Ενέργεια

ΕΤΜΕΑΡ: Τι προβλέπει η Απόφαση για την υπαγωγή στο Μητρώο - Πράσινο φως για την μείωση στην βιομηχανία

ΕΤΜΕΑΡ: Τι προβλέπει η Απόφαση για την υπαγωγή στο Μητρώο - Πράσινο φως για την μείωση στην βιομηχανία
Με αναδρομική ισχύ οι μειώσεις για το 2019 - Πως θα λειτουργήσει η πλατφόρμα του ΔΑΠΕΕΠ
Εντός των επομένων ημερών αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες να υπογραφεί από τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γεράσιμο Θωμά η Υπουργική Απόφαση βάση της οποία θα ανοίξει από τον ΔΑΠΕΕΠ η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στο μητρώο δικαιούχων μειωμένης χρέωσης ΕΤΜΕΑΡ.
Πρόκειται για μια απόφαση που εκκρεμεί από τον περασμένο Σεπτέμβριο όταν είχε υπογραφεί επίσης από τον κ. Θωμά η απόφαση που καθόριζε τις χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ ανά κατηγορία καταναλωτών και όριζε ως Χρέωση Βάσης για τα έτη 2019 και 2020 τα 17 ευρώ/MWh.
Η ίδια απόφαση όριζε ακόμη τα ποσοστά μειωμένων χρεώσεων για την ενεργοβόρο βιομηχανία, ενώ προέβλεπε ότι οι καταναλωτές αγροτικής χρήσης διατηρούν τις εκπτώσεις τους.
Ωστόσο για να εφαρμοστούν οι μειωμένες αυτές χρεώσεις στη βιομηχανία, η ίδια η απόφαση του περασμένου Σεπτεμβρίου προέβλεπε ότι θα πρέπει να τεθεί σε λειτουργία το πληροφοριακό σύστημα υποβολής των αιτήσεων από τους δυνητικούς δικαιούχους και εν συνεχεία τα στοιχεία αυτά να αξιολογηθούν από το διαχειριστή του ηλεκτρονικού συστήματος δηλαδή τον ΔΑΠΕΕΠ.
Σχεδόν ένα χρόνο μετά και ενώ ο ΔΑΠΕΕΠ έχει δημιουργήσει το κατάλληλο πληροφοριακό σύστημα η υπουργική απόφαση ενεργοποίησης του αναμένεται να υπογραφεί εντός των επομένων ημερών και ίσως να είναι η τελευταία απόφαση που θα υπογράψει ο Γεράσιμος Θωμάς πριν την αποχώρηση του από την κυβέρνηση και την επιστροφή του στις Βρυξέλλες για να αναλάβει τη θέση του Γενικού Διευθυντή Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης της Κομισιόν.

Η διαδικασία των αιτήσεων

Πρέπει να σημειωθεί ότι η μείωση του ΕΤΜΕΑΡ για τη βιομηχανία, ένα πολυαναμενόμενο μέτρο που θα συμβάλλει στη μείωση του ενεργειακού κόστους της εγχώριας παραγωγής, έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2019 και προβλέπει ότι οι μονάδες που δικαιούνται έκπτωση θα πληρώνουν το 15%, ή τουλάχιστον το 20% του συντελεστή ΕΤΜΕΑΡ για την ποσότητα ηλεκτρισμού που καταναλώνουν, εφόσον η ετήσια κατανάλωσή τους υπερβαίνει ένα όριο μεταξύ των 250-500 MWh.
Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίζεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από δυνητικούς δικαιούχους για υπαγωγή σε μειωμένη χρέωση ΕΤΜΕΑΡ, η διαδικασία ελέγχου των κριτηρίων υπαγωγής, το ύψος του ανταποδοτικού τέλους προς τον ΔΑΠΕΕΠ για την εξέταση των αιτήσεων υπαγωγής, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, τα πρόστιμα και ο τρόπος επιβολής τους σε περιπτώσεις παραβίασης των υποχρεώσεων αυτών.
Σύμφωνα με την απόφαση ο ΔΑΠΕΕΠ θα πρέπει εντός 30 ημερών από την έκδοση της, να ενεργοποιήσει την πλατφόρμα.
Πυρήνας της διαδικτυακής πλατφόρμας είναι το Ηλεκτρονικό Μητρώο Δικαιούχων Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ το οποίο θα ανανεώνεται σε ετήσια βάση ώστε να περιλαμβάνει το πλέον ενημερωμένο αποτύπωμα του συνόλου των δικαιούχων.
Κάθε δυνητικός δικαιούχος δημιουργεί στην πλατφόρμα την μερίδα δικαιούχου στο Ηλεκτρονικό Μητρώο με βάση το ΑΦΜ του. Τα στοιχεία του δικαιούχου θα πρέπει να ενημερώνονται ώστε αυτή να ανταποκρίνεται σε κάθε αλλαγή που διενεργήθηκε μετά την υποβολή της αρχικής αίτησής του.

Η υποβολή στοιχείων στην πλατφόρμα επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του Δυνητικού Δικαιούχου, ενώ η πρόσβαση σε αυτή γίνεται με τους κωδικούς τους TAXISNet και τα στοιχεία που δηλώνονται υπόκεινται σε διασταύρωση.
Η αξιολόγηση των αιτήσεων και η κατάταξη της κατανάλωσης των παροχών ηλεκτρικής ενέργειας των δυνητικών δικαιούχων στις κατηγορίες της Απόφασης Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ γίνεται με βάση τους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας (ΚΑΔ).
Τα στοιχεία των δικαιούχων θα ανανεώνονται κάθε έτος αρχής γενομένης από το 2021 και έως το 2027 με την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής για το επόμενο ημερολογιακό έτος.
Σημειώνεται ότι για κάθε παροχή ηλεκτρικής ενέργειας καθορίζονται μειωμένες χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ ανά κλίμακα συνολικής ετήσιας κατανάλωσης της παροχής.

Αναλυτικά:

α. για της παροχές με κατανάλωση στην κατηγορία Β.4 επιβάλλεται ενιαία η Μοναδιαία Χρέωση ΕΤΜΕΑΡ για όλη την κατανάλωση της παροχής.
β. για τις παροχές με καταναλώσεις στις κατηγορίες Α.1, Β.1, Β.2 και Β.3
ορίζονται δύο διαστήματα ετήσιας κατανάλωσης:
i. διάστημα: 0-250MWh στο οποίο επιβάλλεται η Χρέωση Βάσης ΕΤΜΕΑΡ και
ii. διάστημα: >250MWh στο οποίο επιβάλλεται Μοναδιαία Χρέωση ΕΤΜΕΑΡ ανάλογα με τις κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται οι καταναλώσεις της παροχής.
γ. για τις παροχές που περιλαμβάνουν καταναλώσεις στις κατηγορίες Α.2, Α3 και Α.4:
i. διάστημα 0-250MWh στο οποίο επιβάλλεται η ΧΒ και
ii. διακριτά διαστήματα, όπου για κάθε Μέγιστη Ετήσια Χρέωση ανά κατηγορία, καθορίζεται και ένα όριο ετήσιας κατανάλωσης σε MWh, εντός του οποίου επιβάλλεται διακριτή Μοναδιαία Χρέωση ΕΤΜΕΑΡ.
iii. Σε κάθε περίπτωση δεν δύναται η μοναδιαία χρέωση ΕΤΜΕΑΡ της παροχής να είναι μικρότερη από την ελάχιστη χρέωση δηλαδή τα 0,3€/MWh .
Ειδικά για έτη 2019 και 2020 η υπαγωγή σε καθεστώς μειωμένου ΕΤΜΕΑΡ θα γίνει από κοινού για δυο έτη με βάση τα ιστορικά στοιχεία της τριετίας 2016-2019.
Τα αποτελέσματα θα ισχύσουν για τα έτη 2019 και 2020 που σημαίνει ότι το ΕΤΜΕΑΡ θα μειωθεί αναδρομικά.

Το χρονοδιάγραμμα της υπαγωγής για τα 2019 και 2020 έχει ως εξής:

α. 45 ημέρες μετά τη θέση σε ισχύ της απόφασης, ο ΔΑΠΕΕΠ ανοίγει την πλατφόρμα και για χρονικό διάστημα 45 ημερών, προκειμένου να δημιουργηθούν οι μερίδες των δικαιούχων και να υποβληθούν αιτήσεις με στοιχεία καταναλώσεων για την τριετία 2016-2018.
β. Εντός 45 ημερών μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων, ο ΔΑΠΕΕΠ εκδίδει τις οριστικές Αποφάσεις Υπαγωγής σε Μειωμένες Χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ για τα έτη 2019 και 2020.
γ. 30 μέρες μετά την έκδοση των Αποφάσεων Υπαγωγής σε Μειωμένες Χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ των ετών 2019 και 2020, ο ΔΑΠΕΕΠ κοινοποιεί συγκεντρωτικά τα αντίστοιχα αποτελέσματα στους αρμόδιους διαχειριστές, προκειμένου να διενεργήσουν την αναδρομική εκκαθάριση για τα έτη 2019 και 2020.
Με βάση το χρονοδιάγραμμα αυτό η μείωση του ΕΤΜΕΑΡ δεν θα πρέπει να αναμένεται πριν τα τέλη του έτους.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης