Τελευταία Νέα

ElvalHalcor: Στα 189,7 εκ. ευρώ τα a-EBITDA το εννεάμηνο - Μείωση του δανεισμού

ElvalHalcor: Στα 189,7 εκ. ευρώ τα a-EBITDA  το εννεάμηνο - Μείωση του δανεισμού

 Καταβλήθηκε το μέρισμα χρήσης 2022 - 0,06 λεπτά του ευρώ ανά μετοχή

 

Οργανική κερδοφορία και μείωση του καθαρού δανεισμού κατέγραψε η ELVALHALCOR σύμφωνα με τα αποτελέσματα εννεαμήνου που ανακοίνωσε.

Συγκεκριμένα σημείωσε ισχυρή οργανική κερδοφορία (a-EBITDA) στα 189,7 εκ. ευρώ, υψηλές καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες στα 186,0 εκ. ευρώ και μείωση του καθαρού δανεισμού κατά 225,7 εκ. ευρώ από την 30.09.2022 και κατά 93,1 εκ. ευρώ από την 31.12.2022.
Ανθεκτικότητα στις μεταβολές και στις προκλήσεις του οικονομικού περιβάλλοντος, μειωμένη ζήτηση στους περισσότερους κλάδους της οικονομίας.
Μείωση των επενδυτικών δαπανών μετά την ολοκλήρωση της γραμμής βαφής μέσα στο Α’ εξάμηνο του 2023 για τον Κλάδο Αλουμινίου ενώ καταβλήθηκε το μέρισμα χρήσης 2022 - 0,06 λεπτά του ευρώ ανά μετοχή.

 
ελβαλ.JPG

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του τριμήνου, ο Γενικός Διευθυντής του Κλάδου Αλουμινίου, Νικόλαος Καραμπατέας, δήλωσε:

«Κατά το Γ' τρίμηνο του 2023, η παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα ήταν ασθενής, υπό την επίδραση του υψηλού πληθωρισμού και της νομισματικής σύσφιξης, με την κατανάλωση να είναι χαμηλότερη της αναμενόμενης στους περισσότερους κλάδους της οικονομίας. Ιδιαίτερα στον κλάδο της εύκαμπτης συσκευασίας, οι πληθωριστικές πιέσεις στο τελικό προϊόν είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση της ζήτησης με επίπτωση στην κερδοφορία. Πετύχαμε όμως να διατηρήσουμε τις ποσότητες και τη λειτουργική κερδοφορία σε ικανοποιητικά επίπεδα, ανώτερα από τα αντίστοιχα του 2021, και για αυτό το τρίμηνο. Καθώς οι συνθήκες δεν επιτρέπουν την αύξηση των ποσοτήτων επικεντρωθήκαμε στην αποτελεσματική ενσωμάτωση των πρόσφατα ολοκληρωθεισών επενδύσεών μας στην παραγωγική διαδικασία αλλά και την βελτίωση της διαχείρισης του Κεφαλαίου Κίνησης, με σημαντική μείωση στα επίπεδα του δανεισμού».

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Γενικός Διευθυντής του Κλάδου Χαλκού, Πάνος Λώλος, ανάφερε:
«Και σε αυτό το τρίμηνο, οι οικονομικές συνθήκες παρέμειναν αρνητικές, με μικρή επιτάχυνση της κάμψης της ζήτησης στην αγορά του χαλκού, κάτι που επηρέασε κυρίως τον Τομέα Διέλασης Χαλκού και Κραμάτων της ElvalHalcor. Παρόλα αυτά, η πορεία της θυγατρικής μας Sofia Med παρέμεινε ισχυρή, οδηγώντας την αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας του Κλάδου».

Επισκόπηση

Κατά το Γ’ τρίμηνο του 2023, η παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα παρέμεινε υποτονική σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Ο πληθωρισμός συνέχισε να υποχωρεί, επιτρέποντας στις Κεντρικές Τράπεζες να επιβραδύνουν τις αυξήσεις των επιτοκίων αναφοράς, χωρίς όμως να διαφαίνεται ακόμα η αποκλιμάκωσή τους. Οι τιμές ενέργειας παρέμειναν στα συγκρατημένα επίπεδα στα οποία είχαν φτάσει στο τέλος του Α’ εξαμήνου με έντονες όμως διακυμάνσεις και νευρικότητα για τη μελλοντική τους πορεία.

Αναφορικά με τις επιδόσεις του Ομίλου ElvalHalcor για το 9Μ’23, ο όγκος πωλήσεων μειώθηκε κατά 4,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022 αλλά διατηρήθηκε σημαντικά αυξημένος σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Ο Κλάδος Αλουμινίου, εξαιρώντας την επίπτωση της από-ενοποίησης της ΕΤΕΜ από το 2ο τρίμηνο του έτους, είχε ελαφριά μείωση του όγκου πωλήσεων κατά 1% (-2,8% συμπεριλαμβάνοντας την επίπτωση της ΕΤΕΜ). Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 2.554,9 εκ. ευρώ το εννεάμηνο του 2023, μειωμένος κατά 11,2%, συγκριτικά με 2.877,5 εκ. ευρώ το 9Μ’22.

Οι τιμές των μετάλλων για την περίοδο ήταν μειωμένες συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Η μέση τιμή́ του αλουμινίου διαμορφώθηκε στα 2.096 ευρώ ανά́ τόνο το 9Μ’23 έναντι 2.649 ευρώ ανά́ τόνο το 9Μ’22, δηλαδή μείωση 21,0%. Η μέση τιμή́ του χαλκού́ διαμορφώθηκε στα 7.919 ευρώ́ ανά́ τόνο έναντι 8.495 ευρώ́ ανά́ τόνο την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ήτοι μείωση 6,8%, ενώ η μέση τιμή́ του ψευδάργυρου διαμορφώθηκε στα 2.486 ευρώ ανά́ τόνο το 9Μ’23 έναντι 3.414 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022, δηλαδή μείωση 27,8%.

Τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις, αποτέλεσμα μετάλλου και λοιπά έκτακτα έξοδα (a-EBITDA), τα οποία απεικονίζουν καλύτερα την οργανική και ταμειακή κερδοφορία της Εταιρείας, μειώθηκαν κατά 17,8% και διαμορφώθηκαν στα 189,7 εκ. ευρώ το 9Μ’23 έναντι 230,7 εκ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο, οδηγούμενα κυρίως από τα περιορισμένα περιθώρια στην ανακύκλωση και τις πληθωριστικές πιέσεις στο κόστος. Αξίζει να σημειωθεί ότι το a-EBITDA παρέμεινε σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα από τα αντίστοιχα επίπεδα του 9Μ’21 (130,4 εκ. ευρώ).

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη ανήλθαν στα 165,2 εκ. ευρώ το 9Μ’23, έναντι 308,0 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν στα 144,8 εκ. ευρώ έναντι 294,7 εκ. ευρώ το 9Μ’22. Αρνητική επίδραση στα παραπάνω μεγέθη είχαν κυρίως τα λογιστικά αποτελέσματα μετάλλων, τα οποία διαμορφώθηκαν σε ζημίες 43,1 εκ. ευρώ για το 9Μ’23, έναντι κερδών 64,5 εκ. ευρώ το αντίστοιχο χρονικό διάστημα το 2022.

Το ενοποιημένο καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα (κόστος) διαμορφώθηκε στα 40,9 εκ. ευρώ για το 9Μ’23, αυξημένο κατά 37,0% συγκρινόμενο με τα 29,9 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η αύξηση αυτή οφείλεται στα αυξημένα επιτόκια αναφοράς, και η οποία αντισταθμίστηκε, μερικώς, από τη μείωση του καθαρού δανεισμού και περιορίστηκε από τα δάνεια σταθερού επιτοκίου που ανέρχονταν στο 55% του συνολικού δανεισμού στο τέλος της περιόδου.

Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 37,6 εκ. ευρώ για το 9Μ’23, έναντι 164,8 εκ. ευρώ το 9Μ’22. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 33,4 εκ. ευρώ για τη περίοδο (ή 0,0889 ευρώ ανά μετοχή) από 162,7 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 9Μ’22 (ή 0,4337 ευρώ ανά μετοχή).

Στις 30.06.2023 πληρώθηκε το μέρισμα για τη χρήση 2022, το οποίο ανήλθε σε 0,06 λεπτά του ευρώ ανά μετοχή.

Η διατήρηση της λειτουργικής κερδοφορίας σε υψηλά επίπεδα, η μείωση του κεφαλαίου κίνησης που προήλθε από τον συνδυασμό αποτελεσματικότερης διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης και των μειωμένων τιμών των μετάλλων, καθώς και η ολοκλήρωση των μεγάλων επενδυτικών προγραμμάτων, έδωσαν στον Όμιλο τη δυνατότητα να μειώσει τον καθαρό δανεισμό του κατά 93,1 εκ. ευρώ από την 31.12.2022 (-225,7 εκ. ευρώ από το 9Μ’22).ελβαλ_2.JPG

Κλάδος Αλουμινίου

Ο κύκλος εργασιών του Κλάδου Αλουμινίου μειώθηκε κατά 16,2% στα 1.259,3 εκ. ευρώ σε σύγκριση με 1.501,9 εκ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο, λόγω της μείωσης των τιμών των μετάλλων και την επίδραση της από-ενοποίησης της ΕΤΕΜ. Ο Κλάδος εκμεταλλεύτηκε την αυξημένη ευελιξία, τις μακροχρόνιες συνεργασίες, το διευρυμένο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο και το ευρύ γεωγραφικό αποτύπωμα, με τους όγκους πωλήσεων να μειώνονται κατά 1,0% (-2,8% μετά και την από-ενοποίηση της ΕΤΕΜ), αποτέλεσμα της από-αποθεματοποίησης που επηρέασε τη ζήτηση, τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ. Παρά το ασταθές οικονομικό περιβάλλον, την ασθενή ζήτηση και τις μακροοικονομικές προκλήσεις, ο Κλάδος έδωσε έμφαση σε προϊόντα που απευθύνονται σε αγορές υψηλής προστιθέμενης αξίας καθώς και αγορές όπου η ζήτηση ήταν περισσότερο ανθεκτική, αντισταθμίζοντας τον αντίκτυπο πτωτικών αγορών που επλήγησαν περισσότερο από την αύξηση των επιτοκίων, όπως ο κλάδος δόμησης και κατασκευών. Το a-EBITDA ήταν μειωμένο στα 110,6 εκ. ευρώ στο 9Μ’23 έναντι 177,4 εκ. ευρώ για το 9Μ’22 οδηγούμενο από τα χαμηλότερα premium στην αγορά αλουμινίου, τα οποία περιόρισαν το όφελος από τη χρήση σκραπ, τα αυξημένα κόστη παραγωγής που επηρεάστηκαν από τις πληθωριστικές πιέσεις και τα υψηλότερα κόστη ηλεκτρικής ενέργειας. Τα κέρδη πριν από φόρους ανήλθαν σε 13,0 εκ. ευρώ, έναντι 168,2 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022, επηρεαζόμενα αρνητικά από τα λογιστικά αποτελέσματα μετάλλου που ανήλθαν σε ζημιές 34,5 εκ. ευρώ για την περίοδο έναντι κερδών 48,1 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Ο καθαρός δανεισμός του Κλάδου ανήλθε στα 587,0 εκ. ευρώ το 9Μ’23 σημειώνοντας μείωση κατά 160,1 εκ. ευρώ από το 9Μ’22, ως απόρροια της βελτίωσης του κεφαλαίου κίνησης και του περιορισμένου επενδυτικού προγράμματος.

Αναφορικά με τις επενδύσεις, ο Τομέας Έλασης Αλουμινίου της μητρικής Εταιρείας διέθεσε περίπου 45,3 εκ. ευρώ, ενώ οι νέες επενδύσεις για τις θυγατρικές του Κλάδου ανήλθαν στα 7,4 εκ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εγκατάσταση της νέας γραμμής βαφής ολοκληρώθηκε μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2023.

Στις 07.04.2023, ολοκληρώθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της θυγατρικής της ElvalHalcor, «ΕΤΕΜ Εμπορική και Βιομηχανική Ελαφρών Μετάλλων Ανώνυμη Εταιρία» από την «COSMOS ALUMINIUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ».

Κλάδος Χαλκού

Ο κύκλος εργασιών του Κλάδου Χαλκού ανήλθε στα 1.295,6 εκ. ευρώ έναντι 1.375,6 εκ. ευρώ το 9Μ’22 επηρεαζόμενος αρνητικά από τις μειωμένες τιμές των μετάλλων και τους μειωμένους όγκους πωλήσεων. Αναφορικά με τους όγκους πωλήσεων, καταγράφηκε μείωση κατά 8,2%, ως αποτέλεσμα της σημαντικής μείωσης της ζήτησης στους περισσότερους κλάδους της οικονομίας. Αναλυτικότερα, ο τομέας σωλήνων χαλκού παρουσίασε μείωση κατά 13,4% ενώ ο τομέας διέλασης κραμάτων χαλκού μείωση κατά 46,9%. Στον αντίποδα, σημαντική βελτίωση παρουσίασαν οι πωλήσεις της θυγατρικής Sofia Med με τους όγκους πωλήσεων για τα προϊόντα έλασης χαλκού και κραμάτων και τα προϊόντα διέλασης χαλκού να παρουσιάζουν αύξηση κατά 5,1% και 4,1% αντίστοιχα. Το a-EBITDA του Κλάδου ανήλθε στα 79,0 εκ. ευρώ έναντι 53,3 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, οδηγούμενο κυρίως από τις αυξημένες τιμές κατεργασίας και το βελτιωμένο προϊοντικό μίγμα πωλήσεων σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Τα λογιστικά αποτελέσματα μετάλλου για τη περίοδο διαμορφώθηκαν σε ζημίες 8,7 εκ. ευρώ έναντι κερδών 16,3 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο επηρεάζοντας τα κέρδη πριν από φόρους, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 36,9 εκ. ευρώ, έναντι 37,5 εκ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο.

Ο καθαρός δανεισμός για τον Κλάδο Χαλκού ανήλθε στα 275,3 εκ. ευρώ στις 30.09.2023, βελτιωμένος κατά 65,6 εκ. ευρώ από τις 30.09.2022, ως αποτέλεσμα της ισχυρής λειτουργικής κερδοφορίας του Κλάδου και των πτωτικά κινούμενων τιμών των μετάλλων.

Αναφορικά με τις επενδύσεις του Κλάδου, διατέθηκαν περίπου 17,3 εκ. ευρώ, από τα οποία ποσό 6,5 εκ. ευρώ αφορούσε επενδύσεις στις παραγωγικές εγκαταστάσεις του Τομέα Διέλασης Χαλκού και Κραμάτων της Εταιρείας, ενώ ποσό 10,2 εκ. ευρώ αφορούσε επενδύσεις της θυγατρικής Sofia Med.

Προοπτικές

Το 2023 διαφαίνεται ότι θα παραμείνει υποτονικό σε ό,τι αφορά τις προοπτικές ανάπτυξης και με σημαντικές αναταράξεις για τους περισσότερους κλάδους της οικονομίας. Η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη εκτιμάται ότι θα κινηθεί με μικρούς ρυθμούς ανάπτυξης, χωρίς να υπάρχουν ακόμα ενδείξεις για σημαντική ανάκαμψη της ζήτησης. Η σταθεροποίηση των επιτοκίων αναφοράς σε υψηλά επίπεδα, τα οποία δεν αναμένεται να μειωθούν βραχυπρόθεσμα, συνεχίζει να επηρεάζει την οικονομική δραστηριότητα παγκοσμίως. Οι μακροπρόθεσμες γεωπολιτικές αναταραχές, με τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία και τον σε εξέλιξη πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς μπορεί να οδηγήσουν σε νέα αύξηση των τιμών ενέργειας, που θα επηρεάσουν σημαντικά την Ευρώπη, δημιουργώντας ταυτόχρονα ένα κλίμα οικονομικής αβεβαιότητας.

Παρά τη γεωπολιτική κρίση, η ElvalHalcor κοιτάζει το μέλλον με αισιοδοξία καθώς βρίσκεται σε κατάλληλη θέση για να αξιοποιήσει το ευρύ και διαφοροποιημένο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο και τα στρατηγικά της πλεονεκτήματα, όπως η πελατοκεντρική φιλοσοφία, η υψηλή τεχνολογία και ο διεθνής προσανατολισμός χωρίς εξάρτηση από χώρες ή γεωγραφικές περιοχές, παράγοντες που της δίνουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσει κάθε μελλοντική ευκαιρία. Σε αυτό συμβάλλουν καίρια οι σημαντικές επενδύσεις, αυξάνοντας περαιτέρω την παραγωγική δυναμικότητα της Εταιρείας σε τομείς και προϊόντα με προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης στο πλαίσιο των παγκόσμιων τάσεων (megatrends) της κυκλικής οικονομίας, της μετάβασης στην κλιματική ουδετερότητα, της αστικοποίησης, της τεχνολογικής εξέλιξης καθώς και της βιώσιμης ανάπτυξης. Το γεγονός αυτό δίνει στην ElvalHalcor τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στην δυναμική αυτή και να διατηρήσει μακροχρόνια την ανοδική της πορεία, παρά τις όποιες πιθανές βραχυχρόνιες επιπτώσεις από περισσότερο κυκλικούς κλάδους στους οποίους δραστηριοποιείται.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης