Κομισιόν: Σειρά συστάσεων για την αδειοδότηση και τις δημοπρασίες ΑΠΕ - Τι αναφέρει το έγγραφο

Κομισιόν: Σειρά συστάσεων για την αδειοδότηση και τις δημοπρασίες ΑΠΕ - Τι αναφέρει το έγγραφο

Ψηφιακές διαδικασίες χορήγησης αδειών και ηλεκτρονική επικοινωνία το συντομότερο δυνατό και το αργότερο έως τις 21 Νοεμβρίου 2025

Συστάσεις για να ξεπεραστούν τα εμπόδια που αντιμετωπίζει η ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Ευρώπη  και  την ανάγκη για ψηφιακή αδειοδότηση των νέων ΑΠΕ μέχρι το Νοέμβριο του 2025 εντοπίζει η Κομισιόν, στο έγραφο με τίτλο "COMMISSION RECOMMENDATION on speeding up permit-granting procedures for renewable energy and related  infrastructure projects", που δημοσίευσε χθες.

Σχεδόν δύο χρόνια από την έγκριση του σχεδίου REPowerEU, η Επιτροπή παρέχει σήμερα πρόσθετη υποστήριξη στα κράτη μέλη για να επιταχύνουν περαιτέρω την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να μειώσουν τις ρωσικές εισαγωγές ορυκτών καυσίμων. Η Επιτροπή ενέκρινε μια σειρά από νέες και ενημερωμένες συστάσεις και έγγραφα καθοδήγησης για τη βελτίωση και τον εξορθολογισμό των διαδικασιών αδειοδότησης και των δημοπρασιών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

 Αυτά τα έγγραφα θα βοηθήσουν στην εφαρμογή του πλαισίου της ΕΕ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βελτιώνοντας τις συνθήκες για την ταχεία ανάπτυξη της εγχώριας ανανεώσιμης ενέργειας. Ενισχύοντας τη ζήτηση για καθαρές τεχνολογίες που κατασκευάζονται στην Ευρώπη, αυτή η πρωτοβουλία θα συμβάλει επίσης στην ενίσχυση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας, στην αύξηση της ανθεκτικότητας του ενεργειακού συστήματος και στην υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Τα περισσότερα από τα εμπόδια που σχετίζονται με τη χορήγηση αδειών για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την συναφείς υποδομές, ενώ εντοπίζονται και οι καλές πρακτικές για την αντιμετώπισή τους.

Βελτίωση του σχεδιασμού δημοπρασιών

Οι δημοπρασίες διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και, όταν είναι καλά σχεδιασμένες, μπορούν να στηρίξουν τη σταθερή και βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας της ΕΕ.

Η σημερινή σύσταση και το συνοδευτικό έγγραφο καθοδήγησης θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να σχεδιάσουν δημοπρασίες που λαμβάνουν υπόψη στόχους όπως η ποιότητα, η συμβολή στην ανθεκτικότητα και η περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

 Η χρήση μη τιμολογιακών κριτηρίων θα επιτρέψει την επιβράβευση έργων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. Θα συμβάλει στην ανάπτυξη του οικοσυστήματος παραγωγής τεχνολογιών μηδενικών καθαρών εκπομπών της Ευρώπης και θα διασφαλίσει την πλήρη και έγκαιρη υλοποίηση των έργων. Αυτό θα διασφαλίσει ότι η μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας συμβαδίζει με μια ισχυρή βιομηχανική βάση στην Ευρώπη.

Με την περιγραφή των τυποποιημένων στοιχείων για τον σχεδιασμό των δημοπρασιών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, η σύσταση και οι κατευθυντήριες γραμμέςτης Επιτροπής θα καταστήσουν τις εν λόγω διαδικασίες πιο εναρμονισμένες και αποδοτικές, σύμφωνα με την πράξη για τη βιομηχανία των μηδενικών καθαρών εκπομπών.

Να λαμβάνονται υπόψη οι τοπικές κοινωνίες

Ενώ υπάρχει ευρεία δημόσια υποστήριξη για αυξημένη ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μεμονωμένα έργα ενδέχεται να στερούνται δημόσιας αποδοχής, γεγονός που μπορεί να τα εμποδίσει εκτέλεση. Για την αντιμετώπιση αυτού, οι ανάγκες και οι προοπτικές των πολιτών, τοπικών οι αρχές και τα κοινωνικά ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε όλα τα στάδια της έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από τη χάραξη πολιτικής έως τον χωροταξικό σχεδιασμό και τα έργα ανάπτυξη, εγκατάσταση και λειτουργία. Ομοίως, καλές πρακτικές για τη διασφάλιση ενός δίκαιου κατανομή των διαφόρων επιπτώσεων και πλεονεκτημάτων των εγκαταστάσεων μεταξύ των τοπικών πληθυσμός θα πρέπει να ενθαρρυνθεί, σύμφωνα με τη σύσταση του Συμβουλίου για εξασφάλιση δίκαιης μετάβασης προς την κλιματική ουδετερότητα.

Αδειοδοτήσεις με καθαρές διαφανείς και ψηφιακές διαδικασίες

 Όπως τονίζει η Κομισιόν, τα κράτη μέλη θα πρέπει να κοινοποιούν στους αιτούντες σαφή, πλήρη και διαφανή πληροφορίες για όλες τις απαιτήσεις και τα διαδικαστικά στάδια, συμπεριλαμβανομένης της καταγγελίας, κατά την έναρξη της διαδικασίας αδειοδότησης για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έργα και συναφείς υποδομές.

Τονίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν πλήρως ψηφιακές διαδικασίες χορήγησης αδειών και ηλεκτρονική επικοινωνία το συντομότερο δυνατό και το αργότερο έως τις 21 Νοεμβρίου 2025 (Άρθρο 16, παράγραφος 3, της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001). Με τον τρόπο αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να κάνει χρήση ψηφιακών εργαλείων για την παρακολούθηση και την επιβολή των προθεσμιών που έχουν τεθεί και να ενημερώνει τους αιτούντες για την κατάσταση της αίτησής τους. Το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο διαδικασιών να διατεθεί στους υπεύθυνους ανάπτυξης έργων σύμφωνα με το άρθρο 16, παράγραφος 4, του Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001, μεταξύ άλλων μέσω της πύλης YourEurope25, θα πρέπει να περιλαμβάνει σαφή διαδοχική περιγραφή των σταδίων και δεσμευτικές προθεσμίες για κάθε στάδιο της διαδικασία χορήγησης άδειας, προσδιορίζοντας τη μέγιστη διάρκεια κάθε παράτασής της, πρότυπα για εφαρμογές, περιβαλλοντικές μελέτες και δεδομένα, καθώς και πληροφορίες για επιλογές για συμμετοχή του κοινού και για διοικητικές επιβαρύνσεις

 Περιοχές γρήγορης ανάπτξης ΑΠΕ και θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός

 Καθώς είναι επείγον να επιταχυνθεί η ανάπτυξη έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τονίζεται ότι τα κράτη θα πρέπει να αρχίσουν το συντομότερο δυνατό να προσδιορίζουν κατάλληλες χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές και να προετοιμάζει σχέδια για ιδιαίτερα κατάλληλες περιοχές («περιοχές επιτάχυνσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας»), σε σύμφωνα με τα άρθρα 15β και 15γ της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001.

Πρόκειται για τοποθεσίες όπου η ανάπτυξη έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δεν αναμένεται να έχει σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και, ως εκ τούτου, οι απαραίτητες διαδικασίες ακολουθούνται γρήγορα για να εξασφαλιστεί η γρήγορη ανάπτυξη συγκεκριμένων τεχνολογιών. Βασικά στοιχεία για την επιλογή τέτοιων περιοχών είναι η διαθεσιμότητα ψηφιακών εργαλείων για σχεδιασμό και χαρτογράφηση, καθώς και δεδομένα σχετικά με την ικανότητα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τις πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Στην καθοδήγησή της, η Επιτροπή υπογραμμίζει επίσης το ρόλο της κατάλληλης συμμετοχής των ενδιαφερομένων και της δημόσιας διαβούλευσης για τη διευκόλυνση του επιτυχούς προσδιορισμού τέτοιων περιοχών επιτάχυνσης.

Σημειώνει επίσης, ότι ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός αποτελεί βασικό εργαλείο για τον εντοπισμό μελλοντικών περιοχών ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και διευκόλυνση πολλαπλών χρήσεων του θαλάσσιου χώρου, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης και προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.    Η Επιτροπή ενθαρρύνει όλα τα κράτη μέλη που έχουν θέσει εθνικούς στόχους για υπεράκτια αιολικής ενέργειας στο εθνικό τους σχέδιο ενέργειας και κλίματος να εντοπίσουν και να κατανείμουν σε πρώιμο στάδιο το απαραίτητο θαλάσσιο χώρο και να τον εντάξουν στο θαλάσσιο χωροταξικό τους σχέδιο.


Δείτε ΕΔΩ το έγγραφο της Κομισιόν

www.worldenergynews.grΡoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης