Aquila: Θερμοκήπιο 1.000 τετραγωνικών μέτρων καλύπτεται από φωτοβολταϊκές κυψέλες

Aquila: Θερμοκήπιο 1.000 τετραγωνικών μέτρων καλύπτεται από φωτοβολταϊκές κυψέλες
Σημαντικοί παίκτες της αγοράς στην Ευρώπη έχουν αναπτύξει καινοτόμα έργα σε τοποθεσίες στην Ισπανία, την Ελλάδα και την Ιταλία

Ο συνδυασμός της γεωργικής παραγωγής και της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά μπορεί να συμβάλει στην επίλυση του διλήμματος της οικονομίας της γης
Σύμφωνα με την Aquila παρατηρείται ένα ανοδικό φαινόμενο στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) που είναι η αυξανόμενη υιοθέτηση των αγροβολταϊκών συστημάτων (APV).
Τα αγροβολταϊκά συστήματα (APV) αποτελούν μια σύγχρονη και ωφέλιμη προσέγγιση για τη διπλή χρήση της γης, συνδυάζοντας τη γεωργία με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών συστημάτων (PV).

Σημαντικοί παίκτες της αγοράς στην Ευρώπη έχουν αναπτύξει καινοτόμα έργα σε τοποθεσίες στην Ισπανία, την Ελλάδα και την Ιταλία, με εταιρείες που πειραματίζονται με την καλλιέργεια ειδών φυτών κάτω και μεταξύ των panels, χωρίς να αλλάζουν ριζικά τη διάταξη των φωτοβολταϊκών έργων.

Στην Ελλάδα, φωτοβολταϊκές κυψέλες με επικάλυψη νανοδομής που φιλτράρουν τις ανεπιθύμητες υπεριώδεις ακτίνες καλύπτουν εξ ολοκλήρου ένα θερμοκήπιο 1.000 τετραγωνικών μέτρων για έναν αμπελώνα, διασφαλίζοντας την κάλυψη σχεδόν όλων των ενεργειακών αναγκών του, ενώ παράλληλα είναι ουδέτερες ως προς τον άνθρακα.
Aquila4_1.PNG
Λύση στο δίλημμα

Ο συνδυασμός της γεωργικής παραγωγής και της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά μπορεί να συμβάλει στην επίλυση του διλήμματος της οικονομίας της γης, (αυξανόμενος ανταγωνισμός για διάφορες χρήσεις της γης), ενώ παράλληλα μπορεί να καλύψει τις μελλοντικές ανάγκες σε ενέργεια και τρόφιμα.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα αγροβολταϊκά συστήματα (APV) έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν το σύνολο των αναγκών για ηλεκτρική ενέργεια σε λιγότερο από το 1% των καλλιεργούμενων εκτάσεων του πλανήτη.

Η αυξανόμενη δημόσια αντίδραση για την απώλεια αγροτικών εκτάσεων και φυσικών περιοχών προς όφελος των ηλικακών πάρκων αποτελεί κίνητρο για την επέκταση των αγροβολταϊκών συστημάτων (APV) παγκοσμίως.
Η υιοθέτησή τους δημιουργεί συνέργειες, καθώς αναιρεί τον αποκλειστικό ανταγωνισμό για τους περιορισμένους πόρους σε συγκεκριμένα εδάφη, διατηρώντας καλλιεργήσιμες εκτάσεις για την παραγωγή τροφίμων και καλύπτοντας ταυτόχρονα την ανάγκη για μεγαλύτερη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
1_65.PNG
Συνδυάζοντας την παραγωγή ηλιακής ενέργειας με τη γεωργική παραγωγή, αυτά τα συστήματα προσφέρουν μια σειρά από οφέλη, όπως αυξημένη αποδοτικότητα της γης, βελτιωμένη απόδοση των καλλιεργειών, λιγότερη κατανάλωση νερού, μικρότερη διάβρωση του εδάφους, μεγαλύτερη σκίαση, μεγαλύτερη απόδοση των ηλιακών μονάδων, διαφοροποίηση των εισοδημάτων για τους αγρότες και παροχή καθαρής και ανανεώσιμης πηγής ενέργειας.

Περισσότερα έσοδα

Η χρήση ΑΠΕ για να τροφοδοτείται η λειτουργία μιας γεωργικής εκμετάλλευσης και η πώληση της πλεονάζουσας ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να συμβάλει στην απόκτηση επιπλέον εσόδων από τις γεωργικές επιχειρήσεις.
Το οικονομικό όφελος της αυτοπαραγωγής ενέργειας μέσω ενός αγροβολταϊκού συστήματος (APV) μπορεί να αποτελέσει κίνητρο για τους γεωργούς να επενδύσουν σε γη που παραμένει ανεκμετάλλευτη επί του παρόντος.

Έχουν σημειωθεί αρκετά παραδείγματα επιτυχημένων αγροβολταϊκών συστημάτων (APV) στην Ευρώπη, τα οποία δείχνουν την πιθανή επέκταση και την τεχνική και οικονομική δυνατότητά τους σε πολλές χώρες με διαφορετικό κλίμα και επίπεδα ηλιακής ακτινοβολίας.
Στην Ιταλία, οι δυνατότητες για αγροβολταϊκά συστήματα είναι ίσως οι μεγαλύτερες, δεδομένων των υψηλών επιπέδων ηλιακής ακτινοβολίας της χώρας και του σημαντικού γεωργικού τομέα της, γι' αυτό και η ομάδα ανάπτυξης της Aquila Clean Energy αναπτύσσει ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο αγροβολταϊκών συστημάτων στη χώρα.

3_31.PNG
Η ιταλική κυβέρνηση έχει αφιερώσει 1,1 δισ. ευρώ για τη δημιουργία νέας αγροβολταϊκής παραγωγικής ικανότητας 2GW αυτή τη δεκαετία. Επιπλέον, ο "Εθνικός Οργανισμός Νέων Τεχνολογιών, Ενέργειας και Βιώσιμης Οικονομικής Ανάπτυξης" (ENEA) της χώρας έχει δρομολογήσει ένα εθνικό δίκτυο για βιώσιμα αγροβολταϊκά συστήματα, με στόχο την αύξηση της εγκατεστημένης ηλιακής ισχύος κατά 30 GW.
Στην Ελλάδα, φωτοβολταϊκές κυψέλες με επικάλυψη νανοδομής που φιλτράρουν τις ανεπιθύμητες υπεριώδεις ακτίνες καλύπτουν εξ ολοκλήρου ένα θερμοκήπιο 1.000 τετραγωνικών μέτρων για έναν αμπελώνα, διασφαλίζοντας την κάλυψη σχεδόν όλων των ενεργειακών αναγκών του, ενώ παράλληλα είναι ουδέτερες ως προς τον άνθρακα.

Διεθνή πρότυπα

Το τμήμα ανάπτυξης της Aquila Clean Energy αναγνωρίζει τις βασικές προκλήσεις για την ευρεία εφαρμογή των αγροβολταϊκών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης για διεθνή πρότυπα, άρση των ρυθμιστικών εμποδίων, αποτελεσματικά συστήματα παροχής κινήτρων, ακόμη πιο ολοκληρωμένη παρακολούθηση και μεγαλύτερη συμμετοχή των αγροτών, καθώς και περαιτέρω βελτίωση της οικονομικής απόδοσης.
Το τμήμα ανάπτυξης των αγροβολταϊκών συστημάτων της Aquila Clean Energy αναπτύσσει ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών έργων στην Ιταλία με συνολική ισχύ περίπου 2,6 GW.

Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των έργων είναι αγροβολταϊκά συστήματα (APV) που συμμορφώνονται πλήρως με τις κατευθυντήριες γραμμές του κράτους και μέση παραγωγή 1.700 MWh / MWp / έτος. Περισσότερα από 70 έργα βρίσκονται υπό ανάπτυξη σε διάφορες περιοχές, καθιστώντας την Aquila Clean Energy, τον κλάδο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της Aquila Capital στην Ευρώπη, πρωτοπόρο στην αγορά των αγροβολταϊκών συστημάτων (APV) της χώρας.
2_45.PNG
Αναμφισβήτητα τα αγροβολταϊκά θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής ενέργειας, διασφαλίζοντας παράλληλα την ανθεκτικότητα και την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού στην Ευρώπη.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης