Ενέργεια

Kαι εγένετο ΟΠΑΠ eco για την ελληνική αγορά ηλεκτισμού και το ΕΧΕ - Οι στόχοι της εταιρίας

Kαι εγένετο ΟΠΑΠ eco για την ελληνική αγορά ηλεκτισμού και το ΕΧΕ - Οι στόχοι της εταιρίας
Σκοπός της ΟΠΑΠ eco είναι η σύναψη για ίδιο λογαριασμό, κάλυψη των αναγκών τόσο της μητρικής όσο και του δικτύου των πρακτόρων συμβάσεων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Στην αγορά της ενέργειας εισέρχεται ο ΟΠΑΠ ιδρύοντας θυγατρική εταιρία με την επωνυμία ΟΠΑΠ eco, η οποία θα συμμετέχει στην ελληνική αγορά ηλεκτρισμού, αλλά και θα συνάπτει συμβάσεις αγοράς ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών τόσο της μητρικής όσο και του δικτύου των πρακτόρων της ΟΠΑΠ.

Το μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρίας ανέρχεται σε 1 εκατ. ευρώ και πρόεδρος της ορίστηκε ο οικονομολόγος Pavel Mucha που από το 2019 κατέχει τη θέση του CFO στον ΟΠΑΠ. Διευθύνων σύμβουλος της νέας εταιρίας είναι ο Γεώργιος Βιτωράκης.

Σύμφωνα με το καταστατικό της ΟΠΑΠ eco, σκοπός της είναι η σύναψη για ίδιο λογαριασμό, συμβάσεων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (με φυσική παράδοση ή ως συμβάσεις επί της διαφοράς) με σκοπό την αντιστάθμιση και διαχείριση του κινδύνου της τιμής στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Με τον τρόπο αυτό η νέα εταιρία θα επιδιώξει να μειώσει το κόστος ενέργειας τόσο για τις εταιρίες του ομίλου ΟΠΑΠ όσο το δίκτυο των πρακτόρων.

Επίσης προβλέπεται ότι η νέα εταιρία θα συμμετέχει στις επιμέρους αγορές του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας και συγκεκριμένα στην Αγοράς Επόμενης Ημέρας, την Ενδοημερήσια Αγορά, την Αγορά Εξισορρόπησης και τις αγορές παραγώγων.
Θα παρέχει υπηρεσίες στη μητρική εταιρία ή σε άλλες εταιρίες του ομίλου ΟΠΑΠ όσον αφορά την επένδυση, τη διαχείριση και την αξιοποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων με σκοπό τη μεγιστοποίηση της απόδοσής τους και τον περιορισμό των επενδυτικών τους κινδύνων.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Ακόμη σκοπός της εταιρίας είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αποκλειστικά στη μητρική εταιρία ή σε άλλες εταιρίες του Ομίλου ΟΠΑΠ όσον αφορά την κεφαλαιακή τους δομή και θέματα που σχετίζονται με εξαγορές, συγχωνεύσεις και εταιρικούς μετασχηματισμούς.

Η διάρκεια της εταιρίας είναι αορίστου χρόνου, ενώ κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της, η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

Σε περίπτωση έκτακτης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του ή η Γενική Συνέλευση με απλή απαρτία και πλειοψηφία, μπορούν να αποφασίζουν για τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης.
Όπως προαναφέρθηκε το πρώτο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας αποτελείται από τον Pavel Mucha που κατέχει τη θέση του προέδρου, τον Γεώργιο Βιτωράκη διευθύνοντα σύμβουλο και τη δικηγόρο Παρασκευή Βασιλοπούλου μέλος.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης