Επικαιρότητα

Παρασκευή 26 Νοεμβρίου: Όσιος Στυλιανός ο Παφλαγών

Παρασκευή 26 Νοεμβρίου: Όσιος Στυλιανός ο Παφλαγών
Η Ὁμιλία τῆς Α.Θ.Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου κατά τήν ἐκδήλωσιν τῆς Ἀδελφότητος Ὀφφικιαλίων
Ο Όσιος Στυλιανός ήταν γιος πλουσίων γονέων (που μάλλον γεννήθηκε στην Παφλαγονία, χωρίς αυτό να είναι σίγουρο, διότι εκεί φυλασσόταν και ιερό λείψανο του), διδάχτηκε νωρίς απ' αυτούς να είναι εγκρατής και να θεωρεί το χρήμα μέσο για την ανακούφιση και περίθαλψη των φτωχών και των αρρώστων.

Αφού έτσι ανατράφηκε, και οι γονείς του πέθαναν, διαμοίρασε όλη την κληρονομιά του και πήγε σαν ασκητής στην έρημο. Εκεί γνωρίστηκε με άλλους ασκητές, που ζούσε μαζί τους με αδελφική αγάπη, χριστιανική συγκατάβαση και επιείκεια. Δεν λύπησε ποτέ κανένα, μεγάλη του χαρά μάλιστα, ήταν να επαναφέρει τη γαλήνη στις ταραγμένες ψυχές. Η φήμη της θαυμαστής ασκητικής του ζωής έφθασε μέχρι τις πόλεις, και πολλοί έτρεχαν να τον βρουν για να ζητήσουν απ’ αυτόν τις πνευματικές του οδηγίες.

Ο όσιος Στυλιανός, παρά την ερημική ζωή του, έτρεφε στοργή και συμπάθεια προς τα παιδιά, που τόσο αγαπούσε και ο Κύριος. Αν, έλεγε, η ταπεινοφροσύνη αποτελεί θεμέλιο των αρετών, η παιδική ηλικία από τη φύση της είναι περισσότερο ενάρετη, απ’ ότι οι μεγαλύτεροι των φιλοσόφων. Πολλές φορές οι γονείς έφερναν προς αυτόν τα παιδιά τους, και τότε η αγαλλίαση του οσίου ήταν πολύ μεγάλη. Ο Θεός βραβεύοντας το Ιερό αυτό αίσθημα του, προίκισε τον όσιο με το χάρισμα να θεραπεύει τα άρρωστα παιδιά και να καθιστά εύτεκνους άτεκνες γυναίκες.

Ο Όσιος Στυλιανός κοιμήθηκε πλήρης ήμερων αλλά και αρετών.

Πηγή: EKKΛΗCIA ON LINE

Ὁμιλία τῆς Α.Θ.Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου κατά τήν ἐκδήλωσιν τῆς Ἀδελφότητος Ὀφφικιαλίων τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας «Παναγία ἡ Παμμακάριστος» ἐπί τῇ τριακονταετεῖ Πατριαρχίᾳ Αὐτῆς καί ἐπί τῇ συμπληρώσει τριάκοντα ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως τῆς Ἀδελφότητος

(Μέγαρον Μουσικῆς Ἀθηνῶν, 24 Νοεμβρίου 2021)

Ἐξοχωτάτη Πρόεδρε τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας,

Μακαριώτατε,

Ἐξοχώτατε κύριε Πρωθυπουργέ,

Τιμιώτατοι ἐν Χριστῷ ἀδελφοί Ἀρχιερεῖς,

Ἐξοχώτατοι,

Ἐντιμολογιώτατε κύριε Πρόεδρε τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἀδελφότητος Ὀφφικιαλίων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου «Παναγία ἡ Παμμακάριστος»,

Ἐντιμολογιώτατοι Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι,

Ἀξιότιμοι καί ἀγαπητοί φίλοι,

Προσφιλέστατα τέκνα ἐν Κυρίῳ,

Μετά ἀπό ὅσα εὐγενῆ καί τιμητικά ἀνεφέρθησαν διά τό ταπεινόν ἡμῶν πρόσωπον, εἶναι αὐτονόητον ὅτι ἡ ἡμετέρα προσλαλιά θά εἶναι πρωτίστως λόγος εὐγνωμοσύνης καί εὐχαριστίας.

Πρῶτον, λόγος εὐχαριστίας πρέπει τῷ Δοτῆρι παντός ἀγαθοῦ δι᾿ ὅσα ἐπεδαψίλευσεν εἰς τόν ἱκέτην Αὐτοῦ, ἐν ἐπιγνώσει ὅτι οὐδέν ἔχομεν ὅ οὐκ ἐλάβομεν, ὅτι τίποτε εἰς τήν ζωήν μας δέν εἶναι ἰδικόν μας κατόρθωμα, ἀλλά τά πάντα εἶναι δῶρον τῆς Θείας Χάριτος. Θεία εὐλογία εἶναι τό γεγονός ὅτι ἐγεννήθημεν καί ἠνδρώθημεν εἰς τήν ἐρατεινήν νῆσον Ἴμβρον, εἰς ἕν περιβάλλον, ὅπου ἠγαπήσαμεν παιδιόθεν τήν Ἐκκλησίαν, τά γράμματα καί τήν μελέτην, τόν ἄνθρωπον καί τήν φύσιν, ὅπου ἐνεφώλευσεν εἰς τήν ψυχήν μας ἐνωρίς ὁ «ἄριστος πόθος» τῆς ἱερωσύνης. Θεία εὐδοκία ὑπῆρξαν τά ἑπτά ἔτη μαθητείας εἰς τήν Τροφόν Ἱεράν Θεολογικήν Σχολήν Χάλκης, ὅπου ἐδιδάχθημεν τήν ἱεράν ἐπιστήμην ὡς βιωματικήν γνῶσιν, ὅπου ἐμαθητεύσαμεν συμμαθητεύσαντες, ἐν κοινότητι ζωῆς καί κοινῇ ἐλευθερίᾳ. Ὅλα ὅσα ἠκολούθησαν ἐν τῇ Ἑσπερίᾳ καί ἐν Φαναρίῳ, ἐν τῷ ὁποίῳ, σύν Θεῷ, τόν Αὔγουστον τοῦ ἔτους 2022, συμπληροῦμεν πεντηκονταετίαν ἐντός τῶν τειχῶν, εἶναι δόσις ἀγαθή καί δώρημα τέλειον.

Ἐν Φαναρίῳ ἐξακολουθοῦμεν, Θείᾳ εὐδοκίᾳ, ὁμοθυμαδόν μετά τῶν ἐν τῇ Πόλει ἀνυστάκτων φρουρῶν τῆς πατρῴας παρακαταθήκης, ἐνισχυόμενοι ἐκ τῆς μεσιτείας τῶν Ἁγίων καί τῆς Ἁγιοπρώτου Θεοτόκου, καί διά τῶν προσευχῶν τῶν ἐν ἁπάσῃ τῇ δεσποτείᾳ Κυρίου τέκνων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, «τῇ προσευχῇ προσκαρτεροῦντες» (Ρωμ. ιβ’, 12), νά φυλάσσωμεν τά ὅσια καί τά ἱερά τοῦ Γένους, ἀφορῶντες εἰς τόν ἀρχηγόν καί τελειωτήν τῆς πίστεως ἡμῶν Ἰησοῦν, τόν «χθές καί σήμερον τόν αὐτόν καί εἰς τούς αἰῶνας» (Ἑβρ. ιγ’, 8).

Μετά Θεόν, ἀπευθυνόμεθα πρός πάντας ὑμᾶς, καί σᾶς εὐχαριστοῦμεν διά τήν παρουσίαν σας, διά τά εἰλικρινῆ αἰσθήματα καί τάς ὁλοθύμους εὐχάς, διά τήν ἀφειδώλευτον ἀγάπην σας. Ὁλόθυμον εὐχαριστίαν ἀπευθύνομεν πρός τούς συντελεστάς τῆς ἀποψινῆς ἐπετειακῆς συνάξεως, μέ πρῶτον τόν Ἐντιμολογιώτατον Ἄρχοντα Ἔξαρχον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας κύριον Ἀθανάσιον Μαρτῖνον, τόν καί Πρόεδρον τῆς Ἀδελφότητος «Παναγία ἡ Παμμακάριστος». Εὐχαριστοῦμεν τό Διοικητικόν Συμβούλιον τῆς Ἀδελφότητος διά τήν ἀπόφασιν νά τιμήσῃ τήν ἡμετέραν ἐπέτειον μέ αὐτήν τήν ὡραίαν ἐκδήλωσιν, μέ θέμα τήν κοινωνικήν μαρτυρίαν καί προσφοράν τῆς ἡμῶν Μετριότητος.

Καί ἡ Ἀδελφότης ἑορτάζει ἐφέτος τριάκοντα ἔτη ζωῆς καί προσφορᾶς. Ἐκφράζομεν πρός τά μέλη της ἐγκαρδίους εὐχάς, τούς συγχαίρομεν διά τήν προσφοράν των καί εὐχόμεθα πᾶσαν ἄνωθεν εὐλογίαν. Μνημονεύομεν εὐγνωμόνως πάντων τῶν μακαρίᾳ τῇ λήξει γενομένων Προέδρων καί μελῶν αὐτῆς, καί δεόμεθα τοῦ Κυρίου τῆς δόξης, ὅπως τάξῃ τάς ψυχάς αὐτῶν ἐν Χώρᾳ Ζώντων. Συγχαίρομεν τό Διοικητικόν Συμβούλιον τῆς Ἀδελφότητος καί διά τήν ὁμόφωνον πρότασιν πρός ἡμᾶς, ὅπως τιμηθοῦν ἐπί τῇ τριακονταετίᾳ αὐτῆς διά Πατριαρχικοῦ Πιττακίου Εὐαρεσκείας, οἱ ἐν ζωῇ τρεῖς διατελέσαντες Πρόεδροι, ἤτοι οἱ Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι, κύριοι, Ὀδυσσεύς Σασαγιάννης, Ἀνδρέας Ζομπανάκης καί Γεράσιμος Φωκᾶς, καθώς καί ὁ παλαιότερος τῶν Ὀφφικιαλίων τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας Ἄρχων Μέγας Ἱερομνήμων κύριος Ἀριστείδης Πανώτης, ὁ ἀκμαιότατος καί ἀκάματος ἱστορικός ἐρευνητής καί συγγραφεύς. Ὄντως, οἱ Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου προσφέρουν πάμπολλα καί οὐσιώδη εἰς τήν Ἐκκλησίαν καί τήν κοινωνίαν, ἕκαστος κατά τό χάρισμά του. Τούς περιβάλλομεν ὅλους μέ στοργήν, ἀγάπην καί τιμήν.

Διαβάστε περισσότερα εδώ:

http://www.nyxthimeron.com/2021/11/blog-post_125.html?m=1

Ο Πατριάρχης αποχώρησε για το Φανάρι την 25η Νοεμβρίου .

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης