Τενέργα: Έσοδα από ηλεκτροπαραγωγή 150,6 εκατ. ευρώ (+8,4% το 9μηνο) – Στα 69,5 εκατ. τα έσοδα από εμπορία

Τενέργα: Έσοδα από ηλεκτροπαραγωγή 150,6 εκατ. ευρώ (+8,4% το 9μηνο) – Στα 69,5 εκατ. τα έσοδα από εμπορία

Η συνολική λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων, τόκων, φόρων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA)1 ανήλθε σε 106,1 εκατ. ευρώ, έναντι 99,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2020

Σε συνέχεια της με αριθμό πρωτοκόλλου 2596/09.11.2021 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία κοινοποιήθηκε στους εκδότες με κινητές αξίες εισηγμένες στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ο Όμιλος ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ προβαίνει στην παρακάτω ενημέρωση αναφορικά με τη διαμόρφωση των βασικών οικονομικών μεγεθών του κατά το εννεάμηνο του 2021.

Αύξηση κύκλου εργασιών σημείωσε ο Όμιλος της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ κατά το εννεάμηνο του 2021, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή χρονική περίοδο.

Συγκεκριμένα, τα ενοποιημένα αποτελέσματα του εννεαμήνου της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ για το 2021 διαμορφώνονται ως εξής:

  • Οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε 246,9 εκατ. ευρώ, έναντι 176,6 εκατ. ευρώ το περσινό εννεάμηνο, αυξημένες κατά 39,8%. Αναλυτικά:

Τα έσοδα από τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής ανήλθαν σε 150,6 εκατ. ευρώ, έναντι 138,9 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2020, αυξημένα κατά 8,4%. Τα έσοδα από τον τομέα της εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώθηκαν σε 69,5 εκατ. ευρώ, έναντι 25 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2020. Ο κύκλος εργασιών της κατασκευαστικής δραστηριότητας της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ανήλθε σε 14,8 εκατ. ευρώ έναντι 2,7 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2020. Τα έσοδα από τον τομέα των παραχωρήσεων διαμορφώθηκαν σε 12,1 εκατ. ευρώ έναντι 10 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2020, αυξημένα κατά 20,4%.

  • Η συνολική λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων, τόκων, φόρων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA)1 ανήλθε σε 106,1 εκατ. ευρώ, έναντι 99,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2020, αυξημένη κατά 7%. Το ίδιο κινήθηκαν και τα προσαρμοσμένα EBITDA που διαμορφώθηκαν στα 105,8 εκατ. ευρώ, έναντι 98,3 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2020. Τα συνολικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ)1 ανήλθαν σε 75,3 εκατ. ευρώ, έναντι 72,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2020. Τα κέρδη προ φόρων, με την ενσωμάτωση της ζημίας στις ΗΠΑ, διαμορφώθηκαν σε ζημίες 36,7 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 69,8 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2020. Τα καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν στα 43,4 εκατ. ευρώ έναντι 37,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2020, αυξημένα κατά 16,7%. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν στα 43,1 εκατ. ευρώ, έναντι 36,3 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2020, αυξημένα κατά 18,5%. Η επιβάρυνση των ενοποιημένων οικονομικών αποτελεσμάτων ύψους 94 εκατ. ευρώ, αντιστοιχεί στο αποτέλεσμα της αποεπένδυσης από τα τρία αιολικά πάρκα στο Τέξας των ΗΠΑ, όπως αυτή έχει εκτιμηθεί και γνωστοποιηθεί και σε προηγούμενες ανακοινώσεις. Τονίζεται για μία ακόμη φορά ότι η ζημία από την αποεπένδυση από τα αιολικά πάρκα στο Τέξας είναι ένα μη επαναλαμβανόμενο γεγονός, οι επιπτώσεις του οποίου δεν έχουν οποιαδήποτε αναγωγή στην μητρική εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ και στην TERNA ENERGY USA HOLDING GROUP στις ΗΠΑ.

Επιπρόσθετα, τα ενοποιημένα αποτελέσματα για το γ' τρίμηνο του 2021 του Ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ διαμορφώθηκαν ως εξής:

  • Οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε 107,3 εκατ. ευρώ έναντι 59,9 εκατ. ευρώ το γ' τρίμηνο του 2020, αυξημένες κατά 79,2%. Η συνολική λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων, τόκων, φόρων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA)1 ανήλθε σε 37,9 εκατ. ευρώ έναντι 31,4 εκατ. ευρώ το γ' τρίμηνο του 2020, αυξημένη κατά 20,5%. Τα συνολικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ)1 διαμορφώθηκαν σε 27,4 εκατ. ευρώ, έναντι 22,1 εκατ. ευρώ το γ' τρίμηνο του 2020, αυξημένα κατά 24%. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 20,5 εκατ. ευρώ έναντι 13,2 εκατ. ευρώ το γ' τρίμηνο του 2020, αυξημένα κατά 55,5%.

 

Βασικά στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης Ομίλου την 30.09.2021

Η ανάπτυξη του Ομίλου συνεχίζεται κανονικά, με το επενδυτικό πρόγραμμά του που υπερβαίνει τα 2 δισ. ευρώ να εξελίσσεται απρόσκοπτα και με εντατικούς ρυθμούς σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς του, με στόχο η συνολική εγκατεστημένη ισχύς να προσεγγίσει τα 3.000 MW μέσα στη επόμενη πενταετία.

Στο πλαίσιο αυτό, βρίσκονται σε φάση αδειοδοτικής ωρίμανσης (έχοντας εξασφαλίσει άδεια παραγωγής) νέα αιολικά έργα συνολικής ισχύος περίπου 2.200 MW, αναπτύσσονται και σχεδιάζονται φωτοβολταϊκά πάρκα (χερσαία και πλωτά) συνολικής ισχύος 1.700 MW, ενώ προωθούνται συστήματα υβριδικών έργων και έργων αποθήκευσης (κυρίως αντλησοταμίευσης) συνολικής ισχύος περίπου 3.500 MW, καθώς και περίπου 200 MW έργων άλλων τεχνολογιών (υδροηλεκτρικά, βιοαέριο, βιομάζα κ.ά.). Παράλληλα, ο Όμιλος έχει τοποθετηθεί εγκαίρως και στην αγορά των θαλάσσιων αιολικών πάρκων, όπου σε κοινοπραξία με την OCEAN WINDS σχεδιάζει να αναπτύξει πάρκα στις ελληνικές θάλασσες.

Όσον αφορά στα μεγέθη της ενοποιημένης Κατάστασης Οικονομικής Θέσης, η καθαρή δανειακή θέση1 του Ομίλου (δανεισμός μείον ταμειακά διαθέσιμα) στο τέλος του εννεαμήνου του 2021, διαμορφώθηκε στα 491,4 εκατ. ευρώ έναντι 436,5 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο του 2021.

Το σύνολο του Ενεργητικού του Ομίλου κατά την 30.09.2021 ανήλθε στο ποσό των 1.529 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 62 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό της 30.06.2021. Να σημειωθεί ότι τα χρηματικά διαθέσιμα του Ομίλου ανέρχονταν σε 287,3 εκατ. ευρώ στο τέλος του εννεαμήνου του 2021.

Τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν σε € 421.028 χιλ. την 30.09.2021 από € 408.407 χιλ. την 30.06.2021 (+3,1%).

Επιπτώσεις της εξάπλωσης του COVID-19 και της ενεργειακής κρίσης

Ο Όμιλος ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, πιστός στην αναπτυξιακή του στρατηγική και στην υλοποίηση του οράματός του, βελτιώνει και εκσυγχρονίζει διαρκώς τις δομές και τα λειτουργικά του συστήματα, επιλέγει με ιδιαίτερη προσοχή τα στελέχη που χρειάζεται από την αγορά, εκπαιδεύει το προσωπικό του στα σύγχρονα ψηφιακά συστήματα και στην υποχρέωση τήρησης των διατάξεων του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης, των λοιπών προβλέψεων του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, καθώς και των κανόνων που επιβάλλουν τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας για τις σχέσεις των επιχειρήσεων με τα μέλη του Διοικητικού τους Συμβουλίου. Επίσης, αντιδρώντας με ταχύτητα και ευαισθησία για το ανθρώπινο δυναμικό του, έλαβε όλα τα απαιτούμενα μέτρα, σύστησε ειδική επιτροπή αντιμετώπισης του κορωνοϊού και μερίμνησε ώστε όλοι οι εργαζόμενοι του, να έχουν την απόλυτη προστασία και φροντίδα κατά του COVID-19 και των μεταλλάξεών του. Η Επιτροπή παρακολουθεί συστηματικά την εξέλιξη της πανδημίας, ενημερώνεται άμεσα για κάθε κρίσιμο παράγοντα εξάπλωσής της και καθοδηγεί τις απαιτούμενες κατά περίπτωση ενέργειες που πρέπει να υλοποιούνται από την Διοίκηση και κάθε εργαζόμενο σε ολόκληρο τον Όμιλο ώστε να περιορίζει στο ελάχιστο δυνατόν τους κινδύνους και τις επιπτώσεις τους στην πορεία της εταιρείας.

Η τακτική αυτή και η φύση των δραστηριοτήτων του Ομίλου τον έχουν προστατεύσει από τους συναφείς κινδύνους και έχουν επιτρέψει στην Διοίκηση να συνεχίζει αδιάκοπα την αναπτυξιακή του πορεία, μη επηρεαζόμενος άμεσα από την εξάπλωση του ιού. Η διατήρηση του προσωπικού σε ετοιμότητα και ο περιορισμός της επικοινωνίας του με ελάχιστους εξωτερικούς συνεργάτες, σε συνδυασμό με την απουσία επαφής με πολυπληθείς ομάδες πελατών / καταναλωτών δίνουν στον Όμιλο την ευκαιρία να επικεντρώνεται στους στόχους του και να μην επηρεάζεται άμεσα και σε μεγάλο βαθμό από  την εξέλιξη του πανδημικού φαινομένου. Για τους λόγους αυτούς, ο Όμιλος ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ εξακολουθεί να επενδύει στην παραγωγή ενέργειας μέσω Ανανεώσιμων Πηγών (ΑΠΕ), απόλυτα επικεντρωμένος στην επίτευξη του στόχου του να ξεπεράσει τα 3.000 MW εγκατεστημένης ισχύος εντός της επόμενης 5ετίας.

Αναφορικά με την ενεργειακή κρίση, η Διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις αυτής, προκειμένου να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα και ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητες του Ομίλου. Σημειώνεται ότι ο Όμιλος ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ δεν έχει επηρεαστεί από τη ενεργειακή κρίση δεδομένου του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται και της δομής των συμβολαίων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης