Τελευταία Νέα
Ενέργεια

ΕΣΑΗ: Υπέρ των τροποποιήσεων της ΡΑΕ στη μεθοδολογία προσδιορισμού των εσόδων του ΑΔΜΗΕ

ΕΣΑΗ: Υπέρ των τροποποιήσεων της ΡΑΕ στη μεθοδολογία προσδιορισμού των εσόδων του ΑΔΜΗΕ
Υπογραμμίζει ότι στην ισχύουσα μεθοδολογία δεν εφαρμόζεται κανένα κίνητρο μείωσης του κόστους του Διαχειριστή

Υπέρ των τροποποιήσεων στη μεθοδολογία προσδιορισμού των εσόδων του ΑΔΜΗΕ και της υιοθέτησης κινήτρων και ποινών με βάση συγκεκριμένους δείκτες, τάσσεται ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Εταιρειών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΑΗ), σημειώνοντας ότι οι προτάσεις της ΡΑΕ θα βελτιώσουν τη σημερινή κατάσταση.

Σημειώνοντας κατ΄ αρχήν ότι το ίδιο θα πρέπει να ισχύσει και για τους διαχειριστές του συστήματος και του δικτύου φυσικού αερίου (ΔΕΣΦΑ και ΔΕΠΑ Υποδομών), στην επιστολή του στο πλαίσιο της σχετικής διαβούλευσης αναφέρει ότι στόχος πρέπει να είναι η λειτουργία των Διαχειριστών στην Ελλάδα να συμβαδίζει με τις καλύτερες πρακτικές των Διαχειριστών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδικότερα για τον ΑΔΜΗΕ, όπως αναφέρει αυτές οι πρακτικές πρέπει να αφορούν τόσο τις υπηρεσίες μεταφοράς (transmission) όσο και τις υπηρεσίες συστήματος (π.χ. εξισορρόπηση, εφεδρείες, διαχείριση συμφόρησης, κλπ.).

Να καθοριστούν όρια ανοχής απόκλισης στόχου για κάθε δείκτη

Σχετικά με τους Κύριους Δείκτες Αξιολόγησης που έχει ορίσει η ΡΑΕ σημειώνει ότι ορθώς περιλαμβάνονται δείκτες που αξιολογούν τις βασικές δραστηριότητες της μεταφοράς (transmission) και του συστήματος (system), αλλά, για την πληρέστερη αξιολόγηση αυτών των υπηρεσιών θα πρέπει παράλληλα να καθοριστούν συγκεκριμένα όρια ανοχής απόκλισης στόχου-πραγματικής τιμής για κάθε έναν από τους προτεινόμενους δείκτες, όπως και συντελεστές βαρύτητας σε σχέση με την επίδραση που έχει κάθε δείκτης στο έσοδο του Διαχειριστή.

Ο ΕΣΑΗ θεωρεί ότι η υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων, επί του εύρους ορίων και τιμών των προτεινόμενων δεικτών, επιβάλει την παρουσίαση αριθμητικών δεδομένων από ιστορικά στοιχεία με στόχο να γίνει αντιληπτή η πρακτική εφαρμογή αυτών των ορίων και των τιμών στο Σύστημα Μεταφοράς.

Υπογραμμίζει ότι στην ισχύουσα μεθοδολογία δεν εφαρμόζεται κανένα κίνητρο μείωσης του κόστους του Διαχειριστή ούτε σε σχέση με τις λειτουργικές του δαπάνες, ούτε σε σχέση με συγκεκριμένα κριτήρια μέτρησης της αποδοτικότητας του Διαχειριστή στην παροχή των υπηρεσιών τους προς τους Χρήστες του ΕΣΜΗΕ.

Αντίθετα, έως σήμερα οι λειτουργικές δαπάνες προσδιορίζονται από τον Διαχειριστή με τη λογική της εύλογης απόδοσης που βασίζεται σε ιστορικά στοιχεία και εκτιμήσεις, ενώ μάλιστα η υπάρχουσα μεθοδολογία δίνει τη δυνατότητα πρόσθετης απόδοσης -το ύψος της οποίας κυμαίνεται από 1% έως 2,5%- σε έργα που χαρακτηρίζονται ως «Έργα Μείζονος Σημασίας». Συνεπώς, με το ισχύον καθεστώς ο Διαχειριστής δεν έχει κανένα κίνητρο βελτίωσης της αποδοτικότητάς του.

Αντίθετα, στην Ευρώπη ήδη 19 Κράτη Μέλη εφαρμόζουν μεθοδολογίες παροχής κινήτρων και 15 εθνικές ρυθμιστικές αρχές έχουν ορίσει τιμή επιτρεπόμενης απόδοσης.

Κρίσιμος ο ορθός προσδιορισμός του WACC

Επίσης ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ορθός προσδιορισμός της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης και η μέθοδος απόσβεσης αυτής, όπως επίσης και η απόδοση επί της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης μέσω του ορθού προσδιορισμού του WACC.

Επίσης, ενώ η μαθηματική εξίσωση προσδιορισμού του WACC είναι κοινή για όλους τους Διαχειριστές φαίνεται ότι οι τιμές των διαφόρων δεικτών για τον τελικό προσδιορισμό του στη χώρα μας αποκλίνουν από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Αυτό σημαίνει ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις στη μεθοδολογία προσδιορισμού του Επιτρεπόμενου και του Απαιτούμενου Εσόδου αναμένεται να βελτιώσουν τη σημερινή κατάσταση.

Επίσης είναι απαραίτητο, κατά την έγκριση του επιτρεπόμενου εσόδου και κατά την έγκριση του απαιτούμενου εσόδου, ο ρυθμιστής να αξιολογεί τις τιμές των παραμέτρων που παρέχονται από τον Διαχειριστή σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και το αποδεκτό εύρος διακύμανσης αυτών.

Επιπλέον ο Σύνδεσμός κρίνει ότι απαιτείται και εκ των υστέρων αξιολόγηση μιας υλοποιημένης δαπάνης/επένδυσης συγκρίνοντάς την με την απαραίτητη και συνετή δαπάνη (appropriate and prudent expenditure).

Φυσικά, θα πρέπει να υπάρχει και πρόβλεψη αποκλιμάκωσης της πρόσθετης απόδοσης σε περίπτωση απόκλισης από το χρονοδιάγραμμα των έργων Μείζονος Σημασίας.

Όσον αφορά την υλοποίηση του μηχανισμού κινήτρου για τις Ελεγχόμενες Λειτουργικές Δαπάνες, ο Συντελεστής Επιμερισμού θα πρέπει να είναι δίνει ξεκάθαρα το μήνυμα ότι είναι ο Διαχειριστής αυτός που κατά κύριο λόγο θα αμείβεται εάν πιάνει τον στόχο και θα χρεώνεται εάν όχι.

Προτείνουμε λοιπόν το εύρος 40%-70% που περιλαμβάνεται στη διαβούλευση να μετατοπισθεί αυξητικά και να γίνει π.χ. 60%-80%.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης