Τελευταία Νέα
Ενέργεια

ΔΕΗ: Πως η Ημερήσια Διάταξη της Γ Σ στις 14/12 την μετατρέπει σε μια holding εταιρία με νέες δραστηριότητες

ΔΕΗ: Πως η Ημερήσια Διάταξη της Γ Σ στις 14/12 την μετατρέπει σε μια holding εταιρία με νέες δραστηριότητες
Ποια άρθρα τροποποιούνται και ποιοί κλάδοι περιλαμβάνονται στην επέκταση του καταστατικού

Η ΔΕΗ επεκτείνεται σε μια σειρά από νέους κλάδους, όπως οι τηλεπικοινωνίες, η πληροφορική, η βιομηχανική και εμπορική δραστηριότητα, ο χρηματοπιστωτικός, καθώς και η αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας , η επεξεργασία απορριμμάτων και αποβλήτων, περιλαμβανομένης και της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Όπως επίσης και τα ΣΔΙΤ.

Οι τομείς αυτοί περιλαμβάνονται στην επέκταση του καταστατικού της για την Γενική Συνέλευση στις 14 Δεκεμβρίου 2023.

Σε επεξηγήσεις προχώρησε η ΔΕΗ επί του 1ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης της Πρόσκλησης για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 14/12/2023.


Αναλυτικά:

ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποίηση των άρθρων 3, 6, 9, 10, 11, 15, 15α, 18 και 18α του Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε. και Κωδικοποίηση αυτού.

Η προσεχής Γενική Συνέλευση των Μετόχων καλείται να εγκρίνει την τροποποίηση των άρθρων 3 παρ. 1 και 2, 6 παρ. 3, 9 παρ.2, 10 παρ.4, και 5, 11 παρ. 12, 15 παρ. 2 και 3, 15α παρ. 1 και 3, 18 παρ. 1 συμπεριλαμβανομένης της διαγραφής της παρ. 2 και αναρίθμηση της παρ. 3 σε 2, και αρ. 18α παρ. 2 και 3 συμπεριλαμβανομένης προσθήκης νέας παραγράφου 4 με ανάλογη αναρίθμηση των επόμενων παραγράφων, επί του ισχύοντος Καταστατικού, καθώς και την εκ νέου Κωδικοποίησή του, ως κατωτέρω.

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του Καταστατικού της Εταιρείας ενισχύουν, αντανακλούν και υποδηλώνουν τη συντελούμενη τα τελευταία έτη μετατροπή της ΔΕΗ Α.Ε. από μία εταιρεία του ευρύτερου δημόσιου τομέα σε μίαν εταιρεία του ιδιωτικού τομέα, επικεφαλής ενός πολυσχιδούς και μεγάλου πολυεθνικού Ομίλου, που δραστηριοποιείται, αμέσως ή εμμέσως, σε πολλές επιμέρους Αγορές, πέραν αυτής της ενέργειας, αποτελούν, επιπροσθέτως, προσαρμογή στις βέλτιστες πρακτικές και αρχές εταιρικής διακυβέρνησης.
Σημειώνεται ότι, όπου παρατίθεται στο κάτωθι κείμενο έντονη σκίαση (Bold), αυτή σημαίνει προσθήκη κειμένου ή αντικατάσταση λέξεων ισχύουσας καταστατική διάταξης, ενώ όπου χωρίο σε αγκύλη […], και έντονη σκίαση (bold), διαγράφεται το κείμενο.

Η επέκταση του καταστατικού της ΔΕΗ αφορά:

Την συμμετοχή με οιαδήποτε ιδιότητα στο Χρηματιστήριο Ενέργειας και η διενέργεια οιωνδήποτε πράξεων και συναλλαγών σχετικών με αυτήν  συμπεριλαμβανομένης της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή της άσκησης επενδυτικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο λειτουργίας κάθε διακριτής Αγοράς Ενέργειας ή/και κάθε άλλης σχετικής ρυθμιζόμενης Αγοράς ή υποαγοράς του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, όπως εκάστοτε θεσμοθετείται,

(10) η ίδρυση ή συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών παροχής χρηματοπιστωτικών ή επενδυτικών υπηρεσιών.

(11) η άσκηση εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας στον τομέα  των τηλεπικοινωνιών και υπηρεσιών πληροφορικής. Το στοιχείο αυτό αφήνει ανοιχρό και την ανάπτυξη στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα αλλά και ενδεχόμενη περαιτέρω κίνηση με την Vodafone.

(12) η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σε θέματα μελέτης, διαχείρισης και επίβλεψης Έργων, η παροχή προς θυγατρικές εταιρείες ή/και τρίτους πάσης  φύσεως υπηρεσιών διοικητικής και λειτουργικής υποστήριξης, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, υπηρεσιών νομικών, οικονομικών,  εκπαίδευσης, υγείας και ασφάλειας στην εργασία, οργάνωσης και πληροφορικής,

(13) η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και  λειτουργία μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων και αποβλήτων, περιλαμβανομένης και της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ή/και σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων,

(14) η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο αξιοποίηση της περιουσίας, κινητής ή ακίνητης, της εταιρείας και η εκμετάλλευση των πόρων της είτε από την  ίδια την εταιρεία είτε μέσω, ενδεικτικά, ίδρυσης εταιρειών, συμμετοχής σε κοινοπραξίες, καθώς και απόκτησης μετοχών άλλων εταιρειών, ελληνικών  ή ξένων και εν γένει συμμετοχής σε επιχειρήσεις,

(15) η συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς Συμβάσεων Σύμπραξης  Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, ΣΔΙΤ, ως και η ίδρυση ή η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο Εταιρειών Ειδικού Σκοπού εντός του πλαισίου και σε εκτέλεση ΣΔΙΤ.

Nα συμμετέχει με οιοδήποτε ποσοστό στο κεφάλαιο υφιστάμενων ή  ιδρυόμενων εταιρειών, να δανειοδοτεί τις εταιρείες αυτές και να εγγυάται υπέρ αυτών.

www.worldenergynews.grΔείτε ΕΔΩ αναλυτικά το κείμενο

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης