Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

NOVAL PROPERTY: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 21,3 εκατ. ευρώ

NOVAL PROPERTY: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 21,3 εκατ. ευρώ

Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανωνύμου εταιρίας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία με την επωνυμία «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «NOVAL PROPERTY» (εφεξής η «Εταιρία»), η οποία έχει αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 152321260000, ανακοινώνει ότι, κατά την συνελθούσα, την 23η Ιουνίου 2022, Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, ψήφισε θετικώς το σύνολο των Μετόχων, το οποίο εκπροσωπούσε το σύνολο των μετοχών της Εταιρίας, ήτοι 247.321.611 μετοχές και έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:


Θέμα 1ον: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό €21.346.259 με έκδοση 21.346.259 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης και με τιμή διάθεσης €1,27902 εκάστης, με εισφορές σε είδος, ακινήτων και μετοχών εκδόσεως εταιριών που έχουν στην κυριότητά τους ακίνητα, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του Ν. 2778/1999
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, μετά από διαλογική συζήτηση, αποδεχόμενη την εισήγηση του Προέδρου στο σύνολό της, ομοφώνως και παμψηφεί:

Α. Αποδέχθηκε τις νομίμως καταχωρηθείσες και δημοσιευθείσες εκθέσεις αποτίμησης των πιστοποιημένων ορκωτών ελεγκτών και εκτιμητών ακινήτων.
Β. Αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των είκοσι ενός εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων διακοσίων πενήντα εννέα ευρώ (€21.346.259) με εισφορές σε είδος ακινήτων και μετοχών εκδόσεως εταιριών που έχουν στην κυριότητά τους ακίνητα, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ν. 4548/2018 (άρθρα 17 και 20 επ. του Ν. 4548/2018) και τις οικείες διατάξεις του Ν. 2778/1999, από φυσικά και νομικά πρόσωπα, με την έκδοση είκοσι ενός εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων διακοσίων πενήντα εννέα (21.346.259) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστη και με τιμή διάθεσης €1,27902 ανά μετοχή.

Θέμα 2ον: Αντίστοιχη τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου Άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ομοφώνως ενέκρινε την τροποποίηση του Άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.
Θέμα 3ον: Εκλογή ανεξάρτητων εκτιμητών για την εκτίμηση των ακινήτων, τα οποία θα αποκτήσει η Εταιρία με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ομοφώνως ενέκρινε τον διορισμό της Εταιρίας «Π. ΔΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ανώνυμος Εταιρεία Σύμβουλοι και Εκτιμητές Ακινήτων», ως ανεξάρτητου πιστοποιημένου εκτιμητή, νομίμως καταχωρημένου στο οικείο μητρώο του Υπουργείου Οικονομικών, για την, συμφώνως με την διάταξη του άρθρου 25 του Ν. 2778/1999, αποτίμηση της αξίας κατά την 30.06.2022 (εφόσον τα εν λόγω ακίνητα έχουν περιέλθει μέχρι τότε στην ιδιοκτησία της Εταιρίας) ή/και κατά την 31.12.2022 των επενδύσεων της Εταιρίας αναφορικώς με τα ακίνητα, τα οποία θα αποκτήσει η Εταιρία με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης