Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Τι αποφασίστηκε στις δύο Συνελεύσεις των ομολογιούχων

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Τι αποφασίστηκε στις δύο Συνελεύσεις των ομολογιούχων
Αναλυτικά οι τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν στα δύο προγράμματα ΚΟΔ ύψους €120 εκατ. και €150 εκατ.
Σχετικά Άρθρα
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανακοινώνει ότι την 25η Νοεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με την από 10.11.2021 πρόσκληση των Ομολογιούχων του ΚΟΔ 2018 σε Συνέλευση, με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς την φυσική παρουσία των Ομολογιούχων, η επαναληπτική Συνέλευση των ομολογιούχων δανειστών του εκδοθέντος ομολογιακού δανείου δυνάμει του από 22.03.2018 Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως €120.000.000 και Σύμβασης Ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων (το «Πρόγραμμα ΚΟΔ 2018»).

Στην επαναληπτική Συνέλευση παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου, Ομολογιούχοι δανειστές που εκπροσωπούσαν συνολικά 25.998 ομολογίες, επί συνόλου 120.000 ομολογιών, ήτοι ποσοστό 21,67% του συνολικού ανεξόφλητου υπολοίπου του ΚΟΔ 2018 κατά το χρόνο της Συνέλευσης.
Το μοναδικό θέμα της ημερησίας διάταξης υπερψηφίστηκε από Ομολογιούχους δανειστές εκπροσωπούντες 23.719 ομολογίες, ήτοι 91,23% των ομολογιών που εκπροσωπήθηκαν στην επαναληπτική Συνέλευση. Καταψήφισαν το μοναδικό θέμα Ομολογιούχοι εκπροσωπούντες 2.279 ομολογίες, ήτοι 8,77% των ομολογιών που εκπροσωπήθηκαν.

Ειδικότερα η επαναληπτική Συνέλευση των Ομολογιούχων δανειστών του ΚΟΔ 2018, έλαβε την ακόλουθη απόφαση:

Επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης, η επαναληπτική Συνέλευση ενέκρινε τις παρακάτω τροποποιήσεις του Προγράμματος ΚΟΔ 2018, και παρείχε εξουσιοδότηση προς τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων για την υπογραφή σύμβασης τροποποίησης του Προγράμματος ΚΟΔ 2018:

(i) Απαλοιφή του υπό (ιγ) στοιχείου του όρου 8.1 του Προγράμματος ΚΟΔ 2018.


(ii) Τροποποίηση του στοιχείου (ιε) του όρου 8.1 του Προγράμματος ΚΟΔ 2018 ως εξής: «Χωρίς να θίγονται οι υποχρεώσεις της από τον Όρο 8.1 (ιδ), η Εκδότρια οφείλει να καταθέτει αυτά στον Ενεχυρασμένο Λογαριασμό DSRA, αμέσως μόλις τα εν λόγω κεφάλαια καταστούν Υπερβάλλοντα Έσοδα (ήτοι δεν χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την παράγραφο (ιδ) ή εισπραχθούν σύμφωνα με την κατωτέρω παράγραφο (ιστ)), εφόσον και κατά την έκταση που τα ποσά που έχουν κατατεθεί στον Ενεχυρασμένο Λογαριασμό DSRA σύμφωνα με τον Όρο 14.1 (β) υπολείπονται του εκάστοτε συνολικού ανεξόφλητου υπολοίπου του κεφαλαίου του Ομολογιακού Δανείου».

(iii) Τροποποίηση του όρου 14.1 του Προγράμματος ΚΟΔ 2018 ως εξής: «Καθ’ όλη τη Διάρκεια του Δανείου, η Εκδότρια θα τηρεί κατατεθειμένα στον Ενεχυρασμένο Λογαριασμό DSRA κεφάλαια ύψους ίσου με το άθροισμα: (α) του συνολικώς μικτού πληρωτέου ποσού για το σύνολο του Ομολογιακού Δανείου κατά τις επόμενες δύο Ημερομηνίες Καταβολής Τόκων.
Κατ’ εξαίρεση, το συνολικώς μικτό 2 πληρωτέο ποσό για το σύνολο του Ομολογιακού Δανείου κατά τις πρώτες δύο Ημερομηνίες Καταβολής Τόκων θα κατατεθεί στον Ενεχυρασμένο Λογαριασμό DSRA από την Εκδότρια εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την Ημερομηνία Έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου, και (β) των Υπερβαλλόντων Εσόδων.
Σε κάθε περίπτωση, η υποχρέωση της Εκδότριας για κατάθεση ή τήρηση κατατεθειμένων ποσών σύμφωνα με την παράγραφο (β) θα παύει εφόσον τα κεφάλαια που έχουν κατατεθεί στον Ενεχυρασμένο Λογαριασμό DSRA σύμφωνα με την παράγραφο (β) ανέλθουν σε ποσό ίσο με το εκάστοτε συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο του κεφαλαίου του Ομολογιακού Δανείου».

(iv) Τροποποίηση του όρου 9.2.3 του Προγράμματος ΚΟΔ 2018 ως εξής: «καθ’ ολη τη Διάρκεια του Δανείου, οι Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις δεν θα υπερβαίνουν το ποσό των €1.100.000.000, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα μέχρι την Ημερομηνία Λήξης του Ομολογιακού Δανείου».
Επιπλέον, η Εταιρεία ανακοινώνει ότι την 25η Νοεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με την από 10.11.2021 πρόσκληση των Ομολογιούχων του ΚΟΔ 2020 σε Συνέλευση, με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς την φυσική παρουσία των Ομολογιούχων, η επαναληπτική Συνέλευση των ομολογιούχων δανειστών του εκδοθέντος ομολογιακού δανείου δυνάμει του από 19.06.2020 Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως €500.000.000 και Σύμβασης Ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων (το «Πρόγραμμα ΚΟΔ 2020»).

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης