΕΠΑ Υποδομών (ΕΔΑ Αττικής, ΔΕΔΑ, ΕΔΑ ΘΕΣΣ) ως διαχειριστές του δικτύου διανομής.


www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης