Εξοικονόμηση

ΚΑΠΕ: Νέας Γενιάς Πιστοποητικά Ενεργειακής Απόδοσης

ΚΑΠΕ: Νέας Γενιάς Πιστοποητικά Ενεργειακής Απόδοσης
Το νέο έργο X-tendo, που υλοποιεί το Κέντρο, στοχεύει στη βελτίωση της συμμόρφωσης, αξιοπιστίας, χρηστικότητας και σύγκλισης των ΠΕΑ, μέσω της νέας γενιάς αξιολόγησης και πιστοποίησης της ενεργειακής απόδοσης
Η ανομοιόμορφη εφαρμογή των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), η οποία διαφέρει σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά στο πεδίο εφαρμογής και τις διαθέσιμες πληροφορίες, έχει ως αποτέλεσμα την περιορισμένη αξιοπιστία, συμμόρφωση και διείσδυση τους στην αγορά, αλλά και τη μειωμένη αποδοχή τους από τους τελικούς χρήστες, θέτοντας φραγμούς στην αναγκαία αύξηση των ενεργειακών ανακαινίσεων.

Το νέο έργο X-tendo - ‘eXTENDing the energy performance assessment and certification schemes via a mOdular approach’, που υλοποιεί το ΚΑΠΕ και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon 2020, στοχεύει στη βελτίωση της συμμόρφωσης, αξιοπιστίας, χρηστικότητας και σύγκλισης των ΠΕΑ, μέσω της νέας γενιάς αξιολόγησης και πιστοποίησης της ενεργειακής απόδοσης.

Πώς θα επιτύχει το X-tendo αυτό το στόχο; Σχεδιάζοντας μια σπονδυλωτή διαδικτυακή εργαλειοθήκη, η οποία περιέχει 10 δυνητικά χαρακτηριστικά των νέας γενιάς ΠΕΑ. Αυτά είναι:

• ο δείκτης ευφυούς ετοιμότητας (Smart Readiness Indicator-SRI),
• η άνεση,
• η εξωτερική ατμοσφαιρική ρύπανση,
• η πραγματική κατανάλωση ενέργειας,
• η τηλεθέρμανση,
• οι βάσεις δεδομένων ΠΕΑ,
• το ημερολόγιο κτηρίου (building logbook),
• οι προσαρμοσμένες συστάσεις,
• τα χρηματοδοτικά μέσα/εργαλεία/σχήματα και
• οι υπηρεσίες μιας στάσης (one stop shops).

Τα χαρακτηριστικά θα αναπτυχθούν και θα δοκιμαστούν σε 13 φορείς από 10 ευρωπαϊκές χώρες: TU Wien (Αυστρία), VITO (Βέλγιο), e-think (Αυστρία), BPIE (Βέλγιο), ADENE (Πορτογαλία), ΚΑΠΕ (Ελλάδα), TREA (Εσθονία), AAECR (Ρουμανία), DEA (Δανία), EASt (Αυστρία), NAPE (Πολωνία), EST (Ην. Βασίλειο), ΕΝΕΑ (Ιταλία), καλύπτοντας το 43% του πληθυσμού και το 40% του κτηριακού αποθέματος της ΕΕ. Η "εναρμονισμένη" εφαρμογή των χαρακτηριστικών νέας γενιάς ΠΕΑ θα συμβάλει στη σταδιακή σύγκλιση των σχημάτων ΠΕΑ σε ολόκληρη την Ευρώπη και θα λειτουργήσει τελικά ως καταλύτης για την ενεργειακή ανακαίνιση στην Ευρώπη.

Το X-tendo προωθεί συστήματα για τη δημιουργία καλύτερων, πιο προηγμένων, πιο χρήσιμων και πιο ελκυστικών ΠΕΑ. Ως εκ τούτου, η εργαλειοθήκη του X-tendo θα αυξήσει την εμπιστοσύνη στην αξιολόγηση και πιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης, γεγονός που πιθανώς θα οδηγήσει στην έκδοση περισσότερων ΠΕΑ, τόσο σε εθελοντική όσο και σε υποχρεωτική βάση. Η αυξημένη εμπιστοσύνη στο πιστοποιητικό και οι πιο χρήσιμες πληροφορίες που θα περιέχει θα οδηγήσουν σε αυξημένο ρυθμό ανακαίνισης, εξασφαλίζοντας επιπλέον θέσεις εργασίας στον κατασκευαστικό τομέα και ώθηση στην οικονομία.

Πριν την ανάπτυξη της εργαλειοθήκης X-tendo, το έργο θα αξιολογήσει τις υφιστάμενες ευρωπαϊκές πρακτικές των σχημάτων ΠΕΑ και θα αναπτύξει μια μεθοδολογία και μία προσέγγιση για την ενσωμάτωση κάθε χαρακτηριστικού στο υφιστάμενο πλαίσιο των ΠΕΑ. Στη συνέχεια θα δοκιμαστούν οι μεθοδολογίες και οι διαδικασίες εφαρμογής των χαρακτηριστικών, διασφαλίζοντας τη φιλικότητα προς το χρήστη, την οικονομική βιωσιμότητα και τη συμμόρφωση με τα πρότυπα ISO/EU, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη συνολική ποιότητα και αξιοπιστία των ΠΕΑ. Χρησιμοποιώντας καινοτόμους δείκτες και προσεγγίσεις διαχείρισης δεδομένων, το X-tendo καταδεικνύει καινοτόμα χαρακτηριστικά, τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν σταδιακά από τα ενεργειακά κέντρα και τους φορείς χάραξης πολιτικής.


Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης