Εταιρία

Όροι χρήσης www.worldenergynews.gr

Όροι χρήσης www.worldenergynews.gr
Η ιστοσελίδα www.worldenergynews.gr περιλαμβάνει πληροφορίες και διαφημίσεις σχετικά με αρκετές εταιρίες που εκδίδουν και πωλούν κινητές αξίες.

Η ιστοσελίδα  δεν αξιολογεί τις πληροφορίες ούτε  υιοθετεί οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά τις εν λόγω εταιρίες. 

Ειδικότερα, οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω του www.worldenergynews.gr μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν μπορούν να θεωρηθούν ως πρόταση προς πώληση ή προς αγορά ή αποδοχή προτάσεως, ούτε ως συστάσεις για οποιαδήποτε εταιρία ή κινητή αξία από την Εταιρία και τους υπαλλήλους, διευθυντές, εργαζομένους ή αντιπροσώπους της.

Ο χρήστης αποδέχεται ότι κάθε αίτηση για παροχή πληροφοριών δεν αποτελεί παρακίνηση για την πραγματοποίηση επένδυσης και δεν πρέπει να αποτελέσει ή να θεωρηθεί ως επενδυτική συμβουλή από την Εταιρία προς τον χρήστη.

Η Εταιρία δεν παρέχει οποιαδήποτε νομική, φορολογική ή οικονομική συμβουλή ή συμβουλή που σχετίζεται με την καταλληλότητα, αποδοτικότητα ή πιθανή αξία κάποιας συγκεκριμένης επένδυσης, κινητής αξίας ή πληροφοριακής πηγής. Κατά συνέπεια, η Εταιρία μπορεί να επενδύει ή να διατηρεί συμμετοχές σε εταιρίες που εμφανίζονται στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα.
Η Εταιρία μπορεί να στέλνει κατά καιρούς ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mails) στους χρήστες της  στο www.worldenergynews.gr οι οποίοι, κατόπιν σχετικής ενημερώσεώς τους, τεκμαίρεται από την ιστοσελίδα ότι έδωσαν τη συγκατάθεσή τους για την αποστολή τέτοιων e-mails κατά την εγγραφή τους.

Οι χρήστες δύνανται να αποσυρθούν από αυτούς τους καταλόγους των e-mails, στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση στο news@worldenergynews.gr 
Η  ιστοσελίδα www.worldenergynews.gr  τροφοδοτείται  με πληροφορίες από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες.
Εντούτοις,  δεν παρέχει  καμία ρητή ή σιωπηρή εγγύηση για τις πληροφορίες, τις υπηρεσίες και το υλικό που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδαwww.worldenergynews.gr  και στους καταλόγους μηνυμάτων, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων οποιωνδήποτε εγγυήσεων καταλληλότητας για την επίτευξη συγκεκριμένου σκοπού.

Κάθε τέτοια πληροφορία, υπηρεσία και υλικό, συμπεριλαμβανομένης μεταξύ άλλων και της ακρίβειας οποιασδήποτε τέτοιας πληροφορίας, ρητά δε βαρύνει τοwww.worldenergynews.gr.
Ούτε το www.worldenergynews.gr ούτε και οποιαδήποτε άλλη τράπεζα πληροφοριών με την οποία είναι συμβεβλημένη για την προμήθεια περιεχομένου και κάθε προμηθευτής εν γένει ή οι αντίστοιχοι αντιπρόσωποί τους εγγυάται ότι το πρόγραμμα/ υπηρεσία θα παρέχεται αδιάλειπτα και χωρίς λάθη.

Ούτε άλλωστε το www.worldenergynews.gr  ούτε και κάποιος τρίτος προμηθευτής  ή οι αντιπρόσωποί τους δίνουν οποιαδήποτε εγγύηση όσον αφορά τα προσδοκώμενα αποτελέσματα από τη χρήση του προγράμματος - υπηρεσίας ή του περιεχομένου.

Ρητά συμφωνείται ότι το σύνολο του κινδύνου σε σχέση με την ποιότητα και την απόδοση του προγράμματος/υπηρεσίας και την ακρίβεια και πληρότητα του περιεχομένου αναλαμβάνεται εξ’ ολοκλήρου από τον χρήστη.
Ο χρήστης συμφωνεί να αποζημιώσει το www.worldenergynews.gr, από κάθε ευθύνη για απώλεια, ζημία και έξοδα (συμπεριλαμβανομένων και των εύλογων δικηγορικών αμοιβών) που σχετίζονται με (α) την παράβαση της παρούσας σύμβασης από τον χρήστη και (β) την αποστολή ζημιογόνου υλικού από τον χρήστη στo  www.worldenergynews.gr, κατά τις διατάξεις για την αδικοπρακτική ευθύνη.
Η έκταση της αποζημίωσης για οποιαδήποτε αξίωση του χρήστη κατά της www.worldenergynews.gr, η οποία απορρέει από τη σύμβαση ή εκ του νόμου, σε καμία περίπτωση δε μπορεί να υπερβεί το ποσό που πληρώνει ο χρήστης για την παροχή της υπηρεσίας/προγράμματος.

Αλλαγές στο www.worldenergynews.gr

Οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση μπορεί να υπάρξουν  τροποποιήσεις ή βελτιώσεις στις παρεχόμενες από την ιστοσελίδα www.worldenergynews.gr πληροφορίες, υπηρεσίες, προϊόντα και οποιοδήποτε άλλο υλικό.
Ο χρήστης συμφωνεί ότι η συνέχιση της χρήσης των υπηρεσιών  θα θεωρείται ως αποδοχή των τροποποιήσεών της.

Πνευματική ιδιοκτησία 

Με την παρούσα το μέλος αποδέχεται ότι το πρόγραμμα/υπηρεσία περιλαμβάνει πληροφορίες, βάσεις δεδομένων, λογισμικό, διαφημίσεις και στοιχεία για τις χρηματοοικονομικές αγορές μέσω της ιστοσελίδας www.worldenergynews.gr, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων και κάθε σχεδίου, κειμένου, ήχου (audio), εικόνων, ειδήσεων και οικονομικών αναλύσεων και έρευνας, καθώς και κάθε άλλου πληροφοριακού υλικού για τις χρηματοοικονομικές αγορές, όπως επίσης και φωτογραφίες, ηχητικά σήματα, βίντεοκλιπς, γραφικά, συνδέσεις και κάθε άλλο υλικό (γενικά το περιεχόμενο) επί των οποίων το www.worldenergynews.gr έχουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ο χρήστης συμφωνεί να συμμορφώνεται σε κάθε πρόσθετη ανακοίνωση, πληροφορία ή περιορισμό που περιλαμβάνονται σε διατιθέμενο μέσω του προγράμματος/υπηρεσίας περιεχόμενο και το οποίο προστατεύεται ως πνευματική ιδιοκτησία.
Ο χρήστης μπορεί να αντιγράψει  ή να τυπώσει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μόνο για προσωπική του χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν πλήττονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που το προστατεύουν.
Ο χρήστης δεν επιτρέπεται να αποθηκεύει ηλεκτρονικά οποιοδήποτε σημαντικό μέρος του περιεχομένου.

Επίσης, δεν μπορεί να τροποποιήσει, δημοσιεύσει, μεταδώσει, μεταβιβάσει ή πωλήσει, αναπαραγάγει, δημιουργήσει παράγωγα έργα ή διανείμει, παρουσιάσει, συνδέσει, εκθέσει ή με οποιοδήποτε τρόπο εκμεταλλευτεί το περιεχόμενο, συνολικά ή εν μέρει, εκτός από τις περιπτώσεις όπου ρητά επιτρέπεται στην παρούσα σύμβαση ή έπειτα από προηγούμενη έγγραφη άδεια.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων