Ενέργεια

Nέα κατηγορία στρατηγικών ενεργειακών επενδύσεων - Τι είναι το one stop shop

Nέα κατηγορία στρατηγικών ενεργειακών επενδύσεων - Τι είναι το one stop shop
Έμφαση σε αποθήκευση, υβριδικά, υδρογόνο, θαλάσσια πάρκα, κτίρια μηδενικών εκπομπών.

Την τροποποίηση του νομικού πλαισίου για την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων περιλαμβάνει το  ελληνικό σχέδιο μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων για το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο εγκρίθηκε την περασμένη εβδομάδα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο στόχος της συγκεκριμένης μεταρρύθμισης είναι να προωθήσει την Ελλάδα ως έναν ελκυστικό προορισμό για τους επενδυτές.

Ειδικότερα, θα δημιουργηθεί μια νέα κατηγορία στρατηγικών επενδύσεων με πρόσθετα κίνητρα, θα απλοποιηθεί και θα ενοποιηθεί η διαδικασία αδειοδότησης μέσω μιας υπηρεσίας ενιαίας εξυπηρέτησης ,one-stop-shop, ενώ θα συμπεριλάβει νέους τομείς οικονομικής δραστηριότητας και πιθανά σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (IPCEI) στο υπάρχον κανονιστικό πλαίσιο (Νόμος 3894/2010 και Νόμος 4608/2019).

Τα κύρια κριτήρια για μια επένδυση, προκειμένου να χαρακτηριστεί ως εμβληματική επένδυση μεγάλης σημασίας, θα είναι να προωθεί την καινοτομία ή τη διάδοση μιας τεχνολογίας, την πράσινη οικονομία και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας σε διεθνές επίπεδο. Μάλιστα, σύμφωνα με το κείμενο που εγκρίθηκε από την Κομισιόν, ο χαρακτηρισμός των έργων ως στρατηγικών επενδύσεων δεν θα απαιτεί ελάχιστο ποσό επενδυτικού κόστους ή ελάχιστο αριθμό ετήσιων ποσοστώσεων απασχόλησης.

Συγκρότηση ειδικής επιτροπής 

Μια ειδική επιτροπή τριών γνωστών επιστημόνων – από διαφορετικά επιστημονικά πεδία -  που θα συγκροτηθεί, με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών Οικονομικών και  Ανάπτυξης, θα αποφασίζει σχετικά με την εκπλήρωση των κριτηρίων, έπειτα από τις αιτήσεις των επενδυτών και θα υποβάλει επίσημη γνωμοδότηση προς τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων, η οποία θα λαμβάνει την τελική απόφαση για τον χαρακτηρισμό μιας επένδυσης ως Στρατηγικής και για τα ειδικά κίνητρα που δικαιούται. Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Οι επιλέξιμες επενδύσεις θα περιλαμβάνουν projects στην κατασκευή νέων ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων και υποστήριξη σε επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες, οι οποίες συμβάλλουν στην οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και στην ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική αλλαγή.

Ειδικότερα, στις στρατηγικές επενδύσεις θα μπορούν να υπαχθούν:

α) νέες υποδομές με συγκεκριμένα ενεργειακά κριτήρια,

β) έργα υβριδικής παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ σε μη διασυνδεδεμένα νησιά

 γ) επενδύσεις για την παραγωγή πράσινου υδρογόνου,

δ) συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία θα παράγεται από ΑΠΕ, και

ε) εγκαταστάσεις υπεράκτιων αιολικών πάρκων και υπεράκτιων φωτοβολταϊκών πάρκων.

Ειδικά για τις νέες κτιριακές υποδομές που θα κατασκευάζονται, το εγκεκριμένο από την Κομισιόν κείμενο αναφέρει ότι  πρέπει να συμμορφώνονται με μια πρωτογενή ζήτηση ενέργειας (PED) που είναι τουλάχιστον 20% χαμηλότερη από τις απαιτήσεις των κτιρίων NZEB (nearly zero-energy building : κτίριο σχεδόν μηδενικής ενέργειας).    

Εξαιρέσεις από τις στρατηγικές επενδύσεις

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο συμμορφώνεται με την ευρωπαϊκή οδηγία 2021/C58/01 σχετικά με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (Do No Signi ficant Harm), τα κριτήρια επιλεξιμότητας που θα περιλαμβάνονται σε όρους αναφοράς σστις προσκλήσεις έργων θα πρέπει να αποκλείουν τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων:

(i)         δραστηριότητες που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα (εκτός εάν τα projects συμμορφώνονται με τις οδηγίες του Annex III of the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance -2021/C58/01)   

(ii)        δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας εκπομπών ρύπων της ΕΕ (ETS), οι οποίες δεν επιτυγχάνουν χαμηλότερες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τις τιμές αναφοράς.

(iii)       δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, αποτεφρωτήρες και εγκαταστάσεις βιολογικής επεξεργασίας απορριμμάτων

(iv)       δραστηριότητες όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο περιβάλλον.

Επιπλέον, οι νέοι όροι θα απαιτούν μόνο την επιλογή δραστηριοτήτων που συμμορφώνονται με τη σχετική κοινοτική και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία. Γενικότερα, η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση θα αναθεωρήσει το θεσμικό πλαίσιο για την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων και θα ενοποιήσει σε μία νομική πράξη τις διατάξεις δύο διαφορετικών νόμων 3894/2010 και 4608/2019, καθιστώντας το νομικό πλαίσιο για τις στρατηγικές επενδύσεις σαφές στους πιθανούς επενδυτές.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης