Ενέργεια

ΑΔΜΗΕ: Αύξηση 18% στα EBITDA στα 82,2 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο του 2024

ΑΔΜΗΕ: Αύξηση 18% στα EBITDA στα  82,2 εκατ. ευρώ  το α' τρίμηνο του 2024

Στα 36,9 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

Στα 36,9 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη του ΑΔΜΗΕ το πρώτο τρίμηνο του 2024, έναντι 29,5 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2023.
Τα συγκρίσιμα ενοποιημένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 37,0 εκατ. ευρώ έναντι 29,5 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2023.
Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων περιόδου διαμορφώθηκαν στα 48,0 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 24,0% έναντι 38,7 εκατ. ευρώ για το α’ τρίμηνο 2023.
Τα έσοδα ανήλθαν στα 109,8 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 16,8% έναντι 94,0 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2023.
Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 18% σε 82,2 εκατ. ευρώ έναντι 70,0 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2023.
Το συγκρίσιμο ενοποιημένο EBITDA διαμορφώθηκε στα 82,4 εκατ. ευρώ, υψηλότερο κατά 17,6% σε σχέση με το αντίστοιχο του α’ τριμήνου 2023 ποσού 70,1 εκατ. ευρώ, εξαιρώντας τα ακόλουθα μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια:
 
- Πρόβλεψη για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και συνταξιούχους του Ομίλου και πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού συνολικού ποσού 138 χιλ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης ποσού 123 χιλ. ευρώ για το α’ τρίμηνο του 2023.
- Πρόβλεψη για κινδύνους και έξοδα ποσού 38 χιλ. ευρώ έναντι αντίστοιχης απελευθέρωσης πρόβλεψης ποσού 44 χιλ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2023.
Το ενοποιημένο EBIT αυξήθηκε κατά 22,1% και ανήλθε στα 52,2 εκατ. ευρώ, έναντι 42,7 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2023. Το συγκρίσιμο ενοποιημένο EBIT διαμορφώθηκε στα 52,4 εκατ. ευρώ, υψηλότερο κατά 22,3% έναντι 42,8 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2023, μη συμπεριλαμβάνοντας τα ανωτέρω έκτακτα – μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια.
Ο Όμιλος για το α’ τρίμηνο του 2024 κατέγραψε επενδύσεις σε έργα ύψους 97,2 εκατ. ευρώ έναντι 148,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023, ενώ ο καθαρός δανεισμός του, λαμβανομένων υπόψη των υποχρεώσεων από μισθώσεις, διαμορφώθηκε στα 904,4 εκατ. ευρώ έναντι 950,5 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2023.
Μέρισμα
Το ΔΣ της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. πρότεινε στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τη Συμφωνία Μετόχων (Shareholders’ Agreement) τη διανομή μερίσματος στους Μετόχους ποσοστού ίσου με το 50% των καθαρών κερδών του οικονομικού έτους 2023, που αντιστοιχεί στο ποσό των 58,96 εκατ. Ευρώ. Το μέρισμα εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης