Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Σε αναδιάρθρωση όλων των δραστηριοτήτων προχωρεί η Ελλάκτωρ

Σε αναδιάρθρωση όλων των δραστηριοτήτων προχωρεί η Ελλάκτωρ
Η Διοίκηση αναφερόμενη στα αποτελέσματα του 2016 και στις προοπτικές ανά κλάδο εμφανίστηκε αισιόδοξη ότι ο Όμιλος θα επιστρέψει στην κερδοφορία
Η ενίσχυση των κύριων δραστηριοτήτων του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, απετέλεσε στρατηγική επιλογή του, προκειμένου να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί στην εγχώρια αγορά, αναφέρεται σε ανακοίνωση της εισηγμένης.
Με την ελληνική οικονομία να παρουσιάζει σημάδια ανθεκτικότητας στο 2016, η Διοίκηση του Ομίλου αξιολογεί διαρκώς την κατάσταση προκειμένου να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα δυνατά μέτρα για την ελαχιστοποίηση τυχόν αρνητικών επιπτώσεων.
Ωστόσο, με όχημα την ισχυρή τεχνογνωσία του και την άρτια κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού του, ο Όμιλος κατάφερε να αναπτυχθεί αποτελεσματικά και σήμερα δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 25 χώρες στο εξωτερικό.
Λόγω της ανωτέρω γεωγραφικής εξάπλωσης του Ομίλου αλλά και του προσανατολισμού του στην εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών, θεσμοθετήθηκε το Συστήμα Εσωτερικής Κανονιστικής Συμπεριφοράς του Oμίλου, και έτσι η ΕΛΛΑΚΤΩΡ και οι θυγατρικές της εταιρείες υιοθέτησαν:
1.Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας και
2. Πρόγραμμα Ηθικής και Κανονιστικής Συμμόρφωσης,
τα οποία εγκρίθηκαν από τα Δ.Σ. των εταιρειών του Ομίλου και ξεκίνησε , με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ, πρόγραμμα ενημέρωσης όλων των μελών του Ομίλου.

Επίσης η Διοίκηση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ δεσμεύτηκε σε ένα πρόγραμμα αναδιοργάνωσης όλου του κλάδου κατασκευής αλλά και των άλλων δραστηριοτήτων, με την εγκατάσταση και αξιοποίηση σύγχρονων ηλεκτρονικών συστημάτων για την αποτελεσματική παρακολούθηση της πορείας των έργων σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται, καθώς και στην απλοποίηση και ξεκαθάρισμα των οργανωτικών δομών και αρμοδιοτήτων και ευθυνών μέχρι και το επίπεδο εργοταξίου και την ουσιαστική αναβάθμιση του τμήματος HR, ώστε να γίνεται συνεχής αξιολόγηση δεξιοτήτων και επιδόσεων και να αναδεικνύονται αποτελεσματικά τα νεώτερα στελέχη.
Η Διοίκηση αναφερόμενη στα αποτελέσματα του 2016 και στις προοπτικές ανά κλάδο εμφανίστηκε αισιόδοξη ότι ο Όμιλος θα επιστρέψει στην κερδοφορία:

-Ο Κατασκευαστικός κλάδος με επικεφαλής την ΑΚΤΩΡ, για τη χρήση 2016 παρουσίασε κύκλο εργασιών €1.552,7 εκατ. έναντι €1.161,3 εκατ. για τη χρήση 2015, σημειώνοντας αύξηση 33,7%. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης της κατασκευής διαμορφώθηκαν σε ζημίες €66,9 εκατ., περιλαμβάνουν όμως μη επαναλαμβανόμενες ζημιές € 49,9 εκατ. (ποσό €40,0 εκατ., λόγω πρόβλεψης για τη διευθέτηση της έρευνας της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην Ελλάδα, και ποσό €9,9 εκατ. από απομείωση αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση), έναντι ζημιών €39,9 εκατ. πέρυσι. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της κατασκευής στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 2,6 δισ. ευρώ, ενώ υπήρχαν συμβάσεις προς υπογραφή ύψους 473 εκατ. ευρώ.
Η έμφαση δόθηκε στην υλοποίηση των έργων παραχώρησης στην Ελλάδα και των ανειλημμένων έργων του εξωτερικού. Σήμερα το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της κατασκευαστικής δραστηριότητας παραμένει υψηλό και ανέρχεται σε 2,7 δις ευρώ, το οποίο προέρχεται 40% από συμβάσεις έργων στην Ελλάδα και 60% από το εξωτερικό.

Σε γενικές γραμμές οι βασικοί άξονες που θα κινηθεί εφεξής ο κατασκευαστικός βραχίονας του Ομίλου είναι:

-Δημόσια Έργα, που πλέον κατανέμονται κυρίως στη περιφέρεια και όχι κεντρικά.
-Εντατικοποίηση της κατασκευής στο τομέα των Ιδιωτικών έργων
-Στόχευση έργων στο Εξωτερικό με βάση τις μέχρι σήμερα εμπειρίες από κάθε χώρα ξεχωριστά.
-Επιλογή των χωρών στις οποίες θα επικεντρωθεί η εταιρεία με βάση το είδος του συγκεκριμένου Τεχνικού Αντικειμένου και της Χώρας.

-Ο κλάδος των Παραχωρήσεων είχε στη χρήση 2016 ενοποιημένα έσοδα €230,3 εκατ. έναντι €206,0 εκατ. για τη χρήση 2015, αύξηση 11,8%. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης διαμορφώθηκαν σε €83,7 εκατ. (περιλαμβάνουν απομειώσεις εταιρειών πάρκινγκ €4,6 εκατ. και απομείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση €2,2 εκατ.), έναντι των €58,7 εκατ. πέρυσι. Τα καθαρά κέρδη μετά τους φόρους ανήλθαν σε €32,8 εκατ. έναντι € 5,1 εκατ. το 2015.
Η επιτάχυνση των εργασιών κατασκευής στα υπό εκτέλεση έργα παραχώρησης οδήγησε στην περάτωση του Αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και έθεσε ως στόχο ολοκλήρωσης των έργων Ελευσίνα Κόρινθος-Πάτρα-Πύργο- Τσακώνα και Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου (Τμήμα ΠΑΘΕ Μαλιακός –Κλειδί) το τέλος Αυγούστου 2017. Επίσης το ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων στην Περιφέρεια της Δ. Μακεδονίας έχει ήδη ολοκληρωθεί και τέθηκε σε λειτουργία (Ιούνιος 2017).

-Ο κλάδος του Περιβάλλοντος παρουσίασε το 2016 κύκλο εργασιών €106,9 εκατ. έναντι €118,2 εκατ. για το 2015, μειωμένος κατά 9,6%, (κυρίως λόγω της μειωμένης κατασκευαστικής δραστηριότητας του κλάδου). Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης διαμορφώθηκαν σε κέρδη €5,0 εκατ. έναντι €18,2 εκατ., μειωμένα κατά 72,5% και τα αποτελέσματα μετά από φόρους ήταν ζημίες €1,2 εκατ. έναντι κερδών €11,3 εκατ. την προηγούμενη χρήση.
Δεδομένων των σημαντικών προοπτικών που υπάρχουν στόχος του Ομίλου, αναφορικά με τις δραστηριότητες του κλάδου περιβάλλοντος, είναι η περαιτέρω διεύρυνση στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο, εκτός από την Γερμανία, στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής.

-Ο κλάδος των Αιολικών Πάρκων παρουσίασε το 2016 ενοποιημένα έσοδα €45,2 εκατ. έναντι €40,1 εκατ. το 2015, αυξημένα κατά 12,8%. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης ανήλθαν σε €21,7 εκατ. έναντι €19,6 εκατ. πέρυσι αυξημένα κατά 10,4%, με το λειτουργικό περιθώριο να διαμορφώνεται για τη χρήση 2016 σε 48,% έναντι 49% πέρυσι. Τέλος τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €10,6 εκατ. έναντι €7,5 εκατ. αυξημένα κατά 41,1%.
Με την ολοκλήρωση της κατασκευής του αιολικού πάρκου στο όρος Λύρκειο (39,6 MW, στα τέλη του 2016) και την μεταβίβαση της συμμετοχής της εταιρείας στο αιολικό πάρκο Παπούρα (6,3 MW), η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ στις 31.03.2017 ανέρχεται σε 240,85 MW, τα οποία αφορούν σε δεκατέσσερα (14) αιολικά πάρκα 233,90 MW, ένα (1) μικρό υδροηλεκτρικό έργο 4,95 MW και ένα (1) φωτοβολταϊκό έργο 2,00 MW. Τέλος, έργα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 639 MW βρίσκονται σε διάφορα στάδια της αδειοδοτικής διαδικασίας (εκ των οποίων 113 MW με εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους).

-Ο κλάδος της Ανάπτυξης Ακινήτων παρουσίασε στη χρήση 2016 ενοποιημένα έσοδα της τάξης των €7,0 εκατ. έναντι €7,2 εκατ. την περσινή χρήση, οριακά μειωμένα, αποτελέσματα εκμετάλλευσης €0,6 εκατ. (που περιλαμβάνει απομείωση επενδυτικών ακινήτων ποσού €1,5 εκατ.) έναντι €3,7 εκατ. στη χρήση του 2015 και τα μετά από φόρους ήταν ζημίες €2,2 εκατ. έναντι ζημιών €1,4 εκατ. για το 2015, αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης