Ενέργεια

ΕΛΠΕ: Εγκρίθηκε το σχέδιο διάσπασης - Στο επίκεντρο η καθαρή ενέργεια και οι ΑΠΕ

ΕΛΠΕ: Εγκρίθηκε το σχέδιο διάσπασης - Στο επίκεντρο η καθαρή ενέργεια και οι ΑΠΕ
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Ανδρέας Σιάμισιης ανέλυσε τους πέντε πυλώνες του Vision 2025

Εγκρίθηκε σήμερα η απόσχιση του κλάδου διύλισης πετρελαιοειδών και πετροχημικών των Ελληνικών Πετρελαίων, στο πλαίσιο της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει η αλλαγή της ταυτότητας του Ομίλου με στόχο τις ΑΠΕ, οι οποίες θα συμβάλλουν αποφασιστικά στην κερδοφορία της εταιρείας κατά 20-25% στα επόμενα 5-6 χρόνια.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Ανδρέας Σιάμισιης ανέλυσε τους πέντε πυλώνες του Vision 2025 και έκανε εκτενή αναφορά στο όραμα των ΕΛΠΕ, με το «Vision 2025» να ενσαρκώνει τον ενεργειακό μετασχηματισμό.Το Vision 2025 θέτει ως προτεραιότητες πέντε πυλώνες, ξεκινώντας από τον επαναπροσδιορισμό της στρατηγικής για το ESG και των στόχων για τα αέρια του θερμοκηπίου ως βασικού στόχου του Ομίλου. Επίσης, προβλέπει την αναπροσαρμογή της επιχειρηματικής στρατηγικής και της κατανομής κεφαλαίων, την αναβάθμιση της εταιρικής διακυβέρνησης και την καθιέρωση κατάλληλης εταιρικής δομής, καθώς και την υιοθέτηση νέας εταιρικής ταυτότητας.  

Οι αναφορές Σιάμισιη

Στον γενικότερο στόχο συγκαταλέγεται η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 50% έως το 2030 και η ανάπτυξη επιλογών για περαιτέρω μείωση στο μέλλον.

Στόχος είναι η δημιουργία νέας ομιλικής ταυτότητας, νέου ονόματος και εικόνα εναρμονισμένης με το νέο όραμα των ΕΛΠΕ. Θα δημιουργηθεί μια νέα υπό –ταυτότητα για ΑΠΕ και ηλεκτρική ενέργεια, ενώ θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη διατήρηση και αναβάθμιση των εμπορικών σημάτων ΕΛΠΕ και ΕΚΟ στις αντίστοιχες υφιστάμενες δραστηριότητές τους.

Παράλληλα, ως προς τις ΑΠΕ, στόχος είναι τα 2 GW παραγόμενης ισχύς μετά το 2025. Σύμφωνα με τον κ. Σιάμισιη , ο «όμιλος θα εστιάσει σε onshore αιολικά και φωτοβολταϊκά, με μεσοπρόθεσμη εστίαση σε offshore αιολικά, στην αποθήκευση ενέργειας και στο υδρογόνο».

Στο σημείο αυτό ανέφερε ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα θα έχει ολοκληρωθεί και τεθεί σε λειτουργία χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ ισχύος 300MW. «Δεν καθυστερήσαμε κινηθήκαμε με μεγάλη ταχύτητα, μεγάλο κομμάτι δεν αποτελεί εξαγορά έτοιμων έργων, αλλά κτίσιμο καινούργιων» προσθέτοντας ότι ολοκληρώνεται το πάρκο της Κοζάνης που αποτελεί το μεγαλύτερο πάρκο ΑΠΕ στην Ελλάδα και συγκαταλέγεται μεταξύ των 5-6 μεγαλύτερων πάρκων στην Ευρώπη. Σε επίπεδο χαρτοφυλακίου τα ΕΛΠΕ έχουν το 1,5 GW, ενώ όπως ανέφερε ο κ. Σιάμισιης έχουν ξεκινήσει και κινήσεις εκτός Ελλάδος.

Τέλος, ο διευθύνων των ΕΛΠΕ έκανε έναν σύντομο απολογισμό των μέχρι τώρα βημάτων που έχουν υλοποιηθεί στο πλαίσιο του πλάνου Vision 2025:

Στο κομμάτι του ESG και της στρατηγικής μείωσης εκπομπών ολοκληρώθηκε το σχέδιο μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Στη νέα επιχειρηματική στρατηγική ο όμιλος φτάνει σε εγκατεστημένη ισχύ 300 MW ενώ εξετάζει την είσοδό του και στα υπεράκτια αιολικά. Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη ο ψηφιακός μετασχηματισμός ενώ στις έρευνες υδρογονανθράκων επεστράφησαν τα 2 χερσαία μπλοκ και είναι σε εξέλιξη η επιστροφή του μπλοκ του Πατραϊκού. Στο κομμάτι της εταιρικής διακυβέρνησης προχώρησαν οι αλλαγές που αναβάθμισαν την εκπροσώπηση του ΔΣ. Στο κομμάτι της εταιρικής δομής η σημερινή ΓΣ προχωρά τον μετασχηματισμό . Τέλος στο κομμάτι της εταιρικής ταυτότητας αναμένεται στις αρχές του νέου έτους να έχουν ολοκληρωθεί οι αλλαγές. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι η δημιουργία της νέας εταιρείας και η μετατροπή της υφιστάμενης σε εταιρεία συμμετοχών, εντάσσεται στο νέο στρατηγικό σχέδιο της διοίκησηςμε την επωνυμία «Vision 2021», που στοχεύει στην επικαιροποίηση της στρατηγικής του Ομίλου ΕΛΠΕ σε όλες τις δραστηριότητες με ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα ESG (Περιβάλλον - Κοινωνία – Διακυβέρνηση). Επίσης η νέα στρατηγική του ομίλου αφορά τον επανασχεδιασμό της στρατηγικής επενδύσεων με στροφή στις ΑΠΕ και τις νέες τεχνολογίες καυσίμων, αλλά και την εταιρική δομή και διακυβέρνησης καθώς και στον επαναπροσδιορισμό της εικόνας του ομίλου στην αγορά.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  της 10.12.2021

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της πραγματοποιήθηκε την 10η Δεκεμβρίου 2021, στις 12.00 αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα συμμετοχής σ΄ αυτήν και άσκησης των δικαιωμάτων τους από απόσταση, είτε σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης είτε αποστέλλοντας πριν την διεξαγωγή της συνέλευσης την επιστολική τους ψήφο, οι ίδιοι ή μέσω αντιπροσώπου.
Συμμετείχαν, είτε οι ίδιοι είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι, 126 μέτοχοι, που αντιπροσωπεύουν 263.817.927 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 305.635.185 κοινών ονομαστικών μετοχών τα Εταιρείας, ήτοι ποσοστό 86,32% του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις, επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

1ο ΘΕΜΑ

A. Εγκρίθηκε:

i) η διάσπαση της Εταιρείας με απόσχιση του κλάδου διύλισης, εφοδιασμού και πωλήσεων πετρελαιοειδών και πετροχημικών με σύσταση νέας εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 57 και 59-74 του ν. 4601/2019 και του άρθρου 52 του ν. 4172/2013, όπως ισχύουν,
ii) τo από 30.9.2021 Σχέδιο Διάσπασης της Εταιρείας περιλαμβανομένης και της από 30.6.2021 Λογιστικής Κατάστασης του αποσχιζόμενου κλάδου, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Β. Εγκρίθηκε το Καταστατικό της επωφελούμενης νέας εταιρείας συμπεριλαμβανομένου του ορισμού του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου και του τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή αυτής, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Γ. Εξουσιοδοτήθηκαν:

i) οι κ.κ. Ανδρέας Σιάμισιης, Διευθύνων Σύμβουλος, Γεώργιος Αλεξόπουλος, Γενικός Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού & Νέων Δραστηριοτήτων Ομίλου, Κρίστιαν Τόμας, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Ομίλου, Ιωάννης Αψούρης, Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών Ομίλου, προκειμένου ενεργώντας ο μεν πρώτος ατομικώς οι δε λοιποί ανά δύο από κοινού, να υπογράψουν την οριστική Πράξη Διάσπασης, συμπεριλαμβανομένου και του Καταστατικού της νέας εταιρείας, που θα περιαφθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, υπό τους βασικούς όρους που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Διάσπασης και κάθε συμπληρωματική, παρακολουθηματική, τροποποιητική ή πρόσθετη πράξη αυτής. Επίσης να υπογράψουν οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, αίτηση ή δήλωση απαιτηθεί καθώς και να προβούν σε κάθε αναγκαία ή σκόπιμη ενέργεια για την ολοκλήρωση της διάσπασης, δικαιούμενοι να ορίζουν ως μεταπληρεξουσίους δικηγόρους ή υπάλληλους της Εταιρείας ή τρίτους για όλες ή ορισμένες από τις παραπάνω εντολές

ii) oι κ.κ. Γεώργιος Αλεξόπουλος, Γενικός Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού & Νέων Δραστηριοτήτων Ομίλου, Γεώργιος Δημόγιωργας, Γενικό Διευθυντή Διυλιστηρίων, Κρίστιαν Τόμας, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Ομίλου, Κωνσταντίνος Πανάς, Γενικός Διευθυντής Εφοδιασμού και Πωλήσεων Πετρελαιοειδών, Ιωάννης Αψούρης, Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών Ομίλου, Βασίλης Τσάιτας, Διευθυντής Σχέσεων με Επενδυτές, Παναγιώτης Δαβέρος, Διευθυντής Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων Ομίλου, Στέφανος Παπαδημητρίου, Διευθυντής Λογιστικής ΕΛΠΕ, προκειμένου:

(α) ενεργώντας ανα δυο από κοινού, καθ’ όλη τη διάρκεια και μέχρι την ολοκλήρωση της Διάσπασης να συντάσσουν, να υπογράφουν και να παραλαμβάνουν δηλώσεις, αιτήσεις και γενικά κάθε σχετικό έγγραφο και να προβαίνουν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια ενώπιον κάθε αρχής ή/και φορέα ή/και οργανισμού του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα με σκοπό την λήψη όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων/ αποφάσεων για την ολοκλήρωση της διάσπασης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,

(β) ενεργώντας ατομικώς να υπογράφουν κάθε σχετικό έγγραφο και να προβούν σε όλες τις απαιτούμενες διατυπώσεις δημοσιότητας σχετικά με την ολοκλήρωση της διάσπασης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δικαιούμενοι να ορίζουν ως μεταπληρεξουσίους δικηγόρους ή υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους για όλες ή ορισμένες από τις παραπάνω εντολές.
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 263.817.927 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων ψήφων.

Αριθμός ψήφων
υπέρ: 263.327.900
κατά: 420.929
αποχή: 69.098

2ο ΘΕΜΑ

Α. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας και συγκεκριμένα των άρθρων 1 (Επωνυμία), 4 (Σκοπός) και 19 παράγραφος 4 (Διοικητικό Συμβούλιο) αυτού με σκοπό την προσαρμογή του συνεπεία της διάσπασης με απόσχιση του κλάδου διύλισης, εφοδιασμού και πωλήσεων πετρελαιοειδών και πετροχημικών της Εταιρείας.

Β. Εξουσιοδοτήθηκαν οι κ.κ. Ανδρέας Σιάμισιης, Διευθύνων Σύμβουλος, Γεώργιος Αλεξόπουλος, Γενικός Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού & Νέων Δραστηριοτήτων Ομίλου, Κρίστιαν Τόμας, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Ομίλου, Ιωάννης Αψούρης, Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών Ομίλου, προκειμένου ενεργώντας ο μεν πρώτος ατομικώς οι δε λοιποί ανά δύο από κοινού, να υπογράψουν κάθε σχετικό έγγραφο και να προβούν σε κάθε αναγκαία ή σκόπιμη ενέργεια για την ολοκλήρωση της τροποποίησης του Καταστατικού, δικαιούμενοι να ορίζουν ως μεταπληρεξουσίους δικηγόρους ή υπάλληλους της Εταιρείας ή τρίτους για όλες ή ορισμένες από τις παραπάνω εντολές.
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 263.817.927 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων ψήφων.
Αριθμός ψήφων
υπέρ: 263.373.869
κατά: 420.929
αποχή: 23.129

3ο ΘΕΜΑ

Εγκρίθηκε η σύμβαση εντολής μεταξύ της Εταιρείας και του Προέδρου του Δ.Σ. μέχρι της λήξη της θητείας του Δ.Σ. στις 30.Ιουνίου 2024
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 263.817.927 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων ψήφων.

Αριθμός ψήφων:
υπέρ: 263.373.869
κατά: 420.929
αποχή: 23.129

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης