ΔΑΠΕΕΠ: Στο 19,2% της κατανάλωσης το 2022 τα πράσινα πιστοποιητικά δωρεάν - Η κατανομή τους ανά τεχνολογία

ΔΑΠΕΕΠ: Στο 19,2% της κατανάλωσης το 2022 τα πράσινα πιστοποιητικά δωρεάν - Η κατανομή τους ανά τεχνολογία
Πως θα εκτελεί τους πλειστηριασμούς ο ΔΑΠΕΕΠ
Σειρά παρεμβάσεων που στόχο έχει τη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τη λειτουργία της πλατφόρμας των πράσινων πιστοποιητικών αλλά και για το ξεκαθάρισμα του τοπίου σε ότι αφορά τα υφιστάμενα ή τα νέα έργα ΑΠΕ προωθεί ο ΔΑΠΕΕΠ.
Έτσι όπως ανακοίνωσε μετά τους σχετικούς υπολογισμούς στο 19,20 % της τελικής κατανάλωσης ηλεκτρισμού που αντιστοιχεί σε περίπου 10 GWh ανέρχεται η παραγωγή ενέργειας από τις ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (συμπαραγωγή ηλεκτρισμού-θερμότητας υψηλής απόδοσης) για τα αζημίως κατανεμηθέντα πράσινα πιστοποιητικά του 2022.

Οι μονάδες ΑΠΕ-ΣΗΘΥΑ που εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή είναι όσες λειτούργησαν πριν την 1/1/21 και λαμβάνουν λειτουργική ενίσχυση. Οι Εγγυήσεις Προέλευσης αποδίδονται αζημίως σε όλους τους τελικούς καταναλωτές μέσω των προμηθευτών τους, όπως προβλέπει ο πρόσφατος νόμος 4951/22 και οι υπολογισμοί αφορούν στην περίοδο Ιουνίου -Δεκεμβρίου 2022.
Εν όψει και της λειτουργίας της πλατφόρμας δημοπρασιών για τις εγγυήσεις προέλευσης, ο ΔΑΠΕΕΠ δημοσίευσε κατ’ αρχήν τον πίνακα για τα «πράσινα πιστοποιητικά» που αντιστοιχούν στο σύνολο της παραγωγής ενέργειας των μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που λειτούργησαν πριν την 1/1/21, ανά τεχνολογία.

Από τον πίνακα προκύπτει ότι το 11,11% της πράσινης ενέργειας ή 5.740.619 MWh αφορούν σε αιολικά, το 5,02% ή 2.599.557 MWh σε φωτοβολταϊκά, το 0,63% ή 327.819 MWh σε φωτοβολταϊκά στη στέγη , το 0,48% ή 245.907 MWh σε μικρά υδροηλεκτρικά, το 0,68% ή 351.850 MWh σε παραγωγή από βιοαέριο/βιομάζα και το 1,27% ή 656.879 MWh σε ΣΗΘΥΑ.
Συνολικά δηλαδή, για τις αζημίως κατανεμηθείσες εγγυήσεις προέλευσης, η παραγωγή ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ από τις μονάδες αυτές ανήλθε το 2022 σε 9.922.611 MWh.

Για τους υπολογισμούς χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα των ΔΑΠΕΕΠ, ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ για τους μήνες από τον Ιούνιο ως και τον Δεκέμβριο 2022.
Στόχος του μέτρου είναι να ενημερωθούν οι προμηθευτές για την κάλυψη των δεσμεύσεών τους κατά την παροχή περιβαλλοντικών προϊόντων προς τους καταναλωτές που εκπροσωπούσαν 2022 και στο πλαίσιο αυτό θα υπάρξει ενημέρωση και για την ποσοστιαία συνεισφορά στην τελική κατανάλωση που εκπροσωπεί κάθε Προμηθευτής για το ίδιο έτος

Πρέπει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της διαβούλευσης επί της πρότασης της ΡΑΕ για τον υπολογισμό του ενεργειακού μείγματος που θα λαμβάνεται υπόψη για τις εγγυήσεις προέλευσης, έχει εισηγηθεί τροποποίηση ορισμένων διατάξεων. Η εν λόγω διαβούλευση λήγει στις 31 Μαρτίου.

H διενέργεια των πλειστηριασμών

Εξάλλου ο ΔΑΠΕΕΠ αναλαμβάνει Διαχειριστής της διενέργειας πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων για λογαριασμό του δημοσίου, μετά από σχετική σύμβαση που υπέγραψε με το υπουργείο Περιβάλλοντος- Ενέργειας
Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, ο ΔΑΠΕΕΠ αναλαμβάνει :

α) Να πλειστηριάζει τα Δικαιώματα Εκπομπής για λογαριασμό του Ελληνικού Κράτους στον Χώρο Πλειστηριασμού.
β) Να εισπράττει το Πλειστηρίασμα για λογαριασμό του Ελληνικού Κράτους, όπως αυτό της αποδίδεται μετά τις παρακρατήσεις επ’ αυτού που επιβάλλει ο Χώρος Πλειστηριασμών και το συνδεδεμένο με αυτόν Σύστημα Εκκαθάρισης & Διακανονισμού και η κείμενη νομοθεσία.

γ) Να εκταμιεύει το Πλειστηρίασμα στους υποδειχθέντες από το ΥΠΕΝ τραπεζικούς λογαριασμούς σύμφωνα με τις οδηγίες του τελευταίου, κατά τις οικείες διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός Πλειστηριασμών.
δ) Να συνομολογεί και να εφαρμόζει τις απαραίτητες ρυθμίσεις με τον Χώρο Πλειστηριασμών, καθώς και με κάθε συνδεδεμένο με αυτόν Σύστημα Εκκαθάρισης ή Σύστημα Διακανονισμού Πλειστηριασμών, οι οποίες (ρυθμίσεις) θα επιτρέπουν στον Εκπλειστηριαστή να πλειστηριάζει Δικαιώματα Εκπομπής εξ ονόματος του Ελληνικού Κράτους υπό όρους και προϋποθέσεις που συμφωνούνται από κοινού με τον Χώρο Πλειστηριασμών.

ε) Να διενεργεί τους Πλειστηριασμούς σύμφωνα με τους κανόνες και όρους διεξαγωγής Πλειστηριασμών του Χώρου Πλειστηριασμών και των συνδεδεμένων με αυτόν Συστημάτων Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Πλειστηριασμών και τους όρους του Κανονισμού Πλειστηριασμών και εν γένει της κείμενης νομοθεσίας.
στ) Να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε ειδικές υποχρεώσεις που θέτει ο Κανονισμός Πλειστηριασμών.

ζ) Να επικουρεί τον Επιτηρητή Πλειστηριασμών στην άσκηση των καθηκόντων του, συνεργαζόμενη στενά με αυτόν, εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων του.
η) Να ενεργεί πάντα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και να συμμορφώνεται με τους όρους της Σύμβασης.
θ) Με την ανακοίνωση του προγράμματος πλειστηριασμού, να ενημερώνει τους υπεύθυνους που θα ορίσει το ΥΠΕΝ και να συνεργάζεται για τη σκοπούμενη στρατηγική που θα ακολουθηθεί, στο πλαίσιο του εθνικού συμφέροντος.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης

?>