Ενέργεια

Ηλεκτρικός χώρος έως 2 GW για τον ενεργειακό συμψηφισμό

Ηλεκτρικός χώρος έως 2 GW για τον ενεργειακό συμψηφισμό

Σε δημόσια διαβούλευση έως τις 27 Φεβρουαρίου το νομοσχέδιο

 

Περιορισμένος ηλεκτρικός χώρος έως 2 GW συνολικά, παρέχεται για την εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας που θα καλύπτουν ανάγκες αυτοκατανάλωσης με ενεργειακό συμψηφισμό.

Πρόκειται για το μέτρο που προανήγγειλε πρόσφατα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας ως μέσο για την μείωση του ενεργειακού κόστους τόσο των νοικοκυριών όσο και των επιχειρήσεων, με τη σύσταση ενεργειακών κοινοτήτων μέσω των Επιμελητηρίων.

Πάντως το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που δόθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση έως τις 27 Φεβρουαρίου προβλέπει τόσο ένα συνολικό όριο ισχύος όσο και επιμέρους όρια 100 kW για σταθμούς που θα εγκατασταθούν από νομικά πρόσωπα και τα 10 kW για αντίστοιχα συστήματα που θα εγκατασταθούν από οικίες.

Συγκεκριμένα το νομοσχέδιο προβλέπει ότι επιτρέπεται σε μεμονωμένους, ή σε αυτοκαταναλωτές που ενεργούν από κοινού και είναι φυσικά πρόσωπα (επιτηδευματίες ή μη) ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, η εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, για την κάλυψη ιδίων αναγκών τους, με ενεργειακό συμψηφισμό.

Εγκατάσταση συστημάτων

Συγκεκριμένα επιτρέπεται η εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων από
α) Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού
β) Εγγεγραμμένους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων
γ) Κοινότητες Ανανεώσιμης Ενέργειας, Ενεργειακές Κοινότητες Πολιτών και Ενεργειακές Κοινότητες του ν. 4513/2018 για την κάλυψη ενεργειακών αναγκών των μελών που είναι αποκλειστικά οικιακοί καταναλωτές και αγρότες καθώς και για την κάλυψη ενεργειακών αναγκών πολιτών που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας.

Επίσης προβλέπεται ότι για σταθμούς ΑΠΕ ΣΗΘΥΑ και συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, που εγκαθίστανται στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και την Κρήτη, καθώς και στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, για την εφαρμογή του ενεργειακού συμψηφισμού, η ισχύς κάθε σταθμού παραγωγής που εγκαθίσταται είναι:
α) μέχρι το 100% της συμφωνημένης ισχύος της παροχής κατανάλωσης,
β) μέχρι το 100%, του αθροίσματος της συμφωνημένης ισχύος του συνόλου των προς συμψηφισμό καταναλώσεων.

Επίσης προβλέπεται ότι για σταθμούς που εγκαθίστανται από αυτοκαταναλωτές, καθώς και για αυτοκαταναλωτές από κοινού, για την εφαρμογή του ενεργειακού συμψηφισμού, η μέγιστη ισχύς του σταθμού για:
• οικίες δεν μπορεί να ξεπερνά τα 10kW ανα παροχή κατανάλωσης,
• νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, δεν μπορεί να ξεπερνά τα 100 kW ανά παροχή κατανάλωσης.
Για σταθμούς που εγκαθίστανται από αγρότες για την εφαρμογή του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, η μέγιστη ισχύς του σταθμού δεν μπορεί να ξεπερνά τα 100 kW ανά παροχή κατανάλωσης.
Σημειώνεται ότι για την εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού οι σταθμοί παραγωγής μπορούν να συνδέονται, στο Δίκτυο είτε Υψηλής Τάσης, είτε Μέσης Τάσης, είτε Χαμηλής Τάσης.

Το μέγιστο όριο συνολικής ισχύος σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, για το οποίο επιτρέπεται να χορηγηθούν Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης από τους αρμόδιους Διαχειριστές για εφαρμογή ενεργειακού και εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού καθορίζεται σε 2 GW.

Έλεγχος και προϋποθέσεις

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, ορίζονται ο τρόπος ελέγχου του μέγιστου ορίου συνολικής ισχύος, ο τρόπος με τον οποίο γίνονται ο ενεργειακός συμψηφισμός και ο εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός και οι προϋποθέσεις, περιορισμοί, χρεώσεις, το χρονικό διάστημα, εντός του οποίου υπολογίζεται ο συμψηφισμός, ο τύπος, το περιεχόμενο και η διαδικασία κατάρτισης των συμβάσεων συμψηφισμού, οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι λειτουργίας και χρήσης των συστημάτων αποθήκευσης, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα ή άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Με την ίδια απόφαση μπορεί να διαφοροποιείται ο τρόπος συμψηφισμού βάσει του μεγέθους των σταθμών, του επιπέδου τάσης σύνδεσης και των ειδικότερων χαρακτηριστικών των τιμολογίων κατανάλωσης.
Με την απόφαση είναι δυνατόν να τίθενται ανώτατα όρια εγκατεστημένης ισχύος διαφοροποιημένα ανά κατηγορία παραγωγών και ανά ηλεκτρικό σύστημα, διασυνδεδεμένο ή αυτόνομο. Τα υψηλότερα όρια τίθενται υπέρ νομικών προσώπων, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δημόσιους σκοπούς.

Το πλεόνασμα ενέργειας που προκύπτει από τον ενεργειακό συμψηφισμό, μετά τη διενέργεια της τελικής εκκαθάρισης, στο τέλος της χρονικής περιόδου συμψηφισμού, διοχετεύεται στο Δίκτυο ή το Σύστημα, χωρίς υποχρέωση για οποιαδήποτε αποζημίωση στον αυτοκαταναλωτή.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης