Ενέργεια

ΡΑΕ: Mε προίκα αυξημένης απόδοσης η μεθοδολογία του απαιτουμένου εσόδου στην 7ετία για τον ΔΕΔΔΗΕ

ΡΑΕ: Mε προίκα αυξημένης απόδοσης η μεθοδολογία του απαιτουμένου εσόδου στην 7ετία για τον ΔΕΔΔΗΕ
Tα έργα ανάπτυξης για το χρονικό διάστημα  4 - 7 ετών του ΔΕΔΔΗΕ με αυξημένη απόδοση 0,5%-2% προς ελκυστικό WACC
Αυξημένη απόδοση από 0,5%-2% για χρονικό διάστημα από 4 έως 7 έτη για έργα ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν χαρακτηριστεί ως μείζονος σημασίας, προβλέπει η μεθοδολογία υπολογισμού του απαιτούμενου εσόδου του ΔΕΔΔΗΕ που εξέδωσε η ΡΑΕ.
Η σχετική απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης αποτελεί το πρώτο και καθοριστικό βήμα για τον προσδιορισμό των τιμολογίων χρήσης του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, για τα οποία πέραν του εύλογου κέρδους, λαμβάνονται υπόψη μεταξύ άλλων:
Οι δαπάνες για την παραγωγή ή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας που αφορούν τη λειτουργία του Δικτύου Διανομής.
Οι δαπάνες για μισθούς και ημερομίσθια.
Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των φόρων, τελών και δασμών.
Η απόσβεση των επενδύσεων.
Η απόδοση του επενδυμένου κεφαλαίου, λαμβανομένου υπόψη του επιχειρηματικού κινδύνου και του κόστους κεφαλαίου αντίστοιχων δραστηριοτήτων.
Οι δαπάνες για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται για την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.
Κριτήρια ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.»
Κρίσιμος παράγοντας τόσο για τη διαμόρφωση των τιμολογίων όσο και κυρίως για την ελκυστικότητα του ΔΕΔΔΗΕ εν όψει της ιδιωτικοποίησης του 49% του μετοχικού του κεφαλαίου είναι ο προσδιορισμός του WACC, δηλαδή της απόδοσης των επενδεδυμένων κεφαλαίων.
Ο προσδιορισμός του WACC θα γίνει από τον Διαχειριστή έως το τέλος του έτους με βάση την απόφαση της ΡΑΕ και θα αφορά την περίοδο 2021-2024.

Τα κύρια σημεία της μεθοδολογίας υπολογισμού του απαιτούμενου εσόδου του ΔΕΔΔΗΕ σύμφωνα με την απόφαση της ΡΑΕ είναι τα εξής:

Εφαρμογή ενιαίων κανόνων για τη ρύθμιση του εσόδου των ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων του διαχειριστή, δηλαδή τη λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του δικτύου, τη διαχείριση των Ηλεκτρικών Συστημάτων των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και τη διαχείριση του Λογαριασμού Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ).

Ορισμό πολυετούς Ρυθμιστικής Περιόδου, από τρία έως και πέντε έτη, ενώ ειδικά η πρώτη Ρυθμιστική Περίοδος ορίζεται τετραετής, με έναρξη από 1.1.2021
Υπολογισμό του Επιτρεπόμενου Εσόδου βάσει:
i. εισήγησης του διαχειριστή που θα στηρίζεται μεταξύ άλλων σε πιστοποιημένα από Ορκωτό Ελεγκτή μεγέθη.
ii. αποτύπωσης των λειτουργικών δαπανών ανά δραστηριότητα και διάκριση αυτών σε ελεγχόμενες (ως προς το ύψος τους από τον διαχειριστή) και μη, με τελικό στόχο το όφελος των καταναλωτών από τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του διαχειριστή.
iii. πρόνοια για εξομάλυνση των επιτρεπόμενων εσόδων εντός της Ρυθμιστικής Περιόδου, προς αποφυγή σημαντικών διακυμάνσεων στα τιμολόγια των καταναλωτών.
iv. υπολογισμού των αποσβέσεων σύμφωνα με την οικονομική ζωή των παγίων, αντί της λογιστικής ωφέλιμης ζωής.
v. διάκρισης των παρεχόμενων υπηρεσιών του διαχειριστή σε ρυθμιζόμενες και μη, με σχετική πρόβλεψη για αφαίρεση εσόδων από δραστηριότητες που δεν διαχωρίζονται λογιστικά.
vi. υπολογισμού της απόδοσης επί των απασχολούμενων κεφαλαίων βάσει ενιαίου μεσοσταθμικού κόστους κεφαλαίου (wacc) για όλη τη διάρκεια της Ρυθμιστικής Περιόδου, ονομαστικό (nominal) προ-φόρων (pre tax), με υιοθέτηση μιας «ιδεατής» αναλογίας δανειακών προς σύνολο κεφαλαίων (notional gearing) και ενός «ιδεατού» κόστους δανειακών κεφαλαίων. Ο ιδεατός συντελεστής δανειακής επιβάρυνσης θα κυμαίνεται μεταξύ 45% και 60%.
vii. υπολογισμού της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης (ΡΠΒ) σύμφωνα με:
- την αξία των παγίων και των αποσβέσεων.
- την αξία των παγίων και των επενδύσεων για τη δραστηριότητα ΜΔΝ.
- τον συνυπολογισμό του κεφαλαίου κίνησης.
viii. σύνδεσης των επενδύσεων κάθε έτους της Ρυθμιστικής Περιόδου που συνυπολογίζονται στη ΡΠΒ με τον εγκεκριμένο σχεδιασμό - προγραμματισμό ανάπτυξης.
ix. διακριτής τήρησης των έργων που βάσει τεκμηριωμένης εισήγησης (μελέτη κόστους οφέλους) έχουν χαρακτηριστεί ως έργα μείζονος σημασίας, ώστε να επιτρέπεται η παρακολούθησή τους, σύμφωνα με τους ειδικούς όρους έγκρισης της υλοποίησης αυτών. Τα έργα αυτά εντάσσονται στην Ειδική Περιουσιακή


Βάση (ΕΠΒ) και μπορεί προβλεφθεί σε αυτά κίνητρο πρόσθετης απόδοσης που κυμαίνεται από 0,5% έως και 2% και για χρονικό διάστημα από 4 έως 7 έτη, εφόσον όμως επιτυγχάνεται το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι το επενδυτικό πλάνο του ΔΕΔΔΗΕ για την περίοδο 2021-24, είναι ύψους 2 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης έξυπνων μετρητών, έργου της τάξης των 900 εκατ. ευρώ το οποίο όπως φαίνεται θα είναι μεταξύ των έργων που θα χαρακτηριστούν ως μείζονος σημασίας και θα τύχουν αυξημένων αποδόσεων όπως προβλέπει η απόφαση της ΡΑΕ.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης