Ανανεώσιμες & Βιώσιμη Ανάπτυξη

Υπεράκτια: Οι προϋποθέσεις για τους επενδυτές και τα τέλη άδειας - Στην ΕΔΕΥΕΠ ο προσδιορισμός των οικοπέδων

Υπεράκτια: Οι προϋποθέσεις για τους επενδυτές και τα τέλη άδειας - Στην ΕΔΕΥΕΠ ο προσδιορισμός των οικοπέδων
Τι αναφέρει το νπμοσχέδιο για τα Υπεράκτια Αιολικά που δόθηκε στην διαβούλευση
Σχετικά Άρθρα

Κατώτερες των προσδοκιών αποδείχθηκαν τελικά οι πολυαναμενόμενες ρυθμίσεις για το πλαίσιο ανάπτυξης υπεράκτιων αιολικών πάρκων. Σύμφωνα με τις πρώτες αντιδράσεις της αγοράς, οι διατάξεις για τα θαλάσσια πάρκα που περιλαμβάνονται σε πολυνομοσχέδιο «σκούπα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), το οποίο ετέθη για σύντομη διαβούλευση, είναι γενικές και η εξειδίκευση παραπέμπεται στο μέλλον με υπουργικές αποφάσεις.

Παράλληλα δεν υπάρχει αναφορά στην τύχη των παλαιών αδειών και αιτήσεων, όπως εκείνες που είχαν εξασφαλίσει ο Όμιλος Κοπελούζου και η RF Energy (των Φειδάκης και Ρέστης), δύο εταιρείες που πριν λίγους μήνες είχαν προχωρήσει στη δημιουργία ενός κοινοπρακτικού σχήματος για την υλοποίηση των δύο υπεράκτιων αιολικών πάρκων, για τα οποία έχουν λάβει εδώ και χρόνια τις άδειες παραγωγής.

Τα τέλη αδείας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ, πρώην ΕΔΕΥ) βάσει μελέτης, θα προσδιορίζει τις περιοχές όπου θα μπορούν να υποδεχτούν υπεράκτια αιολικά πάρκα (ΠΟΑ-ΥΑΠ) και θα προτείνει Περιοχές Εγκατάστασης ΥΑΠ, εντός αυτών. Η θέσπισή τους θα γίνεται με προεδρικό διάταγμα (ΠΔ) και δύο μήνες μετά την έκδοσή του θα ξεκινά η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους επενδυτές για τη χορήγηση Αδειών Έρευνας εντός οριοθετημένων περιοχών.

Η αίτηση θα συνοδεύεται από αποδεικτικό κατάθεσης εφάπαξ Τέλους Άδειας Έρευνας ύψους 10.000 ευρώ. Για τη χορήγηση της Άδειας Έρευνας θα απαιτείται προσκόμιση Εγγυητικής Επιστολής Άδειας Έρευνας ΥΑΠ, η οποία ορίζεται σε 10.000 ευρώ ανά μεγαβάτ. Πάντως, σύμφωνα με τις προωθούμενες ρυθμίσεις το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής θα μπορεί να μεταβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Οι προϋποθέσεις για τους επενδυτές

Ως προς την επαγγελματική και τεχνική ικανότητα των υποψηφίων, θα απαιτείται αποδεδειγμένη ή δάνεια εμπειρία κατά τα τελευταία 10 έτη στην ανάπτυξη και λειτουργία υπεράκτιων πάρκων, εκ των οποίων ένα έργο τουλάχιστον 100 MW, και αντίστοιχη εμπειρία λειτουργίας και συντήρησης θαλάσσιων πάρκων ισχύος μεγαλύτερης των 25 MW. Ως προς τη χρηματοοικονομική και οικονομική επάρκεια, θα απαιτούνται κατ’ ελάχιστον:

α) Ετήσιος κύκλος εργασιών του φυσικού ή νομικού προσώπου ή των μετόχων αυτού, οπότε και λαμβάνεται υπόψη ο αθροιστικός κύκλος εργασιών, που υποβάλει την αίτηση για χορήγηση Άδειας Ερευνών μεγαλύτερος των δύο δισ. ευρώ (μέσος όρος τριών τελευταίων ετών), και
β) αναλογία ιδίων προς δανειακών κεφαλαίων μεγαλύτερή του 20% , και
γ) υποβολή της εγγυητικής επιστολής.

Εντός τεσσάρων μηνών από την έκδοση της υπουργικής απόφασης που θα καθορίζει μια ή περισσότερες επιμέρους Περιοχές Εγκατάστασης ΥΑΠ, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) θα προκηρύσσει ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών για τη χορήγηση λειτουργικής ενίσχυσης. Κριτήριο για την επιλογή του επενδυτή θα είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς σε ευρώ ανά μεγαβατώρα για την αποζημίωση της παραγόμενης ενέργειας από το υπεράκτιο αιολικό πάρκο που αναπτύσσεται εντός της συγκεκριμένης Περιοχής Εγκατάστασης. Ο συμμετέχων που θα επιλέγεται θα έχει το αποκλειστικό δικαίωμα για την αδειοδότηση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση του έργου εντός της Περιοχής Εγκατάστασης.

Συμβάσεις 20ετείς και Ειδικό τέλος

Τα υπεράκτια πάρκα που εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης, θα συνάπτουν Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (ΣΕΔΠ) που θα ισχύει για 20 έτη. Ο κάθε επενδυτής θα πρέπει να θέτει το έργο σε λειτουργία το αργότερο εντός έξι ετών από την ημερομηνία διενέργειας της ανταγωνιστικής διαδικασίας.

Από την έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου, έως το τέλος της λειτουργίας του, κάθε παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας από υπεράκτιο πάρκο θα επιβαρύνεται με Ειδικό Τέλος (υπέρ ΔΑΠΕΕΠ) που θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 2%, επί των προ του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας εσόδων, από την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο δεν θα μπορεί να είναι μικρότερο από 2 ευρώ ανά παραγόμενη μεγαβατώρα.

Η εξειδίκευση πολλών θεμάτων θα γίνουν αργότερα με υπουργικές αποφάσεις όπως, ο καθορισμός μιας ή περισσότερων επιμέρους Περιοχών Εγκατάστασης, η κατανομή τους εντός των ΠΟΑΥΑΠ, η μέγιστη ισχύς έργων, το χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησης των ανταγωνιστικών διαδικασιών, το χρονικό διάστημα από την προκήρυξη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών, το ποσοστό ανταγωνισμού, ανώτατη ή/και η κατώτατη επιτρεπόμενη τιμή προσφοράς για κάθε διαγωνισμό, ο χρονικός ορίζοντας θέσης σε λειτουργία των έργων, ο τρόπος και το ποσοστό κατανομής των εσόδων του ειδικού διακριτού λογαριασμού , η παραχώρηση στον παραχωρησιούχο της χρήσης ακινήτων που ανήκουν στο Δημόσιο κλπ.

Για τις διασυνδέσεις από το εθνικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μέχρι το Σημείο Διασύνδεσης Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης ΥΑΠ αποκλειστικά υπεύθυνος θα είναι ο ΑΔΜΗΕ.

www.worldenergynews.gr


Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης