Επιχειρήσεις

ΑΔΜΗΕ: Κέρδη 61,7 εκατ. ευρώ για τη χρήση του 2017 - Στα 172 εκατ. τα EBITDA αυξημένα κατά 13,1%

tags :
ΑΔΜΗΕ: Κέρδη 61,7 εκατ. ευρώ για τη χρήση του 2017 - Στα 172 εκατ. τα EBITDA αυξημένα κατά 13,1%
Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 23 εκατ. ευρώ για τη χρήση του 2017 (1η Φεβρουαρίου 2017 - 31 Δεκεμβρίου 2017).
Καθαρά κέρδη 61,7 εκατ. ευρώ, υψηλότερα του αναμενόμενου για τη χρήση του 2017 (1η Φεβρουαρίου 2017 - 31 Δεκεμβρίου 2017) ανακοίνωσε η ΑΔΜΗΕ ΑΕ.  
Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 172 εκατ. ευρώ, +13,1%.
Οι επενδυτικές δαπάνες ανήλθαν στα 70,1 εκατ. ευρώ, ενώ ολοκληρώθηκε η Α’ φάση της Διασύνδεσης των Κυκλάδων, έργο προϋπολογισμού 247 εκατ. ευρώ.
Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 23 εκατ. ευρώ για τη χρήση του 2017 (1η Φεβρουαρίου 2017 - 31 Δεκεμβρίου 2017).
Κεντρικό στοιχείο στον σχεδιασμό της ΑΔΜΗΕ ΑΕ είναι, η υλοποίηση επενδύσεων ύψους 1 δισ. ευρώ περίπου έως το 2021.
Η Διοίκηση του Διαχειριστή σε στενή συνεργασία με την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών και τον στρατηγικό επενδυτή State Grid Corporation of China παραμένει  προσηλωμένη  στην επιτάχυνση του επενδυτικού προγράμματος όπως αποτυπώνεται στο νέο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
Η επιτάχυνση μεγάλων έργων αντανακλάται ήδη στην ταχύτατη ολοκλήρωση της Α’ Φάσης της Διασύνδεσης των Κυκλάδων, την απόφαση του ΔΣ για επίσπευση κατά δυο χρόνια (2020 αντί 2022) της Γ’ Φάσης της Διασύνδεσης των Κυκλάδων και την ενσωμάτωση του νέου κύματος διασυνδέσεων των νησιών.
Θα πρέπει επίσης να υπογραμμιστεί ότι το επιτυχημένο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου της ΑΔΜΗΕ ΑΕ που λαμβάνει χώρα κατά το Α’ τρίμηνο του 2018 θα έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 8,5 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση από το 2019 κι εφεξής.
Σύμφωνα με τις νέες εκτιμήσεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, τα καθαρά κέρδη το 2021 (δηλαδή στο τέλος της τρέχουσας Ρυθμιστικής Περιόδου) θα διαμορφωθούν στα 85 εκατ. ευρώ περίπου και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) θα διαμορφωθούν στα 220 εκατ. ευρώ κατά την ίδια περίοδο.
Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ΑΕ κατέχει το 51% των μετοχών της ΑΔΜΗΕ ΑΕ και η συμμετοχή της λογίζεται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.

ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ΑΕ - Επισκόπηση Αποτελεσμάτων

Η Εταιρεία συστάθηκε κατά το Α’ εξάμηνο του 2017 και οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες και ανάλυση καλύπτουν την περίοδο 1η Φεβρουαρίου 2017-
31 Δεκεμβρίου 2017.
Τα λειτουργικά αποτελέσματα της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών για την περίοδο αυτή αντανακλούν τη συμμετοχή της κατά 51% στα κέρδη της ΑΔΜΗΕ ΑΕ και ανέρχονται στα 24 εκατ. ευρώ.
Τα λειτουργικά έξοδα, ύψους 975 χιλιάδων Ευρώ αντανακλούν εφάπαξ κόστη ίδρυσης και δη την σύνταξη Ενημερωτικού Δελτίου και τα κόστη που συνδέονται με την εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Η πλειονότητα των προμηθειών προς τρίτους και των λοιπώνεξόδων, ύψους 255 χιλιάδων ευρώ και 547 χιλιάδων ευρώ αντίστοιχα, περιλαμβάνουν τις δαπάνες που συνδέονται με την εισαγωγή και διαπραγμάτευση στο ΧΑ.
Τα καθαρά κέρδη της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ανήλθαν σε 23 εκατ. ευρώ και τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,116 ευρώ.
Κατά το 2017, η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών εμφάνισε αρνητικές Καθαρές Λειτουργικές Ταμειακές Ροές ύψους 1,6 εκατ. ευρώ που αντανακλούν τα κόστη της περιόδου.
Τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2017 ανέρχονταν στα 2,2 εκατ. ευρώ.
Το Νοέμβριο του 2017 η εταιρεία κατέθεσε το ως άνω ποσό στην Τράπεζα της Ελλάδος που προσφέρει μέσο επιτόκιο 3,2%.
Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών δεν έχει χρέος μετά την πρόωρη αποπληρωμή δανείου ύψους 831 χιλιάδων ευρώ τον Οκτώβριο του 2017.
Το Διοικητικό Συμβούλιο που συνεδρίασε στις 26 Μαρτίου 2018 αποφάσισε για την μερισματική πολιτική  της  εταιρείας, να υιοθετήσει τη συνδυαστική  χρήση διανομής μερισμάτων και προμερισμάτων με απώτερο στόχο την μεταβίβαση στους μετόχους της Εταιρείας της μέγιστης δυνατής προσόδου από τα μερίσματα της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
Για την χρήση 2017 δεν θα γίνει διανομή μερίσματος, καθώς τα κέρδη της χρήσης 2017 προκύπτουν εξ αποτιμήσεως της συμμετοχή ς μας στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ως μη πραγματοποιηθέντα κέρδη δεν προτείνεται να διανεμηθούν.
Εντούτοις, το 2018 και μετά την έγκριση της διάθεσης των κερδών της χρήσης 2017 από την Τακτική Γενική Συνέλευση της συγγενούς ΑΔΜΗΕ Α.Ε., η Διοίκηση προτίθεται να προτείνει προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων, την διανομή του μέγιστου επιτρεπόμενου ποσοστού, ήτοι το 50% του μερίσματος που θα λάβει από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ως προμέρισμα.
Το βασικότερο στοιχείο των αποτελεσμάτων της ΑΔΜΗΕ ΑΕ για το οικονομικό έτος 2017 ήταν η αύξηση στα κέρδη προ φόρων, χρηματ/κών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων κατά 20 εκατ. ευρώ.
Τα κέρδη μετά φόρων αυξήθηκαν κατά 64,4 εκατ. ευρώ.
Η διαφορά μεταξύ των δυο αριθμών οφείλεται στο αυξημένο φόρο του περασμένου έτους σε σχέση με το ειδικό μέρισμα που χορηγήθηκε στη ΔΕΗ στο πλαίσιο του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού.
Η σημαντική αύξηση της κερδοφορίας της ΑΔΜΗΕ ΑΕ ερμηνεύεται από δυο παράγοντες: Πρώτον, την αύξηση των συνολικών εσόδων στα 256 εκατ. ευρώ (έναντι 249 εκατ. ευρώ το 2016), που οφείλεται κυρίως στην αύξηση του Επιτρεπόμενου Εσόδου σύμφωνα με την απόφαση 404/2016 της ΡΑΕ για το 2016 κατά 10 εκατ. ευρώ και στην μείωση των λοιπών πωλήσεων του 2017 κατά 3 εκατ. ευρώ περίπου σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Ο άλλος βασικός παράγοντας είναι η μείωση  των  λειτουργικών  εξόδων (εξαιρουμένων των αποσβέσεων) κατά 12,3% στα 89,1 εκατ. ευρώ (έναντι 101,6 εκατ. Ευρώ το οικονομικό έτος 2016).
Η μείωση των λειτουργικών δαπανών κατεγράφη σε διάφορες κατηγορίες και αποδίδεται στην αύξηση της αποδοτικότητας υπό τη νέα διοίκηση της Εταιρείας.
Τα λειτουργικά κέρδη προ Φόρων, Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων για την εξεταζόμενη περίοδο αυξήθηκαν κατά 13,1% στα 172 εκατ. Ευρώ, ως αποτέλεσμα της αύξησης των εσόδων και της δραστικής μείωσης του κόστους.
Κατά συνέπεια, το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε στο 67%, αυξημένο κατά 5,9 ποσοστιαίες μονάδες από πέρυσι.
Τα λειτουργικά κέρδη του ΑΔΜΗΕ ΑΕ αυξήθηκαν κατά 21,2% στα 107,7 εκατ. ευρώ.
Οι καθαρές χρηματοοικονομικές δαπάνες ανήλθαν σε 24,7 εκατ. Ευρώ, μειωμένες κατά 21,2% σε σχέση με το 2016, κάτι που αποτυπώνει την εξάλειψη των εγγυήσεων για τα δάνεια του ΑΔΜΗΕ προς τη  ΔΕΗ το β ́εξάμηνο του 2017.
Ο φόρος εισοδήματος ανήλθε σε 21,2 εκατ. ευρώ, με βάση ονομαστικό φορολογικό συντελεστή 29% και την ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση των παροχών που συνδέονται με μειωμένα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος προς το προσωπικό.
Το 2017 οι Ακαθάριστες Λειτουργικές Ταμειακές Ροές προ φόρων και προ τόκων (μη περιλαμβανομένου ποσού 476 εκατ. ευρώ που κατατέθηκε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους το Δεκέμβριο του 2017, σε συνέχεια απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών για τον Ειδικό Λογαριασμό ΥΚΩ) ανήλθαν σε 207,5 εκατ. ευρώ, έναντι 217,5 εκατ. ευρώ το 2016.
Σε εφαρμογή των διατάξεων του Νόμο υ4508 άρθρο 57, το ως άνω ποσό των 476 εκατ. Ευρώ αποδόθηκε στο νέο Διαχειριστή του Λογαριασμού Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ) στις 5 Ιανουαρίου 2018.
Το ΔΣ της ΑΔΜΗΕ ΑΕ θα προτείνει σύμφωνα με τη Συμφωνία Μετόχων στους μετόχους της Συγγενούς  την διανομή μερίσματος ίσου με το 50% των καθαρών κερδών για το οικονομικό έτος 2017, που αντιστοιχεί στο ποσό των 30,86 εκατ. ευρώ.
Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών θα εισπράξει το μερίδιο που της αναλογεί στη βάση του μεριδίου 51% που κατέχει στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ.
ΑΔΜΗΕ: Σε μείωση των τελών χρήσης δικτύου οδηγεί απόφαση της ΡΑΕ - Γιατί τα έσοδα του δικτύου θα αυξηθούν μέχρι το 2020

Σε τελικό στάδιο βρίσκεται η διαδικασία έκδοσης των νέων τιμολογίων χρήσης των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας ή αλλιώς των εσόδων του ΑΔΜΗΕ και του ΔΕΔΔΗΕ για το 2018.
Η ΡΑΕ με απόφαση της προσδιόρισε το μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου τόσο για τον ΑΔΜΗΕ, όσο και για τον ΔΕΔΔΗΕ στο 7%.
Έτσι σύντομα θα καθοριστούν τα νέα τιμολόγια και όπως φαίνεται για τον ΔΕΔΔΗΕ δεν θα υπάρξουν αλλαγές, ενώ για τον ΑΔΜΗΕ προκύπτουν μειώσεις για την Υψηλή και τη Μέση Τάση, κοντά στο 10%.
Στα οικιακά τιμολόγια δεν αναμένεται να υπάρξουν μεταβολές ενώ μικρές αυξήσεις αναμένεται να  επέλθουν στα εμπορικά επαγγελματικά  τιμολόγια της Χαμηλής Τάσης.
Σύμφωνα με την απόφαση της ΡΑΕ για το 2018 το ρυθμιζόμενο έσοδο του ΑΔΜΗΕ  θα διαμορφωθεί στα 233,959 εκ. ευρώ.
Για τα επόμενα έτη της ρυθμιστικής περιόδου, η ΡΑΕ αποφάσισε για τον ΑΔΜΗΕ WACC 6,9% το 2019, 6,5% το 2020 και 6,3% το 2021.
Να σημειωθεί ότι ο ΑΔΜΗΕ είχε ζητήσει να διαμορφωθεί το WACC το 2018 στο 8,8% τα έτη 2018 και 2019 και στο 8,6% στα έτη 2020 και 2021.
Ωστόσο τα έσοδα για το διαχειριστή θα είναι μεγαλύτερα παρά τη μείωση της απόδοσης, καθώς προβλέπεται σημαντική ενίσχυση της περιουσιακής βάσης που στο τέλος της περιόδου θα ξεπεράσει τα 2 δις από 1,4 δις που είναι σήμερα.
Αξίζει να αναφερθεί ότι τα έσοδα της εταιρείας ήταν το 2016 249 εκατ. ευρώ και το 2015 265 εκατ. ευρώ ενώ σύμφωνα με την απόφαση της ΡΑΕ, το 2019 θα κυμανθούν στα 252,427 εκατ. ευρώ, για να αυξηθούν στα 281,018 εκατ. ευρώ το 2020 και στα 285,895 εκατ. ευρώ το 2021 (καθώς θα αυξηθεί η περιουσιακή βάση από το 1,48 δις στα 2,1 δισ. το 2021).

Η ανακοίνωση του ΑΔΜΗΕ στο Χρηματιστήριο Αθηνών επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ του www.worldenergynews.gr.

Ακολουθεί αναλυτικά η ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΑΔΜΗΕ.

«Σχολιάζοντας τα σημερινά δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού τύπου σε σχέση με την απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) για την Έγκριση του Επιτρεπόμενου Εσόδου για τη ρυθμιστική περίοδο 2018-2021 του ΑΔΜΗΕ και για την αποφυγή δημιουργίας εσφαλμένων εντυπώσεων, η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών διευκρινίζει τα εξής:

-Εκδόθηκε στις 23 Μαρτίου, έπειτα από πολύμηνη καθυστέρηση, η απόφαση της ΡΑΕ για το Επιτρεπόμενο Έσοδο του ΑΔΜΗΕ, η οποία προσφέρει ορατότητα για την Ρυθμιστική Περίοδο 2018-2021. Τα βασικά στοιχεία της Απόφασης παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα.-Σημειώνεται δε ότι η μείωση του WACC αντανακλά κυρίως τη μείωση του μακροοικονομικού ρίσκου της χώρας και τη μείωση του κόστους του τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας.

-Οι επενδύσεις ύψους 1 δισ. ευρώ για την επόμενη τετραετία που προγραμματίζει η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. οδηγούν σε σημαντική ενίσχυση της περιουσιακής βάσης του Διαχειριστή και κατά συνέπεια σε αύξηση του Επιτρεπόμενου Εσόδου, που αντισταθμίζει το μειωμένο WACC.

-Εντύπωση προκαλεί η αναφορά στην δημιουργία προβλημάτων σχετικά με τον τραπεζικό δανεισμό της εταιρείας, καθώς ο Διαχειριστής αποτελεί έναν από τους Διαχειριστές με τη μικρότερη χρηματοοικονομική μόχλευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε καμία περίπτωση η μικρή μείωση του WACC δεν θα μπορούσε να έχει κάποια επίδραση στον τραπεζικό δανεισμό.

-Η Διοίκηση του ΑΔΜΗΕ σε στενή συνεργασία με την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών και με τον στρατηγικό επενδυτή State Grid of China συνεχίζει την επιτάχυνση του επενδυτικού προγράμματος όπως αυτό αποτυπώνεται στο νέο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης και με βασικό εργαλείο την βέλτιστη αξιοποίηση των ανθρωπίνων πόρων και των εξειδικευμένων τεχνικών δυνατοτήτων του ΑΔΜΗΕ.

- Επιπροσθέτως, η επιτάχυνση των διασυνδέσεων των νησιών θα οδηγήσει σε αξιοσημείωτη μείωση της επιβάρυνσης των καταναλωτών όλης της χώρας λόγω της μείωσης των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ).

-Η Διοίκηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. έχει δώσει απτά δείγματα γραφής αυξημένης αποδοτικότητας και επιτάχυνσης των μεγάλων έργων, όπως φάνηκε από την ταχεία ολοκλήρωση της Α’ Φάσης της Διασύνδεσης των Κυκλάδων, την επιτάχυνση της Φάσης Γ των Κυκλάδων, την ενσωμάτωση στον σχεδιασμό και των επόμενων διασυνδέσεων νησιών καθώς και από το επιτυχημένο πρόγραμμα εθελουσίας, με το οποίο επιτυγχάνεται ετήσια μείωση των λειτουργικών εξόδων κατά περίπου € 8,5εκ.».

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης