Εξοικονόμηση

Συστάσεις Κομισιόν για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 50%

Συστάσεις Κομισιόν για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 50%

Για την επίτευξη των στόχων της πολιτικής για την ενεργειακή απόδοση θα πρέπει να βελτιωθεί η διαφάνεια των χορηγούμενων πιστοποιητικών

Μία σειρά από συστάσεις προς τα κράτη - μέλη της ΕΕ για τον εκσυγχρονισμό των κτιρίων, στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης νέας ευρωπαϊκής οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση, δημοσίευσε πρόσφατα η Κομισιόν.
Η προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας στο εσωτερικό εθνικό δίκαιο κάθε χώρας - μέλους λήγει στις 10 Μαρτίου 2020.
Οι διευκρινίσεις της Κομισιόν, που δόθηκαν μετά από ερωτήματα των  χωρών – μελών,  σχετίζονται με την αυτοματοποίηση των κτιρίων και των ελέγχων, την ηλεκτροκίνηση, τη διαφάνεια των επιθεωρήσεων κλπ, αποσαφηνίζοντας τον τρόπο,  με τον οποίο τα κράτη- μέλη θα πρέπει να εφαρμόσουν στην εθνική νομοθεσία τις αναθεωρημένες πτυχές της οδηγίας για τον εκσυγχρονισμό των κτιρίων.  
Ας σημειωθεί ότι ο κτιριακός τομέας είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής ενέργειας στην ΕΕ, απορροφώντας σχεδόν το 40% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας. 
Το 75% των κτιρίων της Ένωσης θεωρείται ως  ενεργειακά αναποτελεσματικό.
Στο κείμενο των συστάσεων, η Κομισιόν αναφέρει μεταξύ άλλων :
•    Τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης θα πρέπει να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στην επίτευξη μιας κλιματικά ουδέτερης οικονομίας έως το 2050 και στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά το ήμισυ σε σύγκριση με το 2005.
•     Η πλήρης εφαρμογή και επιβολή της ισχύουσας ενεργειακής νομοθεσίας θεωρείται πρώτη προτεραιότητα για τη δημιουργία της Ενεργειακής Ένωσης.
•    Η οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7) («ΟΕΑΚ») είναι η βασική νομοθεσία, μαζί με την οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (8) και τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (9), οι οποίες πραγματεύονται την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων ενεργειακής απόδοσης για το 2030.
•    Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης υιοθετείται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, με την οποία λαμβάνονται υπόψη μέτρα τόσο για το κέλυφος, όσο και για τα τεχνικά συστήματα των κτιρίων.

Διαφάνεια στη χορήγηση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης

Επίσης, για την επίτευξη των στόχων της πολιτικής για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, θα πρέπει να βελτιωθεί η διαφάνεια των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης.
Απαιτείται εθνική νομοθεσία για τη μεταφορά των απαιτήσεων του άρθρου 8 παράγραφος 9 της ΟΕΑΚ, ώστε να διασφαλίζεται ότι η συνολική ενεργειακή απόδοση του μεταβαλλόμενου τμήματος ή, κατά περίπτωση, του συνολικού συστήματος, τεκμηριώνεται για χρήση στην πιστοποίηση κτιρίων και στον έλεγχο συμμόρφωσης όταν εγκαθίστανται, αντικαθίστανται ή αναβαθμίζονται τεχνικά συστήματα κτιρίων, όπως συστήματα θέρμανσης χώρου, κλιματισμού ή θέρμανσης νερού.
Επίσης, μεταξύ των συστάσεων αναφέρονται:
•    Η καινοτομία και οι νέες τεχνολογίες παρέχουν τη δυνατότητα ώστε τα κτίρια να συμβάλουν στη συνολική απαλλαγή της οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές, μεταξύ άλλων στον τομέα των μεταφορών. Για παράδειγμα, τα κτίρια μπορούν να στηρίξουν την ανάπτυξη της αναγκαίας υποδομής για την έξυπνη φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων, η οποία παρέχει στα κράτη μέλη μια βάση, αν το επιλέξουν, για να χρησιμοποιούν μπαταρίες αυτοκινήτου ως πηγή ισχύος.
•    Τα ηλεκτρικά οχήματα αποτελούν σημαντική συνιστώσα της μετάβασης σε καθαρή ενέργεια, η οποία βασίζεται σε μέτρα ενεργειακής απόδοσης, εναλλακτικά καύσιμα, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και καινοτόμες λύσεις για τη διαχείριση της ενεργειακής ευελιξίας. Οι οικοδομικοί κανονισμοί μπορούν να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά για την εισαγωγή στοχευμένων απαιτήσεων που στηρίζουν την ανάπτυξη υποδομών επαναφόρτισης στους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων σε κτίρια που προορίζονται για κατοικία και για άλλες χρήσεις.
•    Κατά την εφαρμογή των απαιτήσεων του άρθρου 8 παράγραφοι 2 έως 8 της ΟΕΑΚ, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάσουν την ανάγκη ενός ολιστικού και συνεκτικού πολεοδομικού σχεδιασμού, καθώς και την προαγωγή εναλλακτικών, ασφαλών και βιώσιμων τρόπων μεταφοράς και της υποκείμενης υποδομής, για παράδειγμα μέσω ειδικής υποδομής στάθμευσης για ηλεκτρικά ποδήλατα και για τα οχήματα ατόμων μειωμένης κινητικότητας.
•    Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίσουν μέτρα για την απλούστευση της εγκατάστασης υποδομών επαναφόρτισης, ώστε να αντιμετωπιστούν οι φραγμοί που συναντούν οι εκάστοτε ιδιοκτήτες όταν επιχειρούν να εγκαταστήσουν σημείο επαναφόρτισης στον οικείο χώρο στάθμευσης, όπως είναι τα αντικρουόμενα κίνητρα και οι διοικητικές επιπλοκές.
•    Για την ψηφιοποίηση του κτιριακού τομέα και, συνεπώς, για τη διευκόλυνση της κατασκευής έξυπνων κατοικιών και καλά συνδεδεμένων κοινοτήτων, θα πρέπει να παρασχεθούν στοχευμένα κίνητρα για την προώθηση έτοιμων για έξυπνες εφαρμογές («smart ready») συστημάτων και ψηφιακών λύσεων στο δομημένο περιβάλλον.

Έμφαση στα συστήματα αυτοματισμών

Είναι σημαντικό, επίσης, σύμφωνα πάντα με την Κομισιόν, να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των ιδιοκτητών και των ενοίκων ως προς την αξία του αυτοματισμού των κτιρίων και της ηλεκτρονικής παρακολούθησης των τεχνικών συστημάτων κτιρίων και να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των ενοίκων στην πραγματική εξοικονόμηση,  που μπορούν να επιφέρουν αυτές οι νέες ενισχυμένες λειτουργίες.
Οι αυτοματισμοί κτιρίων και η ηλεκτρονική παρακολούθηση των τεχνικών συστημάτων κτιρίων έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικό υποκατάστατο των επιθεωρήσεων, ιδίως για τα μεγάλα συστήματα.
Ως εκ τούτου, διαθέτουν μεγάλες δυνατότητες οικονομικά αποδοτικής και σημαντικής εξοικονόμησης ενέργειας τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις.
Η εγκατάσταση τέτοιου εξοπλισμού θα πρέπει να θεωρείται οικονομικά αποδοτική εναλλακτική λύση αντί των επιθεωρήσεων σε μεγάλα κτίρια που δεν προορίζονται για κατοικία ή σε πολυκατοικίες επαρκούς μεγέθους, καθώς ο εξοπλισμός αυτός προσφέρει σημαντική απόδοση των επενδύσεων και καθιστά δυνατή τη λήψη μέτρων βάσει των παρεχόμενων πληροφοριών, με αποτέλεσμα να εξασφαλίζεται διαχρονική εξοικονόμηση ενέργειας.
Τέλος, για την επίτευξη των στόχων της πολιτικής ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, η Κομισιόν σημειώνει πως η διαφάνεια των υπολογισμών ενεργειακής απόδοσης θα πρέπει να βελτιωθεί, με τη διασφάλιση ότι όλες οι απαραίτητες παράμετροι, τόσο για την πιστοποίηση όσο και για τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης, καθορίζονται και εφαρμόζονται με συνέπεια σε ολόκληρη την Ένωση.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης