Επιχειρήσεις

Τέρνα Ενεργειακή: Στις 16 Δεκεμβρίου η Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την διανομή κερδών 0,17 ευρώ/μετοχή

Τέρνα Ενεργειακή: Στις 16 Δεκεμβρίου η Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την διανομή κερδών 0,17 ευρώ/μετοχή
Διάθεση μετοχών της Εταιρείας σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ανώτερα διοικητικά στελέχη
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» με την από 25.11.2020 απόφασή του, καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 16.12.2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ., στην έδρα της Εταιρείας, επί της Λεωφ. Μεσογείων 85 στην Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
1.  Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών της Εταιρείας των χρήσεων έως 31.12.2019, σύμφωνα με το άρθρο 162 παρ. 3 του ν. 4548/2018, συνολικού καθαρού ποσού Ευρώ 19.695.365,30, ήτοι ποσού Ευρώ 0,17 ανά μετοχή.
Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει επί των ειδικότερων όρων υλοποίησης της ως άνω απόφασης και εντός των ορίων της απόφασης αυτής και ειδικότερα επί των δικαιούχων της ως άνω χρηματικής διανομής, την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος, την ημερομηνία έναρξης καταβολής του ποσού καθώς και επί οποιουδήποτε άλλο θέματος.
2. Διάθεση μετοχών της Εταιρείας σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ανώτερα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 114 του Ν. 4548/2018. Πρόταση δωρεάν διάθεσης έως δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000) νέων μετοχών που θα εκδοθούν με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ανώτερα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας λόγω της συνεισφοράς τους στην επίτευξη των χρηματοοικονομικών στόχων, στην υλοποίηση νέων έργων καθώς και στην αύξηση της κερδοφορίας της Εταιρείας εντός της τριετίας  01.01.2021- 31.12.2023 και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε κάθε δέουσα ενέργεια για την υλοποίηση της απόφασης και τον καθορισμό των όρων διάθεσης.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης