Αίτηση για άδεια ΦΟΣΕ 1.000 MW κατέθεσε στη ΡΑΕ η "Μότορ Όιλ Ανανεώσιμες"

Αίτηση για άδεια ΦΟΣΕ 1.000 MW κατέθεσε στη ΡΑΕ η
Η εν λόγω άδεια ισχύει για είκοσι (20) έτη με δυνατότητα παράτασης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας

Η εταιρεία με την επωνυμία «MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», με έδρα το Μαρούσι, Ηρώδου Αττικού 12Α, ΤΚ15124, υπέβαλε την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-323650/24.03.2022 αίτηση χορήγησης Άδειας για την άσκηση της δραστηριότητας Εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 1000 MW, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 2940/05.11.2012) και σύμφωνα με το ν. 4001/2011. Η εν λόγω άδεια ισχύει για είκοσι (20) έτη με δυνατότητα παράτασης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Όποιος θεμελιώνει έννομο συμφέρον, δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ, να υποβάλει ενώπιον της ΡΑΕ αντιρρήσεις σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση, κατά τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες θα συνοδεύονται από όλα τα αναγκαία στοιχεία που τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης