Ενέργεια

ΑΔΜΗΕ: Στα 149,2 εκατ. τα ενοποιημένα EBITDA το εννεάμηνο 2020

ΑΔΜΗΕ: Στα 149,2 εκατ. τα ενοποιημένα EBITDA το εννεάμηνο 2020
Στα 30,3 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη -  Στα 209,9 εκατ. ευρώ τα συνολικά έσοδα αυξημένα  κατά 9,1%
Περαιτέρω βελτίωση αποτελεσμάτων σημείωσε ο ΑΔΜΗΕ  στο 9μηνο του 2020 που συνοψίζονται στα εξής:
- Καθαρά κέρδη 30,3 εκατ. ευρώ
- Τον Αύγουστο του 2020 πραγματοποιήθηκε καταβολή:
- υπόλοιπο μικτού μερίσματος ανά μετοχή 0,029 ευρώ που αφορά την χρήση 2019 και εγκρίθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και
- μικτό προμέρισμα ανά μετοχή 0,089 ευρώ που αφορά τη χρήση 2020 συνιστώντας συνολική καταβολή 0,118 ευρώ ανά μετοχή.

Όμιλος ΑΔΜΗΕ: Σημαντική Αύξηση Εσόδων και ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας με σταθερή πρόοδο των σημαντικών έργων

- Τα Συνολικά Έσοδα ανήλθαν στα 209,9 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 9,1%σε σύγκριση με το
εννεάμηνο 2019.
- Τα Έσοδα από το Ενοίκιο Συστήματος Μεταφοράς ανήλθαν στα 200,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας
αύξηση 14,9% έναντι 174,4 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2019.
-Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 149,2 εκατ.
ευρώ (από 139,8 εκατ. ευρώτο εννεάμηνο2019). Το συγκρίσιμοEBITDAδιαμορφώθηκεστα 149,3
εκατ. ευρώ έναντι 135,9 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2019, σημειώνοντας αύξηση 9,8%.
- Επενδυτικές Δαπάνες 231,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 97,8% σε ετήσια βάση
- Ισχυρή Χρηματοοικονομική θέση, με Καθαρό Δανεισμό στα 334,8 εκατ. ευρώ.


Η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (RIC: ADMr.AT, Bloomberg: ADMIE.GA, Χρηματιστήριο Αθηνών: ΑΔΜΗΕ) εφεξής «η Εταιρεία» κάτοχος του 51% των μετοχών του Ομίλου της
 ΑΔΜΗΕ Α.Ε., δημοσιεύει σήμερα επιλεγμένα οικονομικά μεγέθη για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

ad1.2.12

Η εταιρεία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.)» εφεξής «η Συγγενής» δημοσίευσε επίσης επιλεγμένα οικονομικά μεγέθη για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε στις
30 Σεπτεμβρίου 2020 τα οποία εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:


ad2.2.12

Στη συνέχεια εμφανίζονται διαγραμματικά τα μεγέθη και οι μεταβολές των Συνολικών Εσόδων, του συγκρίσιμου EBITDAκαι Καθαρών Κερδών για τα εννεάμηνα του 2019-2020:

ad3.2.12


Ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ, κατά το εννεάμηνο του 2020, κατέγραψε αύξηση των Συνολικών Εσόδων του και ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας του σε επαναλαμβανόμενη βάση, συνεχίζοντας την επιτυχημένη του πορεία, παρά τις αντίξοες συνθήκες που διαμορφώθηκαν λόγω της πανδημίας του COVID-19.
Ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ και οι θυγατρικές του ανταποκρίθηκαν άμεσα, θέτοντας ως προτεραιότητα την υγεία και την ασφάλεια του ανθρώπινου δυναμικού, λαμβάνοντας μέτρα που διασφάλισαν την αδιάλειπτη εξέλιξη των σημαντικών της έργων με τις ελάχιστες δυνατόν επιπτώσεις.

Τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα του ΑΔΜΗΕ στο εννεάμηνο 2020 ανήλθαν στα 209,9 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 9,1% έναντι 192,3 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2019.
Η αύξηση αυτή προήλθε από τη σημαντική αύξηση του εσόδου των διεθνών διασυνδετικών δικαιωμάτων, η οποία αντιστάθμισε την κάμψη που κατέγραψαν τα έσοδα από τις χρεώσεις χρήσης συστήματος το εννεάμηνο 2020.
Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 149,2 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 6,7% σε ετήσια βάση έναντι 139,8 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2019.
Το συγκρίσιμο EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 149,3 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 9,8% σε σχέση μετο αντίστοιχο ποσό του εννεαμήνου 2019, χωρίς να συμπεριλαμβάνειτα ακόλουθα μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια:

α) πρόβλεψη για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και συνταξιούχους της Εταιρείας και προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού συνολικού ποσού 0,3 εκατ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης 1,1 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο 2019,
β) απελευθέρωση πρόβλεψης για κινδύνους και έξοδα ποσού 0,2 εκατ. ευρώέναντι αντίστοιχης απελευθέρωσης πρόβλεψης ποσού 4,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2019 και
γ) έκτακτο έσοδο από οπτικές ίνες ποσού 0,7 εκατ. ευρώ το 3ο τρίμηνο του 2019.

Το ενοποιημένο ΕΒΙΤ μειώθηκε κατά 2,7% και ανήλθε στα 84,2 εκατ., έναντι 86,6 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2019, κυρίως λόγω της αύξησης του ύψους των αποσβέσεων κατά 21,9% ως αποτέλεσμα της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή παγίων που προέβη η Συγγενής την 31.12.2019.
Το συγκρίσιμο EBIT διαμορφώθηκε στα 84,3 εκατ. ευρώ μη συμπεριλαμβάνοντας τα ανωτέρωέκτακτα -μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια, σημειώνοντας αύξηση κατά 2% έναντι του αντίστοιχου ποσού το εννεάμηνο 2019.
Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 79,8 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 9,7% έναντι 88,4 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο 2019, κυρίως ως αποτέλεσμα της θετικής επίδρασης από το έκτακτο χρηματοοικονομικό έσοδο λόγω προεξόφλησης μακροπροθέσμων απαιτήσεων για το έργο του Πολυπόταμου, ποσού 3,1 εκατ. ευρώπου εμφάνισε το εννεάμηνο του 2019.
Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη στη χρήση εννεαμήνου 2020 ανήλθαν σε 59,4 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 7,6% έναντι 64,3 εκατ. το εννεάμηνο 2019, ενώ τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 59,9 εκατ.
ευρώ, έναντι 59,2 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος σημειώνοντας αύξηση 1,2%.
Ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ συνέχισε και για το εννεάμηνο του 2020 την επιτυχημένη του πορεία στην υλοποίηση του επενδυτικού του προγράμματος με τις Επενδύσεις να καταγράφουν αύξηση κατά 97,8% στα 231,7 εκατ.
ευρώ έναντι 117,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019, ενώ ο καθαρός δανεισμός του διαμορφώθηκε στα 334,8 εκατ. ευρώ.

ad4.2.12
Τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα του Ομίλου το 3ο τρίμηνο του 2020 αυξήθηκαν κατά 8,9%, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και διαμορφώθηκαν στα 72,2 εκατ. ευρώ. Το έσοδο από Ενοίκιο Συστήματος μεταφοράς ενισχύθηκε κατά 19,4%, εξαιτίας της επίδρασης των διεθνών διασυνδετικών δικαιωμάτων.
Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) 1 το 3ο τρίμηνο του 2020 ανήλθαν στα 52,3 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 3,6% σε ετήσια βάση έναντι 50,5 εκατ. ευρώ το 3ο τρίμηνο2019.
Το συγκρίσιμο EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 51,9 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 5,4% σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του 3ου τριμήνου του 2019, μη συμπεριλαμβάνοντας τις ακόλουθες προβλέψεις:
α)πρόβλεψη για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και συνταξιούχους τηςΕταιρείας και προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού ποσού 0,02 εκατ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης 0,25
εκατ. ευρώ για το 2019,
β) απελευθέρωση πρόβλεψης για κινδύνους και έξοδα ποσού 0,4 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχης απελευθέρωσης πρόβλεψης ποσού 0,7 εκατ. ευρώ το 3ο τρίμηνο2019 και
γ) έκτακτο έσοδο από οπτικές ίνες ποσού 0,7 εκατ. ευρώ το 3ο τρίμηνο του 2019.
Το ενοποιημένο ΕΒΙΤ μειώθηκε κατά 6,5% και ανήλθε στα 30,7 εκατ., έναντι 32,8 εκατ. ευρώ το 3ο τρίμηνο 2019, ενώ το συγκρίσιμο EBIT διαμορφώθηκε στα 30,3 εκατ. ευρώ, έναντι 31,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο ένα έτος πριν.
Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη το 3ο τρίμηνο 2020 ανήλθαν σε 20,1 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 17,2% έναντι 24,2 εκατ. το 2019, ενώ τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 22,7 εκατ. ευρώ, έναντι 22,6 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος σημειώνοντας άνοδο 0,4%.
Επιπρόσθετα, ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ το 3ο τρίμηνο του 2020 υπέγραψε σύμβαση για την έκδοση Κοινοπρακτικού Ομολογιακού δανείου ποσού 400 εκατ. ευρώ με κοινοπραξία Τραπεζών. Η διάρκεια του κοινοπρακτικού δανείου είναι έξι έτη και το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 2,1% πλέον του επιτοκίου Euribor για τα πρώτα τρία έτη και στο 2% πλέον του επιτοκίου Euribor για τα επόμενα τρία έτη. Σκοπός της ανωτέρω σύμβασης είναι η αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου ΑΔΜΗΕ ύψους 310 εκατ. ευρώ καθώς και ποσό ύψους 90 εκατ. ευρώ το οποίο αφορά σε ανακυκλούμενη πίστωση για κάλυψη των αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης.

Προοπτικές

Το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης και το 2030 αναμένεται να έχουν διασυνδεθεί με την ηπειρωτική χώρα όλα σχεδόν τα ελληνικά νησιά, διασφαλίζοντας φθηνή, «καθαρή» και αξιόπιστη ηλεκτροδότηση, παρά τις αντιξοότητες που έχει επιφέρει η πανδημική κρίση του covid-19. Το 10ετες πρόγραμμα του ΑΔΜΗΕ ύψους 5 δισ. ευρώ περιλαμβάνει τις εξής κυριότερες επενδύσεις για το επόμενο 12μηνο:
Νησιωτικές διασυνδέσεις

- Ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης: Με δύο διαφορετικά καλώδια (Κρήτη-Πελοπόννησος και ΚρήτηΑττική), το μεγαλύτερο νησί της χώρας θα θωρακιστεί ενεργειακά έως το τέλος του 2023. Στις 20 Νοεμβρίου ολοκληρώθηκε η πόντιση του «μικρού» καλωδίου που συνδέει τα Χανιά με τη Νεάπολη Λακωνίας, ύψους 364 εκατ. Ευρώ και θα ηλεκτριστεί έως το τέλος του έτους. Μόλις ηλεκτριστεί και το δεύτερο καλώδιο, η «μεγάλη» διασύνδεση, το όφελος για όλους τους καταναλωτές της χώρας υπολογίζεται σε 400 εκατ. ευρώ, ενώ οι ρύποι CO2 θα μειωθούν κατά 60% μειώνοντας αισθητά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του νησιού. Συνεχίζονται τα χερσαία έργα για τη «μεγάλη» διασύνδεση ύψους 1 δισ. Ευρώ.
-  Ηλεκτρική διασύνδεση Κυκλάδων: Το 2020 ενισχύθηκαν τα υποθαλάσσια κυκλώματα υψηλής τάσης στην Άνδρο και την Τήνο ενώ ήδη ηλεκτρίστηκε και το δεύτερο υποθαλάσσιο καλώδιο της Σύρου (Γ’ φάση). Στις αρχές Οκτωβρίου 2020, η Νάξος εντάχθηκε στο ΕΣΜΗΕ και τροφοδοτείται με υποθαλάσσιο καλώδιο 150 kV από την Πάρο και τη Μύκονο. Ταυτόχρονα, ξεκινούν οι διαγωνισμοί για τη διασύνδεση τεσσάρων ακόμη κυκλαδίτικων νησιών συνολικού ύψους 386 εκατ. ευρώ. Ο διαγωνισμός για τη Σαντορίνη θα προκηρυχθεί ως τα τέλη του 2020 - αρχές 2021, ενώ μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2021 θα προκηρυχθούν οι διαγωνισμοί για τη Φολέγανδρο, την Μήλο και την Σέριφο.
- Ηλεκτρική διασύνδεση Σκιάθου: Η πόντιση του υποθαλάσσιου καλωδίου για τη διασύνδεση του νησιού των Σποράδων με το Μαντούδι Ευβοίας ξεκινά τον Δεκέμβριο του 2020. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής του υποσταθμού Σκιάθου. Εκτιμάται ότι όταν το έργοολοκληρωθεί την άνοιξη του 2022 θα βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα τροφοδότησης του νησιωτικού συμπλέγματος συνολικά.
Μεγαλύτερη διείσδυση ΑΠΕ με αναβάθμιση του Συστήματος Μεταφοράς
- Έχει ολοκληρωθεί η Τεχνική Αξιολόγηση των προσφορών που υποβλήθηκαν για την ανακατασκευή ΚΥΤ Κουμουνδούρου, ενώ αναμένεται η υποβολή των Οικονομικών προσφορών. Η διαδικασία ανάδειξης του μειοδότη αναμένεται να ολοκληρωθεί ως τα μέσα Δεκεμβρίου. Η αναβάθμιση του ΚΥΤ με υπερσύγχρονες (state-of-art)υποδομές τεχνολογιών θα ενισχύσει σημαντικά την ενεργειακή ευστάθεια της Αττικής αποτρέποντας συμβάντα μπλακ-ουτ στο Λεκανοπέδιο. Μέσω του νέου ΚΥΤ θα ηλεκτριστεί το «μεγάλο» καλώδιο της Κρήτης.
- Η επέκταση του Συστήματος 400 kV προς την Πελοπόννησο περιλαμβάνει τον Δυτικό Διάδρομο, δηλαδή τη διασύνδεση του ΚΥΤ Μεγαλόπολης με τη γραμμή μεταφοράς 400 kV Αχελώου-Διστόμου,
μέσω Πάτρας, και τον Ανατολικό Διάδρομο, δηλαδή τη νέα γραμμή μεταφοράς 400 kV ΜεγαλόποληΚόρινθος-Αττική, που βρίσκεται υπό κατασκευή με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2024. Το τμήμα Μεγαλόπολη-Κόρινθος αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2021. Το έργο έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 95% και εκκρεμεί η τοποθέτηση δύο πυλώνων στα Καλάβρυτα. Το έργο έχει καθυστερήσει 14 μήνες λόγω των αντιδράσεων εκ μέρους της Ιεράς Μονής Αγίων Θεοδώρων στην περιοχή.

Ενιαία και αποτελεσματική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Εδώ και έναν περίπου μήνα βρίσκεται σε λειτουργία το Target Model για τη λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Το μοντέλο αυτό εφαρμόζεται ήδη αρκετά χρόνια σε χώρες της Ευρώπης, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα στις αγορές ενέργειας, ενώ η Ελλάδα εναρμονίστηκε με την ευρωπαϊκή αγορά μετά από αρκετές καθυστερήσεις. Το αποτέλεσμα είναι να έχει από τις υψηλότερες τιμές χονδρεμπορικής πανευρωπαϊκά κάτι που αναμένεται ότι θα αλλάξει με τη σύζευξη της ελληνικής αγοράς με την ευρωπαϊκή, και συγκεκριμένα με την διασύνδεση με την Ιταλία, που εκτιμάται μέσα στον Δεκέμβριο του 2020 και με την Βουλγαρία, που προγραμματίζεται για το πρώτο εξάμηνο του 2021. Ήδη έχουν εγγραφεί 50 εταιρείες στην νέα αγορά και επιπλέον παίκτες εκδηλώνουν ενδιαφέρον συμμετοχής.
Από την εφαρμογή του Target Model στην Ευρώπη είναι γνωστό και δεδομένο ότι χρειάζεται χρόνος μέχρι να ωριμάσουν οι νέες συνθήκες και οι χρήστες να εξοικειωθούν με αυτό, ώστε το νέο αυτό σύστημα αποδώσει το αναμενόμενο όφελος και οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας να εναρμονιστούν σταδιακά με τις ευρωπαϊκές.

COVID-19

Η διοίκηση του Ομίλου συνεχίζει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση και τις εξελίξεις τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο σε σχέση με την εξάπλωση του κορωνοϊού και τον πιθανό αντίκτυπο στις δραστηριότητες του Ομίλου μέχρι το τέλος της χρήσης.
Η οικονομική επίδραση της τρέχουσας κρίσης τόσο στην ελληνική όσο και στην παγκόσμια οικονομία και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες συνολικά, δεν μπορεί να εκτιμηθεί με εύλογη βεβαιότητα σε αυτό το στάδιο, λόγω του ρυθμού με τον οποίο επεκτείνεται η πανδημία και του υψηλού επιπέδου αβεβαιότητας που προκύπτει από την αδυναμία πρόβλεψης της τελικής κατάληξης.
Η Εταιρεία παρακολουθεί στενά τον προϋπολογισμό του 2020 και δεν υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις ότι θα επηρεαστούν ουσιωδώς τα οικονομικά της μεγέθη εξαιτίας της πανδημίας. Επίσης η Διοίκηση του Ομίλου παραμένει διαρκώς σε ετοιμότητα να αναπροσαρμόσει τις δράσεις της όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο.
Τα έργα που υλοποιούνται ήδη ανά την Ελλάδα, δεν έχουν υποστεί ουσιαστικές καθυστερήσεις λόγω της πανδημίας και συνεχίζονται απρόσκοπτα. Εκτίμηση της Διοίκησης είναι ότι οι επιπτώσεις στον Όμιλο και στην Εταιρεία δεν θα επηρεάσουν την υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου του ΑΔΜΗΕ, ωστόσο, οι εκτιμήσεις αυτές επικαιροποιούνται διαρκώς με βάση την εξέλιξη της κρίσης.
Την 7η Νοεμβρίου 2020, λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης του ιού, η χώρα εισήλθε σε καθεστώς περιορισμού κίνησης της κυκλοφορίας. Ο Όμιλος συνεχίζει να λαμβάνει έγκαιρα όλα τα απαραίτητα μέτρα σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ. Πιο συγκεκριμένα, συνεχίζει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα για την υγεία των εργαζόμενων του Ομίλου όπως αναφέρονται ενδεικτικά κατωτέρω:
- Καθορισμός ειδικής ομάδας διαχείρισης κρίσης λόγω κορωνοϊού (Business Continuity Group - BCG),
υπεύθυνης για την εξασφάλιση της Επιχειρησιακής Συνέχειας της Εταιρείας.
- Ενισχυμένα μέτρα προστασίας στα Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας, τα οποία είναι επιφορτισμένα με την
παρακολούθηση, τη λειτουργία και τον Έλεγχο του Εθνικού Διασυνδεδεμένου Συστήματος Παραγωγής και Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.
- Υποχρεωτική εφαρμογή της μεθόδου τηλεργασίας κατά 70% για όσους εργαζομένους είναι εφικτή
η εξ αποστάσεως εκτέλεση των καθηκόντων τους.
-  Χωροταξικές ρυθμίσεις ώστε οι υπάλληλοι να κάθονται είτε μονοί τους ή αν είναι μεγάλος ο χώρος
ανά δύο.
-  Ειδικές ρυθμίσεις για εργαζομένους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.
-  Ματαίωση όλων των επαγγελματικών ταξιδιών με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, με εξαίρεση όσων λαμβάνουν ειδική άδεια από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
-  Εκπόνηση Εκτίμησης Επικινδυνότητας λόγω κορωνοϊού (Specific Risk Assessment), όπου εντοπίζονται οι πιθανοί κίνδυνοι και καταγράφονται τα εφαρμοζόμενα/προτεινόμενα μέτρα.
-  Δημιουργία τηλεφωνικής γραμμής ψυχολογικής υποστήριξης όλων των εργαζομένων.
-  Διανομή ατομικών μασκών προστασίας καθώς και άλλων μέτρων ατομικής προστασίας σε όλους τους εργαζόμενους.
-  Η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική, σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους των κτιρίων.
Η θερμομέτρηση συνεχίζει να είναι υποχρεωτική, για όλους τους εργαζόμενους και επισκέπτες, κατάτην είσοδο τους στα κτίρια της Εταιρείας.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης