Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Μεταξύ 2,7-2,8% διαμορφώνεται η απόδοση του εταιρικού ομολόγου της ΓΕΚ Τέρνα

Μεταξύ 2,7-2,8% διαμορφώνεται η απόδοση του εταιρικού ομολόγου της ΓΕΚ Τέρνα
Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν θα συμβάλουν στην υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Για δεύτερη μέρα συνεχίζονται οι εγγραφές για το εταιρικό ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.
Μεταξύ 2,7% και 2,8% θα διαμορφωθεί το επιτόκιο στο ομόλογο της ΓΕΚ Τέρνα ύψους 500 εκατ. ευρώ, 7ετούς διάρκειας, οι προσφορές για το οποίο ολοκληρώνονται την 1η Ιουλίου.
Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν θα συμβάλουν στην υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στους τομείς των παραχωρήσεων, των υποδομών και της ενέργειας από θερμικές πηγές (σε ποσοστό 80%), ενώ μικρό μέρος των κεφαλαίων θα χρησιμοποιηθούν και για την αναχρηματοδότηση μέρους του δανεισμού του Ομίλου.

Προτεραιότητα του επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου, που θα χρηματοδοτηθεί από το ομόλογο, είναι η ενίσχυση των μακροχρόνιων, επαναλαμβανόμενων εσόδων του μέσα από επενδύσεις (ιδιόκτητες και με Συμβάσεις Παραχώρησης και ΣΔΙΤ) σε βασικές υποδομές.

Να σημειωθεί ότι οι κατασκευαστικές δραστηριότητες του ομίλου της ΤΕΡΝΑ έχουν τα τελευταία έτη επεκταθεί εκτός Ελλάδος, στην Κύπρο, τα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή.
Σύμφωνα με τις ενοποιημένες καταστάασεις, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Κατασκευαστικού Τομέα ανήλθε σε 679,7 εκατ., αντιπροσωπεύοντας το 58,8% του ενοποιημένου κύκλου
εργασιών.

Ο Όμιλος έχει παρουσία στην κατασκευή, διαχείριση και εμπορική εκμετάλλευση έργων παραχώρησης.

Πέρα από τις Οδικές Παραχωρήσεις (Ιόνια Οδός, Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος, Ολυμπία Οδός), ο Όμιλος έχει ήδη συμμετάσχει στην κατασκευή και λειτουργία δέκα (10) σταθμών αυτοκινήτων.Επίσης, συμμετέχει με ποσοστό 70% στην Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου – HELLAS SMARTICKET ΑΕ, η οποία ανέλαβε από τον οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε., τη Σύμβαση Σύμπραξης για τη Μελέτη, Χρηματοδότηση, Εγκατάσταση, Υποστήριξη Λειτουργίας, Συντήρηση και Τεχνική Διαχείριση Ενός Ενιαίου, Αυτομάτου Συστήματος Συλλογής Κομίστρων για τις εταιρείες Ομίλου ΟΑΣΑ με ΣΔΙΤ.

Τέλος, συμμετέχει μέσω της θυγατρικής ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, στην εταιρεία «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ» που δραστηριοποιείται στην εκτέλεση του έργου εγκατάστασης επεξεργασίας
αστικών αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου μέσω σύμβασης σύμπραξης (ΣΔΙΤ).

Στις πρόσφατες εξελίξεις του τομέα Παραχωρήσεων του Ομίλου, συγκαταλέγεται η από 21.09.2018 συμφωνία
της Εταιρείας με την εταιρεία «FERROVIAL S.A» για την εξαγορά των ποσοστών της συμμετοχής της στις
εταιρείες παραχώρησης «ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ» (ποσοστό εξαγοράς: 21,41%) και «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ» (ποσοστό εξαγοράς:
33,34%), καθώς και στην κοινοπραξία με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ FERROVIAL Α.Ε. (ποσοστό εξαγοράς: 21,4%).

Σύμφωνα με τις ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση του 2019 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών από τον εν λόγω τομέα ανήλθε σε 186,9 εκατ., αντιπροσωπεύοντας το 16,2% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών, και τα Λειτουργικά Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων συμπεριλαμβανομένων των μη ταμειακών αποτελεσμάτων της περιόδου (Προσαρμοσμένο EBITDA) ανήλθαν σε 103,6 εκατ., αντιπροσωπεύοντας το 36,3% του προσαρμοσμένου EBITDA του Ομίλου.
Κατά την 31.12.2019, το 80,8% του κύκλου εργασιών των παραχωρήσεων προέρχεται αποκλειστικά από έσοδα από διελεύσεις διοδίων.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης