Τελευταία Νέα
Ενέργεια

ΡΑΕ: Έγκριση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών μεταξύ των ΔΕΠΑ Εμπορίας και ΔΕΠΑ Υποδομών

ΡΑΕ: Έγκριση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών μεταξύ των ΔΕΠΑ Εμπορίας και ΔΕΠΑ Υποδομών
H διάρκεια της Σύµβασης ορίζεται από 30.04.2020 µέχρι τις 30.11.2020

Η ΡΑΕ προχώρησε με απόφασή της στην έγκριση του σχεδίου «Σύµβασης Παροχής Υπηρεσιών» που υπέβαλε η «ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.» προς έγκριση.

Ειδικότερα σύµφωνα µε το υποβληθέν Σχέδιο Σύµβασης, η «∆ΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.» θα παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες στην «∆ΕΠΑ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ Α.Ε.»:  

• Συνεργασία µε τους οικονοµικούς (PricewaterhouseCoopers Business Solutions Α.Ε.), νοµικούς (δικηγορική εταιρεία «Λαµπαδάριος & 3 Συνεργάτες») και τεχνικούς (Hill International N.V. και C&M Engineering S.A.) εξωτερικούς συµβούλους καθώς και την Αρχειοθήκη (πάροχο υπηρεσιών VDR), οι οποίοι παρέχουν στην Εταιρεία, βάσει των σχετικών συµβάσεων παροχής υπηρεσιών µε αυτήν, υπηρεσίες σχετικά µε το Έργο και έχουν αναλάβει µεταξύ άλλων τη σύνταξη των αναφορών δέουσας επιµέλειας (Vendor’s Due Diligence Reports (“VDDRs”)) για χρηµατοοικονοµικά, νοµικά, φορολογικά και τεχνικά ζητήµατα,

• Υποστήριξη στη διαδικασία ολοκλήρωσης των VDDRs που ετοιµάζουν αντίστοιχα οι ανωτέρω οικονοµικοί σύµβουλοι,

• Υποστήριξη αναφορικά µε θέµατα του εικονικού δωµατίου δεδοµένων (virtual Data Room («VDR»)) της Εταιρείας, την παρακολούθηση της πορείας του ‘Έργου και τις σχετικές ενηµερώσεις,

• Παραγωγή των απαραίτητων σχετικών µε την πορεία και τα θέµατα του Έργου αναφορών,

• Συνεργασία µε τους µετόχους της Εταιρείας και τους συµβούλους τους επί των σχετικών µε το Έργο θεµάτων και

• Υποστήριξη σε κάθε ζήτηµα που θα ανακύψει στο πλαίσιο και σε σχέση µε το ‘Έργο συµπεριλαµβανόµενης τυχόν άµεσα ή έµµεσα συνδεδεµένης συναλλαγής και θα απαιτεί τη συνδροµή του Παρόχου Υπηρεσιών κατά τα ανωτέρω.  

H διάρκεια της Σύµβασης ορίζεται από 30.04.2020 µέχρι τις 30.11.2020.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης