Επιχειρήσεις

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Aύξηση 48,3% στα 35,6 εκατ ευρώ τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων το α' εξάμηνο του 2017

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Aύξηση 48,3% στα 35,6 εκατ ευρώ τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων το α' εξάμηνο του 2017
Οι ενοποιημένες πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 604,6  εκατ. ευρώ, έναντι 580,8 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο του 2016, αυξημένες κατά 4,1%.
Τα αποτελέσματα α΄ εξαμήνου 2017 ανκοίνωσε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.
Στο α΄ εξάμηνο του 2017, οι ενοποιημένες πωλήσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαμορφώθηκαν στα 604,6  εκατ. ευρώ, έναντι 580,8 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο του 2016, αυξημένες κατά 4,1%.
Η λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων (EBITDA)[1] του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαμορφώθηκε σε 159,1 εκατ. ευρώ, έναντι 120,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο, αυξημένη κατά 31,6%.
Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 80,5 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 44,6 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2016, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά την αφαίρεση των φόρων και των δικαιωμάτων μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε κέρδη 35,6 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 24 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο, αυξημένα κατά 48,3%.
Ο συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισμός 1  διαμορφώθηκε στα 463 εκατ. ευρώ έναντι 388 εκατ. ευρώ στο τέλος του α τριμήνου του 2017. Συγκεκριμένα τα χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος του α΄ εξαμήνου ανέρχονταν σε 629 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός δανεισμός σε 1,093 δις ευρώ.
Τα συνολικά ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 636 εκατ. ευρώ.
Στις επιμέρους δραστηριότητες: στον τομέα των κατασκευών, το τρέχον κατασκευαστικό ανεκτέλεστο του Ομίλου  παραμένει στο υψηλό επίπεδο των περίπου 1,950 δις ευρώ, διατηρώντας  τις προοπτικές υγιούς κατασκευαστικής δραστηριότητας  και υψηλών ταμειακών ροών στην επόμενη περίοδο.
Ο κατασκευαστικός τζίρος για τρίτους διαμορφώθηκε σε 479,3 εκατ. ευρώ έναντι 491,9 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2016.
Στον τομέα του real estate, οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 0,9 εκατ. ευρώ, ενώ υπήρξε ζημία σε επίπεδο κερδών προ φόρων και τόκων ( λειτουργικό αποτέλεσμα προ χρηματοοικονομικών - ΕΒΙΤ)1.
Στον τομέα των Παραχωρήσεων, δεδομένης της ενοποίησης του τομέα σχεδόν στο σύνολό του με την μέθοδο της καθαρής θέσης, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους1 διαμορφώθηκαν σε κέρδη  0,2 εκατ. ευρώ, σταθερά  σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2016. Επισημαίνεται ότι στον κλάδο των Παραχωρήσεων, ο Όμιλος έχει πλέον αναλάβει ένα ικανό χαρτοφυλάκιο τριών μεγάλων οδικών έργων, στα δύο εκ των οποίων (Ιόνια Οδός και Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας) αύξησε ήδη σημαντικά την συμμετοχή του στο προηγούμενο διάστημα (το τρίτο έργο αφορά τη συμμετοχή του Ομίλου στην Ολυμπία Οδό). Συνολικά, ο Όμιλος έχει πλέον επενδυμένα ίδια κεφάλαια περίπου 181 εκατ. ευρώ στα εν λόγω τρία έργα.
Στον τομέα της ενέργειας τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους1 για τον Όμιλο διαμορφώθηκαν σε κέρδη  2,4 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών περ. 7 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2016.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης