Τελευταία Νέα
Ανανεώσιμες

Μεταχειρισμένες Ανεμογεννήτριες για μικρά αιολικά στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

Μεταχειρισμένες Ανεμογεννήτριες για μικρά αιολικά στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

Πως θα καθορίζεται η λειτουργική ενίσχυση

Η εγκατάσταση ανεμογεννητριών, οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σε άλλη εγκατάσταση για λιγότερο από 20 έτη θα επιτρέπεται να τοποθετηθούν σε αιολικά πάρκα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος μεγαλύτερης των 60 kW και μικρότερης ή ίσης του 1 MW, στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ).

Δεδομένου ότι η εξέλιξη στην αγορά αιολικής ενέργειας έχει οδηγήσει πλέον τους κατασκευαστές σε τύπους ανεμογεννητριών μεγάλης ισχύος και δυναμικότητας, η εξεύρεση ανεμογεννητριών μεσαίας ισχύος τύπος που ενδείκνυται για την ευστάθεια του δικτύου, λόγω των ιδιαίτερων κλιματολογικών συνθηκών στα ΜΔΝ καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη, καθώς δεν υπάρχουν πολλές επιλογές στην αγορά.

Έτσι, σύμφωνα με ρύθμιση που έχει τεθεί στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό της αδειοδοτικής διαδικασίας ΑΠΕ (β΄ φάση), η διάρκεια ισχύος της άδειας λειτουργίας των αιολικών σταθμών που αποτελούνται από ανεμογεννήτριες που έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν καθορίζεται ότι πρέπει να είναι μικρότερη των 20 ετών. Μάλιστα, στους κατόχους των σταθμών αυτών θα παρέχεται Λειτουργική Ενίσχυση, μόνο κατά τη διάρκεια ισχύος της σχετικής άδειας λειτουργίας, καθώς σύμφωνα με τους όρους που εμπεριέχονται στη Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης, μετά τη λήξη ισχύος της άδειας λειτουργίας λήγει αυτοδικαίως και η σχετική σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης.

Η Τιμή Αναφοράς

Η Τιμή Αναφοράς, στη βάση της οποίας θα υπολογίζεται μηνιαίως η Λειτουργική Ενίσχυση Σταθερής Τιμής για την αποζημίωση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από τα συγκεκριμένα αιολικά πάρκα, θα καθοριστεί με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από γνώμη της Ρ Α Ε, η οποία εκδίδεται μέσα στο πρώτο τρίμηνο του εκάστοτε ημερολογιακού έτους, μετά από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής για υποβολή εισήγησης για τροποποιήσεις των Τιμών Αναφοράς . Η εν λόγω διαδικασία κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να υπολογισθεί το σταθμισμένο κόστος παραγωγής, στη βάση συνυπολογισμού λελογισμένου ποσοστού για την αξία του εξοπλισμού που έχει ήδη αποσβεστεί, από τη λειτουργία των ανεμογεννητριών κατά το παρελθόν.

Ως 20 έτη η διάρκεια ισχύος

Η διάρκεια ισχύος της Σύμβασης λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής που θα συνάπτει ο ΔΕΔΔΗΕ ως Διαχειριστής των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών με τον κάτοχο του αιολικού σταθμού, κατά παρέκκλιση της νομοθεσίας, ταυτίζεται με τη διάρκεια ισχύος της άδειας λειτουργίας του σταθμού, δηλαδή έως 20 έτη. Σήμερα η σύμβαση που συνάπτει ο ΔΕΔΔΗΕ με τους κατόχους των σταθμών στα ΜΔΝ που έχουν συνάψει σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης ή Σύμβαση Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας, ή αντίστοιχη σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας προ του 2006 για τους σταθμούς που συνεχίζουν να λειτουργούν μετά την ημερομηνία λήξης των συμβάσεων αυτών ισχύει για ένα έτος και δύναται να ανανεώνεται έως έξι φορές, εφόσον ισχύουν όλες οι απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις και τηρούνται οι ειδικοί όροι και προϋποθέσεις.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης