Ενέργεια

ΡΑΕ: Οι τροποποιήσεις του κώδικα διαχείρισης ΕΣΦΑ για τις διακοπτόμενες μεταφορές

ΡΑΕ: Οι τροποποιήσεις του κώδικα διαχείρισης ΕΣΦΑ για τις διακοπτόμενες μεταφορές

Στόχος η αντιμετώπιση έκτακτων συνθηκών από την ενδεχόμενη διακοπή τροφοδοσίας

 

«Το ενεργειακό σύστημα της ΕΕ αντιμετωπίζει μία άνευ προηγουμένου κατάσταση, η οποία επιβάλλει την αναθεώρηση των προϋπαρχουσών μεθοδολογιών προκειμένου να παρέχει ευελιξία στους Διαχειριστές για την αντιμετώπιση των νέων συνθηκών και την εφαρμογή μέτρων για την ασφάλεια εφοδιασμού και την προστασία του καταναλωτή».

Με την αναφορά αυτή η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας αιτιολογεί την απόφαση της να προχωρήσει στην τροποποίηση μίας σειράς διατάξεων που αφορούν στον Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) για την παροχή διακοπτόμενων υπηρεσιών μεταφοράς.

Η ΡΑΕ υπό το βάρος της έκτακτης κατάστασης που επικρατεί στην ενεργειακή αγορά τόσο σε ότι αφορά τις τιμές, όσο και την επάρκεια εφοδιασμού μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, προχωρεί σε αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ σε μια προσπάθεια να δώσει όπλα στον Διαχειριστή δηλαδή τον ΔΕΣΦΑ να αντιμετωπίσει μια ενδεχόμενη έκτακτη κατάσταση.
Η πλήρης διακοπή της ροής ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη άλλωστε, πολύ σύντομα θα είναι πραγματικότητα ο αγωγός Nord Stream θα τεθεί εκτός λειτουργίας για περίπου 10 ημέρες τον Ιούλιο, λόγω προγραμματισμένης συντήρησης.

Έτσι η απόφαση της ΡΑΕ συμπίπτει με ο πρώτο crash test για τις ενεργειακής αντοχές της Ευρώπης, αλλά και με μια περίοδο μεγάλης στενότητας αερίου, καθώς η Ρωσία έχει μειώσει κατά 40% τις εξαγωγές αερίου μέσω του Nord Stream προκαλώντας μεγάλη πίεση στο σύστημα της Γερμανίας αλλά και άλλων χωρών, όπως της Αυστρίας και της Ιταλίας που προμηθεύονταν αέριο από τη συγκεκριμένη διαδρομή.

Διάφορα συμβάντα τον Μάιο, όπως τα γεγονότα που ανάγκασαν τον ΔΕΣΦΑ στις 18 και 19 Μαΐου να προβεί σε περικοπές μέρους της διακοπτόμενης μεταφορικής ικανότητας στο Σιδηρόκαστρο (το σημείο εισόδου του ρωσικού αερίου) λόγω των μειωμένων ροών από τη Βουλγαρία προς Ελλάδα, κατέδειξαν την ανάγκη τροποποίησης του Κώδικα για τον υπολογισμό της διακοπτόμενης μεταφορικής ικανότητας και της περικοπής αυτής, αναφέρει μεταξύ άλλων η ΡΑΕ

Οι τροποποιήσεις στον Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Αερίου για την παροχή Διακοπτόμενων Υπηρεσιών Μεταφοράς, στηρίζονται σε σχετική εισήγηση του ΔΕΣΦΑ και αφορούν κυρίως στους όρους, τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς για τη δέσμευση και την αποδέσμευση δυναμικότητας του ΕΣΦΑ από τους χρήστες, καθώς και στην περαιτέρω εκχώρηση της δεσμευμένης μεταφορικής ικανότητας ή δυναμικότητας αντίστοιχα σε άλλους χρήστες.
Επίσης αφορούν στη διαχείριση των σημείων εισαγωγής αερίου στο σύστημα, καθώς και τους μηχανισμούς συμφόρησης, τις υποχρεώσεις χρηστών κλπ.

Τροποποίηση διατάξεων

Στο πλαίσιο αυτό, η ΡΑΕ αποφάσισε την τροποποίηση των άρθρων 20 Β και 20 Δ του Κεφαλαίου 2Α του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ. Μεταξύ άλλων, τα σχετικά κεφάλαια αναφέρουν:

  • Στην περίπτωση Σημείου Εισόδου στο οποίο δεν προσφέρονται Υπηρεσίες Μεταφοράς Αντίστροφης Ροής, ο Διαχειριστής παρέχει Διακοπτόμενες Υπηρεσίες Μεταφοράς οι οποίες αφορούν στην εικονική παραλαβή από τους Χρήστες Μεταφοράς Ποσότητας Φυσικού Αερίου στο εν λόγω Σημείο (Εικονική Ανάστροφη Ροή).
  • Για την παροχή Διακοπτόμενων Υπηρεσιών Μεταφοράς, απαιτείται η υποβολή Αίτησης (Αίτηση Διακοπτόμενων Υπηρεσιών) εκ μέρους του Χρήστη για την δέσμευση Διακοπτόμενης Μεταφορικής Ικανότητας, και η έγκριση αυτής από τον Διαχειριστή (Εγκεκριμένη Αίτηση Διακοπτόμενων Υπηρεσιών), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στη Σύμβαση Μεταφοράς και τις οικείες διατάξεις του Κώδικα. Εγκεκριμένη Αίτηση Διακοπτόμενων Υπηρεσιών ανακαλείται μόνον για σπουδαίο λόγο και μόνο κατόπιν συμφωνίας του Διαχειριστή.»

Διάθεση Διακοπτόμενων Υπηρεσιών Μεταφοράς Φυσικού Αερίου

  1. Ο Διαχειριστής ανακοινώνει στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα:
  • τη Διακοπτόμενη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης κάθε Σημείου Εισόδου και την πιθανότητα διάθεσής της,
  • τη Διακοπτόμενη Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής κάθε Σημείου Εισόδου/ Εξόδου Αντίστροφης Ροής, πλην του Σημείου Εισόδου ΥΦΑ και την πιθανότητα διάθεσής της.

Εφόσον συντρέχουν οι συνθήκες για τον περιορισμό των Επιβεβαιωμένων Ποσοτήτων που παραδίδονται στο ή παραλαμβάνονται από το ΕΣΜΦΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης Διακοπτόμενων Υπηρεσιών Μεταφοράς κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27Α, ο Διαχειριστής ενημερώνει τους Χρήστες Μεταφοράς με την αποστολή μηνύματος διακοπής. Το μήνυμα διακοπής συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα «Μήνυμα Διακοπής της Διακοπτόμενης Υπηρεσίας Μεταφοράς», το οποίο δημοσιεύεται στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα.

Σε περίπτωση που απαιτηθεί, ο Διαχειριστής δύναται να περιορίσει ή να διακόψει την παροχή Διακοπτόμενων Υπηρεσιών Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, ήτοι να επιβεβαιώσει σε Χρήστη Μεταφοράς που δεσμεύει Διακοπτόμενη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης ή Παραλαβής, Ποσότητα Παράδοσης ή Παραλαβής, αντιστοίχως, μικρότερη αυτής που περιλαμβάνεται στην Οριστική Ημερήσια Δήλωση του Χρήστη, εφόσον η διαφορά μεταξύ της ανωτέρω Ποσότητας Παράδοσης ή Παραλαβής και του αθροίσματος της Μεταφορικής Ικανότητας και της Συσχετισμένης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης ή Παραλαβής που δεσμεύει ο εν λόγω Χρήστης Μεταφοράς.

Ο Διαχειριστής αποφασίζει σχετικά με την μείωση ή διακοπή της παροχής Διακοπτόμενων Υπηρεσιών Μεταφοράς λαμβάνοντας ιδίως υπ’ όψιν την χρήση της Μεταφορικής Ικανότητας που δεσμεύεται από Χρήστες Μεταφοράς, ζητήματα ποιότητας, πίεσης και θερμοκρασίας του παραδιδόμενου ή παραλαμβανόμενου Φυσικού Αερίου, τους φυσικούς περιορισμούς του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, την εκτέλεση εργασιών συντήρησης, τυχόν περιορισμούς δυναμικότητας σε διασυνδεδεμένα συστήματα φυσικού αερίου και την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.

Ο Διαχειριστής προχωρά στη μείωση ή την διακοπή παροχής Διακοπτόμενων Υπηρεσιών Μεταφοράς σε σημείο του ΕΣΜΦΑ, κατ’ αντίστροφη χρονική σειρά έγκρισης των αντίστοιχων Εγκεκριμένων Αιτήσεων Διακοπτόμενων Υπηρεσιών των Χρηστών Μεταφοράς. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότερες Εγκεκριμένες Αιτήσεις Διακοπτόμενων Υπηρεσιών κατατάσσονται στην ίδια σειρά διακοπής, βάσει των προαναφερομένων, κι εφόσον απαιτείται μείωση αυτών, τότε η εν λόγω μείωση υπολογίζεται αναλογικά της Ποσότητας Παράδοσης ή Παραλαβής στο σημείο αυτό, σύμφωνα με τις Οριστικές Ημερήσιες Δηλώσεις των αντίστοιχων Χρηστών, στο πλαίσιο των ανωτέρω Εγκεκριμένων Αιτήσεων Διακοπτόμενων Υπηρεσιών.

Ο Διαχειριστής ενημερώνει τους Χρήστες Μεταφοράς στους οποίους κατανέμεται Ποσότητα Φυσικού Αερίου προς παράδοση ή παραλαβή σε Διακοπτόμενη Βάση, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, με την αποστολή αντίστοιχου μηνύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου [27].»


www.worldenergynews.grΡoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης