Τελευταία Νέα
Ηλεκτρισμός

Καλοκαιρία και αύξηση παραγωγής από ΑΠΕ μείωσαν τις χονδρεμπορικές τιμές στο ρεύμα

Καλοκαιρία και αύξηση παραγωγής από ΑΠΕ μείωσαν τις χονδρεμπορικές τιμές στο ρεύμα
Οι τιμές ήταν χαμηλές και στις ευρωπαϊκές αγορές λόγω Καθολικού́ Πάσχα.

Τα υψηλά επίπεδα παραγωγής των ΑΠΕ και η βελτίωση των καιρικών συνθηκών οδήγησαν σε μείωση κατά 14,81% της μέσης τιμής ηλεκτρισμού στην Αγορά Επόμενης Ημέρας την περασμένη εβδομάδα (29/3-4/4/21) σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο επταήμερο.

Συγκεκριμένα η μέση τιμή́ της Αγοράς (DAM)  διαμορφώθηκε στα 52,90 ευρώ/MWh με τη μεγίστη και την ελαχίστη τιμή στα 89,82 ευρώ/MWh και τα 10,40ευρώ/MWh αντίστοιχα.

Για σήμερα, 6 Απριλίου, η μέση τιμή στη DAM διαμορφώνεται στα 56,68 ευρώ/MWh κατά 9% μειωμένη σε σχέση με τα χθεσινά επίπεδα, των 62,58 ευρώ/MWh, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας.

Την προηγούμενη εβδομάδα η ζήτηση ηλεκτρισμού μειώθηκε αισθητά, λόγω της βελτίωσης της θερμοκρασίας πράγμα που σε συνδυασμό με το υψηλό επίπεδο  παραγωγής των ΑΠΕ  άσκησε καθοδικές πιέσεις στις τιμές της εγχώριας χονδρεμπορικής αγοράς, σύμφωνα με την ανάλυση του ΙΕΝΕ. 

Οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις δεν ανέτρεψαν την πτώση

Η καθοδική́ τάση δεν ανετράπη από́ τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις, καθώς λόγω του Καθολικού́ Πάσχα οι τιμές ήταν χαμηλές και στις ευρωπαϊκές αγορές.

Η εγχώρια εβδομαδιαία ζήτηση ηλεκτρισμού́ υποχώρησε κάτω από́ τις 0,9 TWh (896 GWh), με το ωριαίο φορτίο να μειώνεται κατά́ 420 MW σε σχέση με την προηγουμένη εβδομάδα.

Η συνολική́ εβδομαδιαία ζήτηση στο Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώθηκε στις 988 GWh, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξαγωγικές ροές του ελληνικού́ συστήματος (92 GWh).

Οι μονάδες ΑΠΕ, με μέση ημερησία παραγωγή́ 55 GWh, κάλυψαν το 43% του εβδομαδιαίου μίγματος καυσίμου. Σε εβδομαδιαία βάση η παραγωγή́ των ΑΠΕ ξεπέρασε τις 387 GWh, σημειώνοντας υψηλό́ 7 εβδομάδων.

Οι υδροηλεκτρικές μονάδες καλύψαν μόλις το 4% της ζήτησης, εγχέοντας στο σύστημα 36 GWh (-30% σε σχέση με την προηγουμένη εβδομάδα), ενώ οι μονάδες φυσικού́ αεριού κάλυψαν το 32% της ζήτησης, με εβδομαδιαία παραγωγή́ 283 GWh. Η λιγνιτική παραγωγή́, με 115 GWh, κάλυψε το 13% της ζήτησης ηλεκτρισμού́.

Όσον αφορά́ τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, αυτή́ κορυφώθηκε στις 135.298 MWh την περασμένη Τρίτη (30/3), με το χαμηλό́ εβδομάδας να καταγράφεται την Κυριακή́ (4/4) στις 115,551 MWh και τη συνολική́ ζήτηση όλης της εβδομάδας να μην ξεπερνά τις 895.820 MWh, μειωμένη  κατά́ 7,31% σε σχέση με το προηγούμενο επταήμερο. 

Πάνω από́ το 80% της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, στο διάστημα 29/3-4/4  αφορούσε στη Μέση  και τη Χαμηλή Τάση (επιχειρήσεις και νοικοκυριά) με 179 GWh και πάνω από́ 538 GWh, αντίστοιχα. Η Υψηλή Τάση,  δηλαδή οι μεγάλες βιομηχανίες απορρόφησαν περισσότερες από  158 GWh.

Το μερίδιο των ΑΠΕ στο μείγμα καυσίμων αυξήθηκε την περασμένη εβδομάδα στο 43% από 31% το αμέσως προηγούμενο επταήμερο, το μερίδιο του φυσικού αερίου μειώθηκε στο 32% από 38%, του λιγνίτη έπεσε στο 13% από 16% και των υδροηλεκτρικών στο 4% από 5%. Μειωμένες ήταν και οι καθαρές εισαγωγές.

Αξίζει να αναφερθεί́ ότι η παραγωγή́ ενέργειας από́ ΑΠΕ και φυσικό́ αέριο ανήλθε σε 387.036 MWh και 283.250 MWh αντίστοιχα την περασμένη εβδομάδα, ενώ́ η παραγωγή́ ενέργειας από́ λιγνίτη έφτασε τις 115,293 MWh.

Οι συνολικές εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα την προηγουμένη εβδομάδα ανήλθαν σε 166.918 MWh. Αντίστοιχα, οι συνολικές εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας της Ελλάδας την ανήλθαν σε 92.221 MWh.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης