Τελευταία Νέα
Πετρέλαιο

Στις 09/09 η Γενική Συνέλευση της ΕΔΕΥ

Στις 09/09 η Γενική Συνέλευση της ΕΔΕΥ
Στην Γενική Συνέλευση της ΕΔΕΥ θα εγκριθούν οι οικονομικές καταστάσεις

Στις 9 Σεπτεμβρίου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΔΕΥ, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ, κατά την οποία θα εγκριθούν οι οικονομικές καταστάσεις και θα συζητηθούν αναλυτικά τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή και Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 31-12-2019, που αποτελούνται από την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, την Κατάσταση συνολικού Εισοδήματος, την κατάσταση μεταβολής ιδίων Κεφαλαίων, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών και τις Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων, κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1/1/2019 έως 31/12/2019, καθώς και την έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των Οικονομικών Καταστάσεων.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1/1/2019-31/12/2019 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 2019 και τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού και τις κείμενες διατάξεις.

3. Έγκριση των αποτελεσμάτων της χρήσης 1/1/2019 – 31/12/2019, όπως αναγράφονται στις Οικονομικές Καταστάσεις και τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 2α του καταστατικού.

4. Λήψη απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000,00) ευρώ, με κεφαλαιοποίηση κερδών χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 6 2 παράγραφος 1 του καταστατικού, με τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, που αναφέρεται στο ύψος του Μετοχικού Κεφαλαίου.

5. Έγκριση των καταβληθέντων, εντός της χρήσεως, μισθών των οργάνων Διοίκησης, που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2/31887/ΔΕΠ/26-5-2015 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 393/3-6-2015) Απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργού Οικονομικών, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’αρ. ΚΥΑ 17740/6-4-2017 ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 183/21-4-2017 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού και προέγκριση αυτών που θα καταβληθούν στην χρήση 2020.

6. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού και τις κείμενες διατάξεις, για την χρήση 1/1/2020 – 31/12/2020.

7. Υποβολή του προϋπολογισμού έτους 2020.

8. Ανακοινώσεις – Διάφορα

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης