Αναλύσεις

Σε εφαρμογή σχέδιο προληπτικών μέτρων για την ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας με φυσικό αέριο – Οι βασικές παρεμβάσεις

Σε εφαρμογή σχέδιο προληπτικών μέτρων για την ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας με φυσικό αέριο – Οι βασικές παρεμβάσεις

Η διαθεσιμότητα μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με εναλλακτικό καύσιμο, η χρήση της Ρεβυθούσας για διατήρηση εποχικού αποθέματος και η ενίσχυση του μέτρου διακόψιμων και διακοπτόμενων καταναλωτών θα περιορίσει δραστικά τους κινδύνους

Η αύξηση της χρήσης του φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή που έχει συντελεστεί τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και η προοπτική περεταίρω εξάρτησης του ηλεκτρικού συστήματος της χώρας από το συγκεκριμένο καύσιμο λόγω της απόσυρσης των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ, καθιστά αναγκαία την εφαρμογή μέτρων για τη μείωση του κινδύνου ομαλής ενεργειακής τροφοδοσίας της χώρας. 
Αυτό προκύπτει από μελέτη που εκπόνησε η ΡΑΕ προκειμένου να καταρτίσει Σχέδιο Προληπτικής Δράσης για την ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας με φυσικό αέριο.
Το σχέδιο που καταρτίστηκε με βάση και τα διδάγματα της ενεργειακής κρίσης του 2017 εγκρίθηκε ήδη από την ΡΑΕ και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Όπως αναφέρει μάλιστα χαρακτηριστικά τα μέτρα που προτείνει και αφορούν την περίοδο έως και το 2020 πρέπει να ληφθούν στο σύνολο τους προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος για την ασφάλεια εφοδιασμού σε «αποδεκτό επίπεδο».
Σύμφωνα με τη μελέτη της ΡΑΕ, η συνολική καθαρή ισχύς των μονάδων φυσικού αερίου ανέρχεται σε 4.067 MW, ενώ αυξάνεται σε 4.401 ΜWe συμπεριλαμβανομένης της κατανεμόμενης μονάδα ΣΗΘΥΑ και έτσι  αντιστοιχεί στο 38.9% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος των  μονάδων παραγωγής.
Ενώ υπάρχουν και επιπλέον 100 ΜWe στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα από μη κατανεμόμενες μονάδες ΣΗΘΥΑ.
Πέραν αυτών, η ισχύς των μονάδων φυσικού αερίου θα αυξηθεί με την ένταξη σε κανονική λειτουργία νέου δυναμικού ισχύος 800 ΜW (μονάδα Μεγαλόπολης) και σε συνδυασμό με την προγραμματισμένη απένταξη παλαιών λιγνιτικών μονάδων, η εξάρτηση της ηλεκτροπαραγωγής από το φυσικό αέριο θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο πολλαπλασιάζοντας την εξάρτηση της ασφάλειας του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας από τη διαθεσιμότητα φυσικού αερίου.

«Σενάρια» και συμπεράσματα

Με βάση αυτά τα δεδομένα η ΡΑΕ εξέτασε 20 σενάρια κρίσης όσον αφορά την ασφάλεια εφοδιασμού με φυσικό αέριο και κατέληξε στα εξής συμπεράσματα:
1. Με τα σημερινά δεδομένα οι Προστατευόμενοι Καταναλωτές δεν αναμένεται να υποστούν επιπτώσεις στην τροφοδοσία τους, σε κανένα από τα σενάρια που εξετάστηκαν, με τα κατάλληλα μέτρα διαχείρισης της ζήτησης της ηλεκτροπαραγωγής και της βιομηχανίας.
2. Η ιδιαίτερα σημαντική και αυξανόμενη συμμετοχή του φυσικού αερίου στο ισοζύγιο πρωτογενούς ενέργειας του τομέα ηλεκτροπαραγωγής, καθιστά αναγκαία την εξέταση μέτρων που δίνουν έμφαση στον περιορισμό των επιπτώσεων και στην ηλεκτροπαραγωγή από πιθανές περικοπές στην τροφοδοσία μονάδων που λειτουργούν με φυσικό αέριο. Η έλλειψη καύσιμου στις μονάδες φυσικού αερίου μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στη λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος, να επηρεάσει τη μεταφορά του αερίου και την τροφοδοσία με φυσικό αέριο οικιακών καταναλωτών και μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, εφόσον σε κάθε περίπτωση για την λειτουργία των συστημάτων θέρμανσης χώρων ή ζεστού νερού είναι απαραίτητη η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας.
Σε ότι αφορά δε την ηλεκτροπαραγωγή προκύπτει ότι:
•    Για την περίοδο 2017 – 2018: 2 σενάρια αναμένεται να μην έχουν επίπτωση στον εφοδιασμό της Χώρας με φυσικό αέριο, 5 σενάρια χαρακτηρίζονται ως ανεκτού (χαμηλού) κινδύνου, 10 σενάρια χαρακτηρίζονται ως μη επιθυμητού (μέσου) κινδύνου και 3 σενάρια χαρακτηρίζονται ως μη ανεκτού (υψηλού) κινδύνου.
•    Για την περίοδο 2018 – 2020: 10 σενάρια αναμένεται να μην έχουν επίπτωση στον εφοδιασμό της Χώρας με φυσικό αέριο, 5 σενάρια χαρακτηρίζονται ως ανεκτού (χαμηλού) κινδύνου, 5 σενάρια χαρακτηρίζονται ως μη επιθυμητού (μέσου) κινδύνου ενώ δεν εντοπίστηκε σενάριο μη ανεκτού (υψηλού) κινδύνου.
•    Η αύξηση της διαθεσιμότητας μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο φυσικό αέριο που διαθέτουν εναλλακτικό καύσιμο μειώνει σημαντικά τις επιπτώσεις.
3. Για τους Βιομηχανικούς Καταναλωτές, την περίοδο 2017 – 2018 εντοπίστηκαν 2 σενάρια ανεκτού (χαμηλού) κινδύνου και 1 σενάριο μη επιθυμητού (μέσου) κινδύνου. Για την περίοδο 2018 – 2020, οι Βιομηχανικοί Καταναλωτές δεν υφίστανται επιπτώσεις σε καμία περίπτωση.

Δράσεις από ΡΑΕ και παράγοντες της αγοράς

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα, οι δράσεις που εξετάστηκαν για την περίοδο 2018 – 2020 κατατάσσονται με την ακόλουθη φθίνουσα σειρά του βαθμού αξιολόγησής τους:
1. Εισαγωγή πρόσθετων κανόνων στην αγορά ηλεκτρισμού για σύνδεση με τη διαθεσιμότητα καυσίμου δεδομένων 5 μονάδων εναλλακτικού καυσίμου
2. Χρήση Ρεβυθούσας για διατήρηση εποχικού αποθέματος ΥΦΑ ΗΠ
3. Ενίσχυση μέτρου διακόψιμων και διακοπτόμενων καταναλωτών.
Επίσης προβλέπεται μια σειρά υποχρεώσεων προς κατόχους άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο φυσικό αέριο.
Συγκεκριμένα οι κάτοχοι άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο φυσικό αέριο υποχρεούνται το αργότερο έως 30 Ιουνίου κάθε έτους, γνωστοποιούν εγγράφως τη ΡΑΕ σύντομη τεκμηρίωση της επάρκειας των ενεργειών στις οποίες προέβησαν για τη συμμόρφωση με τους όρους αδείας τους και την διασφάλιση της λειτουργίας των μονάδων τους, σύμφωνα με τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Η ΡΑΕ μπορεί να ζητήσει τη λήψη πρόσθετων μέτρων, εάν κατά την κρίση της δεν διασφαλίζεται η επίτευξη του ως άνω στόχου.
Ιδίως για τη χειμερινή περίοδο 2018-2020, και συγκριμένα για το χρονικό διάστημα από 1 Δεκεμβρίου έως τέλος Μαρτίου, υποχρεούνται να προβούν εγκαίρως στις απαραίτητες διαδικασίες προμήθειας φυσικού αερίου  (σύναψη κατάλληλων συμβάσεων) που να εξασφαλίζουν την προμήθεια Μέγιστων Ημερήσιων ποσοτήτων φυσικού αερίου για την κάλυψη της λειτουργίας των μονάδων τους σε ποσοστό τουλάχιστον 70% της ονομαστικής τους ισχύος, απαίτηση η οποία θα πρέπει ικανοποιείται για διάστημα τουλάχιστον 30 ημερών.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης