Τελευταία Νέα
Ενέργεια

Οι στόχοι της ΡΑΕ στα μέτρα που έλαβε για την Αγορά Εξισορρόπησης

Οι στόχοι της ΡΑΕ στα μέτρα που έλαβε για την Αγορά Εξισορρόπησης
Η ΡΑΕ έκρινε αναγκαίο να εξεταστεί από τον ΑΔΜΗΕ ενδελεχώς η άμεση ενεργοποίηση των βιομηχανικών καταναλωτών στην Αγορά
Αποφασισμένη να λάβει περαιτέρω μέτρα, για την εξομάλυνση της λειτουργίας της Αγοράς Εξισορρόπησης, εμφανίζεται η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας η οποία εξέδωσε χθες τη σχετική απόφαση που θα εφαρμοστεί μετά τη δημοσίευση της στο ΦΕΚ.
Στο σκεπτικό της απόφασης η ΡΑΕ δηλώνει ότι εάν τα συγκεκριμένα μέτρα ίσχυαν από την έναρξη εφαρμογής του Target Model τα αποτελέσματα της αγοράς θα ήταν διαφορετικά, ενώ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αναδρομικής εφαρμογής τους από την 1η Νοεμβρίου 2020.
Όπως σημειώνει η ΡΑΕ, προχώρησε στη λήψη των συγκεκριμένων μέτρων μετά από συνεργασία με την Κομισιόν σταθμίζοντας τις κοινοτικές επιταγές για τη λειτουργία των νέων αγορών, με το δημόσιο συμφέρον στην εύρυθμη λειτουργία τους υπό όρους ανταγωνισμού.
Αναφέρει ότι κατέληξε στη συγκεκριμένη δέσμη μέτρων, τα οποία αποβλέπουν στην αποκατάσταση των διαπιστωμένων ανεπαρκειών- στρεβλώσεων και έχουν διπλό στόχο: αφενός την κατά το δυνατόν ελάχιστη παρέμβαση ως προς τον καθορισμό των τιμών, ώστε να διατηρείται ουσιωδώς ελεύθερη η αγορά να λειτουργήσει και αφετέρου την αποκατάσταση συνθηκών εύρυθμης λειτουργίας και ανταγωνισμού.

Ο στόχος της αποθάρρυνσης καταχρηστικών συμπεριφορών

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη ΡΑΕ τα μέτρα ενισχύουν το πλαίσιο λειτουργίας της Αγοράς Εξισορρόπησης, αποθαρρύνοντας την εμφάνιση καταχρηστικών συμπεριφορών και αποτρέποντας την καταστρατήγηση των τυπικών κανόνων για την αποκόμιση οφέλους, εις βάρος της οικονομικότητας του Συστήματος, του υγιούς ανταγωνισμού, των λοιπών Συμμετεχόντων και των καταναλωτών.
Μάλιστα τονίζει ότι η εφαρμογή των θεσπιζόμενων κανόνων εγκαίρως, δηλαδή πριν την έναρξη των νέων αγορών (1.11.2020) εκτιμάται ότι θα είχε διασφαλίσει την εφαρμογή αυτής της πολυαναμενόμενης μεταρρύθμισης, χωρίς έντονες διακυμάνσεις. Και καταλήγει σημειώνοντας ότι σε κάθε περίπτωση, θα διερευνήσει περαιτέρω τις δυνατότητες αποκατάστασης των συνθηκών ομαλής λειτουργίας της αγοράς, από την εκκίνηση της, ενώ θα διερευνήσει επίσης τυχόν αστοχίες του ΑΔΜΗΕ ή στρατηγικές των Συμμετεχόντων που ενδέχεται να συνέτειναν στο πρόβλημα που εμφανίστηκε.
Ειδικά για την περίπτωση της Πελοποννήσου η ΡΑΕ σημειώνει, ότι λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός πως η Γραμμή Μεταφοράς 400 kV Μεγαλόπολη – Σύστημα δεν έχει ολοκληρωθεί, η ανάγκη ανακατανομής λόγω του περιορισμού αυτού επιτείνεται ειδικά για τις μονάδες στην περιοχή της Πελοποννήσου, δημιουργώντας το περιθώριο για στρατηγική υποβολή προσφορών από τους Συμμετέχοντες, οι οποίες συμβάλλουν στην αύξηση του κόστους της Αγοράς Εξισορρόπησης.
Σε ότι αφορά τη συμμετοχή των βιομηχανικών καταναλωτών στην Αγορά Εξισορρόπησης η ΡΑΕ αναφέρει, ότι η χώρα έχει δεσμευθεί στην Κομισιόν για την επιβολή στους βιομηχανικούς καταναλωτές, που επωφελούνται από τη διακοψιμότητα, της υποχρέωσης να συμμετέχουν στην Αγορά Εξισορρόπησης και ως εκ τούτου έκρινε αναγκαίο να εξεταστεί από τον ΑΔΜΗΕ ενδελεχώς η άμεση ενεργοποίηση της δυνατότητας αυτής.

Αναλυτικά τα μέτρα που που περιλαμβάνονται στην απόφαση που εξέδωσε η ΡΑΕ είναι τα εξής:

  • -Η ανοδική Προσφορά Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ περιλαμβάνει από ένα έως δέκα βήματα. Η τιμή Προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ που αντιστοιχεί σε κάθε ένα από τα διαδοχικά βήματα δεν επιτρέπεται να μειώνεται σε σχέση με την τιμή προσφοράς για προηγούμενο κατά σειρά βήμα. Για τις Οντότητες Υπηρεσιών Εξισορρόπησης για τις οποίες εφαρμόζεται περιορισμός Τεχνικά Ελάχιστης Παραγωγής η ποσότητα του πρώτου βήματος της ανοδικής Προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ σε MW είναι τουλάχιστον ίση με την Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή.
  • -Η καθοδική Προσφορά Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ περιλαμβάνει από ένα έως δέκα βήματα. Η τιμή Προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ που αντιστοιχεί σε κάθε ένα από τα διαδοχικά βήματα δεν επιτρέπεται να αυξάνεται σε σχέση με την τιμή Προσφοράς για προηγούμενο κατά σειρά βήμα. Για τις Οντότητες Υπηρεσιών Εξισορρόπησης για τις οποίες εφαρμόζεται περιορισμός Τεχνικά Ελάχιστης Παραγωγής η ποσότητα του τελευταίου βήματος της καθοδικής Προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ σε MW είναι τουλάχιστον ίση με την Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή.
  • -Η τιμή των Προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης για χειροκίνητη και αυτόματη ΕΑΣ που υποβάλουν οι Πάροχοι Υπηρεσίας Εξισορρόπησης, πρέπει να είναι βελτιωμένη σε σχέση με την τιμή της Προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ που υποβλήθηκε στη ΔΕΠ για την Περίοδο Κατανομής που περιλαμβάνει την Χρονική Περίοδο χειροκίνητης ΕΑΣ. Με τον όρο βελτιωμένη τιμή εννοείται μικρότερη τιμή για τις ανοδικές Προσφορές Ενέργειας Εξισορρόπησης και μεγαλύτερη τιμή για τις καθοδικές Προσφορές Ενέργειας Εξισορρόπησης. Οι ποσότητες των Προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης για χειροκίνητη και αυτόματη ΕΑΣ που υποβάλλουν οι Πάροχοι Υπηρεσίας Εξισορρόπησης δεν μπορούν να μεταβληθούν σε σχέση με τις ποσότητες της Προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ που υποβλήθηκε στη ΔΕΠ για την Περίοδο Κατανομής που περιλαμβάνει τη Χρονική Περίοδο χειροκίνητης ΕΑΣ.
  • - Υποβολή Προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης στην Αγορά Ενέργειας Εξισορρόπησης για το χρονικό διάστημα μέχρι την άρση του περιορισμού στο Σύστημα της Πελοποννήσου. Αναστέλλεται η υποβολή Προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης με αρνητικές τιμές μέχρι την άρση του υφιστάμενου περιορισμού, λόγω συμφόρησης, στο Σύστημα της Πελοποννήσου.

Τέλος η ΡΑΕ καλεί τον ΑΔΜΗΕ να προβεί άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες τροποποίησης-προσαρμογής των πληροφοριακών συστημάτων της Αγοράς Εξισορρόπησης και των σχετικών Τεχνικών Αποφάσεων του με στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων από την τρίτη Ημέρα Κατανομής που έπεται της δημοσίευσης της απόφασης στο ΦΕΚ, καθώς και να αποστείλει στη ΡΑΕ, μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2021, αναλυτική ενημέρωση για την οικονομική επίπτωση, από την 1 Νοεμβρίου 2020, της υποβολής ανοδικής ή καθοδικής Προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ σε MW, κατά τρόπο αναντίστοιχο με την Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης