Επιχειρήσεις

ΕΥΔΑΠ: Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στους τομείς ύδρευσης και αποχέτευσης

ΕΥΔΑΠ: Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στους τομείς ύδρευσης και αποχέτευσης
Σημαντική πρόοδος έχει επιτευχθεί στην ωρίμανση των έργων αποχέτευσης ακαθάρτων στην Ανατολική Αττική
Η Έρευνα και Ανάπτυξη είναι αναμφισβήτητα ένας από τους τομείς κρίσιμης σημασίας για την εξέλιξη, τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη μιας σύγχρονης μεγάλης εταιρείας όπως η ΕΥΔΑΠ. Η ορθή διαχείριση των λειτουργιών στηρίζεται στην αξιόπιστη συλλογή δεδομένων και αυτό επιτυγχάνεται κυρίως μέσα από την αξιοποίηση νέων ψηφιακών τεχνολογιών. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί στρατηγική επιλογή της εταιρείας ενισχύοντας την αποδοτικότητα των λειτουργιών της αλλά και τη διαφάνεια εφόσον καθίσταται πιο εύκολη η συλλογή μετρήσιμων δεδομένων.
Ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η λειτουργία, η συντήρηση και η συνεχής ανάπτυξη του δικτύου ύδρευσης είναι μια πολύπλοκη πολυπαραγοντική διαδικασία, που απαιτεί υψηλή τεχνογνωσία. Η εταιρεία έχει εντάξει στο επενδυτικό της πρόγραμμα την τοποθέτηση 300.000 νέων υδρομετρητών (smart meters) προς αντικατάσταση υφιστάμενων παλαιότερης τεχνολογίας σε διάφορες περιοχές, με σκοπό τη μετάβαση στο έξυπνο δίκτυο (smart water network) και στις σύγχρονες τεχνολογίες, με τις οποίες θα καταστεί εφικτή η βέλτιστη διαχείριση των υδροδοτικών ζωνών. Έτσι, η ΕΥΔΑΠ θα δύναται να συλλέγει αναλυτικά στοιχεία για την κατάσταση κάθε ειδικής παροχής με τηλε-προγραμματιζόμενο ρυθμό συλλογής και αποστολής των δεδομένων σε κεντρική υποδομή. Θα δύναται επίσης να χορηγήσει πληροφορίες καταναλώσεων αναλυτικά και διαγραμματικά στους πελάτες διαδικτυακά. Στόχος της ΕΥΔΑΠ στον Τομέα της Ύδρευσης αποτελεί η σταθερή και στοχευμένη μετάβαση στις νέες τεχνολογίες με την παρακολούθηση και αξιοποίηση όλων των σύγχρονων τάσεων της προηγμένης τεχνολογικά διεθνούς αγοράς νερού. Μέσα από συνεχείς επενδύσεις σε έργα υποδομής, σε τεχνολογία και σε εκπαίδευση του ανθρώπινου κεφαλαίου της, η ΕΥΔΑΠ μεριμνά για την άριστη ποιότητα πόσιμου νερού.

DCIM\100MEDIA\DJI_0380.JPG
 
Μονάδα Επεξεργασίας Νερού στο Γαλάτσι - Αρχείο ΕΥΔΑΠ

Η διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων είναι επίσης κύριος άξονας λειτουργίας της εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό, η διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων από τις δραστηριότητες της ΕΥΔΑΠ έχει ιδιαίτερη σημασία τόσο στην προστασία του περιβάλλοντος όσο και στην ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων φυσικών πόρων. Η λειτουργία της ΕΥΔΑΠ και ειδικά η διάθεση και επεξεργασία των λυμάτων των κατοικιών, ιδρυμάτων, εργοστασίων ή άλλων εγκαταστάσεων μιας περιοχής βασίζεται στις διατάξεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας αλλά και σε εταιρικές πρωτοβουλίες. Η ΕΥΔΑΠ εφαρμόζει στρατηγική επαναχρησιμοποίησης στα υφιστάμενα ΚΕΛ (κέντρα επεξεργασία λυμάτων), ενώ περεταίρω αναπτύσσει και σχετικά ερευνητικά προγράμματα που έχουν ως στόχο την αποκεντρωμένη επαναχρησιμοποίηση με την αξιοποίηση υγρών λυμάτων κατευθείαν από το δίκτυο αποχέτευσης. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος DESSIN, η μονάδα που έχει εγκατασταθεί στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) της ΕΥΔΑΠ στη Μεταμόρφωση, εξετάζει μία νέα τεχνική, γνωστή ως sewer mining, που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και έχει εφαρμοστεί μόνο στην Αυστραλία ως τώρα. Μια μονάδα sewer mining δέχεται λύματα απευθείας από το δίκτυο αποχέτευσης, τα επεξεργάζεται επί τόπου και στη συνέχεια παράγει ανακυκλωμένο νερό για επαναχρησιμοποίηση.

DCIM\100MEDIA\DJI_0359.JPG
Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων στη Μεταμόρφωση - Αρχείο ΕΥΔΑΠ

Σημαντική πρόοδος έχει επιτευχθεί στην ωρίμανση των έργων αποχέτευσης ακαθάρτων στην Ανατολική Αττική. Η ολοκλήρωση των έργων διαχείρισης των λυμάτων στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής αναμένεται θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων σε όλες τις εκφάνσεις της, ενισχύοντας παράλληλα την πρωτογενή παραγωγή αλλά και τις αξίες γης. Η λειτουργία του ΚΕΛ Κορωπίου–Παιανίας θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση νέων τεχνολογιών ώστε ο βαθμός καθαρότητας του επεξεργασμένου προς ανακύκλωση νερού θα επιτρέπει τη χρήση για απεριόριστη άρδευση, αστική και περιαστική επαναχρησιμοποίηση αλλά και εμπλουτισμό υπογείων υδροφορέων.
Στην ΕΥΔΑΠ πρώτο μέλημα αποτελεί η βέλτιστη διαχείριση των πόρων και η κυκλική οικονομία προς όφελος όλων.


www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης