Περιβάλλον

Έντονες αντιδράσεις της αγοράς για τον Κλιματικό Νόμο - Ποιοί κλάδοι μπαίνουν στο στόχαστρο

Έντονες αντιδράσεις της αγοράς για τον Κλιματικό Νόμο - Ποιοί κλάδοι μπαίνουν στο στόχαστρο
Τα πρόστιμα και οι υποχρεωτικές εκθέσεις μείωσης ρύπων

Έντονες αντιδράσεις από την πλευρά του επιχειρηματικού κόσμου έχει αρχίσει ήδη να προκαλεί ο κλιματικός νόμος που παρουσίασε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ο οποίος έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, επισήμως έως τις 24 Δεκεμβρίου. Αν και πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι η διαβούλευση θα παραταθεί.
Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που επηρεάζει έντονα το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων όλων των κλάδων ενώ ανατρέπει σε πολλά σημεία την καθημερινότητα των πολιτών αφού όσα γνωρίζαμε έως τώρα για την κίνηση των οχημάτων, τη θέρμανση των κατοικιών, τα κτίρια κλπ. παύουν να ισχύουν.
Το νομοσχέδιο προβλέπει μείωση των εκπομπών των επιχειρήσεων όλων των κλάδων και μιας σειρά δραστηριοτήτων της οικονομίας κατά 30% έως το 2030 σε σχέση με το 2022. Αυξάνει τις απαιτήσεις για την έκδοση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ενώ προβλέπει την επιβολή σημαντικών προστίμων από το 2025 και μετά, εφόσον δεν επιτυγχάνονται οι δεσμευτικοί στόχοι.
Έτσι στο ΥΠΕΝ έχουν ήδη φθάσει τα πρώτα μηνύματα από εκπροσώπους διαφόρων κλάδων του επιχειρηματικού κόσμου για τις αρνητικές επιπτώσεις που θα έχει στο κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων ο συγκεκριμένος νόμος. Έντονες είναι οι αντιδράσεις τόσο από τον τουριστικό τομέα, όσο και από το τραπεζικό σύστημα, αλλά και από τις εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις οι οποίες στο σύνολο τους επηρεάζονται από τις προβλέψεις του νομοσχεδίου τόσο σε επίπεδο κόστους όσο και από πλευράς γραφειοκρατίας.

Πέντε κλάδοι στο στόχαστρο

Έτσι οι συλλογικοί φορείς των επιχειρήσεων έχουν αρχίσει να προετοιμάζουν τα σχόλια τους επί του νομοσχεδίου, ενώ πολλές είναι οι κρούσεις προς τον ΣΕΒ από μέλη του να παρέμβει στο θέμα.
Πόσο δε μάλλον που οι επιχειρήσεις έχουν ήδη πληγεί από την αύξηση του ενεργειακού κόστους κάτι το οποίο επισήμανε πρόσφατα ο πρόεδρος του ΣΕΒ Δημήτρης Παπαλεξόπουλος ζητώντας την άμεση παρέμβαση της κυβέρνησης.
Αναλυτικά τα δυο άρθρα του νομοσχεδίου που επηρεάζουν άμεσα την επιχειρηματική δραστηριότητα είναι το 16 και το 17 τα οποία προβλέπουν μεταξύ άλλων ότι πέντε κατηγορίες έργων και δραστηριοτήτων υποχρεούνται σε κατ’ ελάχιστον μείωση εκπομπών 30% έως το 2030 σε σχέση με το 2022. Πρόκειται για:
α) Τα συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών,
β) Τις τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής,
γ) Τις πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις,
δ) Τις υδατοκαλλιέργειες,
ε) Τις βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις.

Υποχρεωτικές οι εκθέσεις από 1.1.2025

Από την 1η.1.2023, για τα έργα και τις δραστηριότητες αυτές οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα πρέπει να περιλαμβάνουν υποχρεωτική ποσοτική εκτίμηση των εκπομπών που προέρχονται από τη λειτουργία τους σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση, καθώς και ενδεικτικό ρυθμό ετήσιας μείωσής τους.
Από την 1η.1.2025, το σύνολο των υφιστάμενων έργων και δραστηριοτήτων θα πρέπει να υποβάλλει έκθεση στην αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση αρχή, προκειμένου να αποτυπωθεί ο τρόπος συμμόρφωσης με τον στόχο μείωσης των εκπομπών.
Ο φορέας εκμετάλλευσης του έργου ή της δραστηριότητας μπορεί να προβαίνει σε αντιστάθμιση εκπομπών μέσω φυτεύσεων, συμπεριλαμβανομένων δασώσεων, μέσω αναδασώσεων, με την αγορά πράσινων πιστοποιητικών μέσω της εφαρμογής του Συστήματος Εγγυήσεων Προέλευσης και του Μηχανισμού Διασφάλισης.
Επίσης θα πρέπει να υποβάλλει στην αδειοδοτούσα περιβαλλοντική αρχή ετησίως έως την 31η Μαρτίου του επόμενου έτους έκθεση σχετικά με τις εκπομπές.
Για τις εγκαταστάσεις που υπάγονται στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (Σ.Ε.Δ.Ε.) η έκθεση ακολουθεί τα προβλεπόμενα στον Εκτελεστικό Κανονισμό της ΕΕ

O έλεχγος και τα πρόστιμα

Η πραγματοποίηση των ελέγχων των εγκαταστάσεων ανατίθεται από τον φορέα εκμετάλλευσης εγκατάστασης, σε επαληθευτή, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ο οποίος είναι επίσημα αναγνωρισμένος.
Το νομοσχέδιο παράλληλα προβλέπει δυο ειδών πρόστιμα και συγκεκριμένα πρόστιμα για τη μη υποβολή της έκθεσης που ανέρχεται σε 100 ευρώ για κάθε μέρα καθυστέρησης, καθώς και πρόστιμο σε περίπτωση μη επίτευξης του στόχου μείωσης των εκπομπών που προβλέπεται στην Α.Ε.Π.Ο. Το πρόστιμο αυτό είναι αναλογικό της απόκλισης από τον στόχο και δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 0,5% των ετήσιων εσόδων της εταιρείας.
Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης ότι έως την 31η Μαρτίου 2023, επιχειρήσεις υποβάλλουν στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, ΟΦΥΠΕΚΑ, έκθεση σχετικά με το ανθρακικό τους αποτύπωμα για το έτος αναφοράς 2022.
Υποχρέωση υποβολής τέτοιας έκθεσης έχουν οι εταιρίες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, τα πιστωστικά ιδρύματα, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις επενδύσεων, οι επιχειρήσεις σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, οι εταιρείες ύδρευσης και αποχέτευσης, οι εταιρίες ταχυμεταφορών, οι επιχειρήσεις παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, οι αλυσίδες καταστημάτων λιανεμπορίου που απασχολούν πάνω από 500 εργαζόμενους και οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής.
Οι επιχειρήσεις καλούνται να υποβάλλουν έκεθση προσαρμογής και σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής της έκθεσης, επιβάλλεται πρόστιμο εκατό (100) ευρώ για κάθε μέρα καθυστέρησης.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης