Οι προτάσεις της ΠΟΣΠΗΕΦ για το νομοσχέδιο ΑΠΕ

Οι προτάσεις της ΠΟΣΠΗΕΦ για το νομοσχέδιο ΑΠΕ
Δυνατότητα  συμμετοχής   στην  Αγορά  θα  πρέπει να έχουν και όλοι οι  Φωτοβολταϊκοί  Σταθμοί  που  δεν έχουν κλείσει 3 έτη σύνδεσης, αναφέρεται μεταξύ άλλων

Η ΠΟΣΠΗΕΦ κατέθεσε τις προτάσεις της για το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ.
Μεταξύ άλλων,
Tο  Νομοσχέδιο   εισάγει   βελτιώσεις   αλλά  ήρθε  πολύ  καθυστερημένα  και  η  Προθεσμία  των  4  ημερών   διαβούλευσης  είναι  επιεικέστατα  «Προβληματική» .    Ωστόσο   οι  Ρυθμίσεις  που  εισάγει  είναι  αναγκαίες  και  δεν  μπορούν  να  καθυστερήσουν .      

  1. ΑΡΘΡΟ   5 . 

Το   Νομοσχέδιο  εισάγει  παράταση  για  τους  Εξαιρούμενους  Σταθμούς . 

Παρατείνεται  κατά  ένα  χρόνο  η  Προθεσμία  Υπογραφής  της  Σύμβασης  Λειτουργικής  Ενίσχυσης .  Ταυτόχρονα  όμως  οι Διαχειριστές  ΔΕΔΔΗΕ  και ΑΔΜΗΕ  μπορούν  να  κανουν  και  30 μήνες  για  την  έκδοση  Οριστικών Όρων  Σύνδεσης   από  τη  στιγμή  της  Κατάθεσης  της  αίτησης. Αρα  ο  Κάθε  επενδυτής  χάνει  ή έστω  περιορίζει  τη  δυνατότητα  πραγματοποίησης  επένδυσης  όχι  με  ευθύνη  του  αλλά  με  ευθύνη  και  καθυστέρηση  των  Διαχειριστών.

Πρόταση 

Η   Παράταση  θα  πρέπει  να  είναι  τουλάχιστον μέχρι  31-12-2024   .

  1. ΑΡΘΡΟ   6 . 

Το  άρθρο    6  είναι  ιδιαίτερα  ενδιαφέρον . 

Δίνει  τη  δυνατότητα  συμμετοχής  στην  αγορά  με  ταυτόχρονη   παράταση   της  Σύμβασης  Λειτουργικής  Ενίσχυσης  και  επαναφορά  στο  καθεστώς  οποτε  το  επιθυμείς . 

Απλά  θα  πρέπει  να  γίνει  από  Εξαιρούμενο  σταθμό  που  δεν  έχουν περάσει   2 χρόνια  από  τη  σύνδεση  τους . (  Είναι  κακογραμμένο  αλλά   θεωρούμε  ότι  αυτό   εννοεί ) . θα  πρέπει  να  γίνει  πιο κατανοητό .

 Αντιλαμβανόμαστε ότι με τη διαταξη αυτη  ο νομοθέτης  επιθυμεί να δώσει  ευκαιρία στους ΦΒ σταθμούς που έχουν συνάψει σύμβαση διαφορικής προσαύξησης να έχουν μια ευκαιρία για συμμετοχή στη ελεύθερη αγορά. 
Θεωρούμε πιο ορθό να ισχύσει για τους ΦΒ Σταθμους που συνδέθηκαν από την 1/1/2020 και μετά δλδ πρακτικά για όσους ΦΒ σταθμούς δεν έχουν κλείσει 3 έτη σύνδεσης αντί των 2 ετών που περιλαμβανονται στο νομοσχέδιο. 

Πρόταση

Δυνατότητα  συμμετοχής   στην  Αγορά  θα  πρέπει να έχουν και όλοι οι  Φωτοβολταϊκοί  Σταθμοί   που  δεν έχουν κλείσει 3 έτη σύνδεσης . 

  1. ΑΡΘΡΟ  32  – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 97 - ΑΥΞΗΣΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ

Άρθρο 32, παράγραφος 2

Η αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος χωρίς την αύξηση της εξερχόμενης ισχύος δεν επηρεάζει καθόλου το σύστημα ΕΔΔΗΕ, τόσο ως προς το θερμικό όριο όσο και ως προς το όριο στάθμης βραχυκύκλωσης.

Συνεπώς ένας ΦΒ σταθμός είτε έχει εγκατεστημένη ισχύ 1MW είτε 1,1MW, αν η εξερχόμενη ισχύς είναι 1 MW, το σύστημα ΕΔΔΗΕ θα “βλέπει” πάντα 1MW

Συνεπώς κρίνουμε ότι δεν είναι αναγκαία η γνωμοδότηση του ΔΕΔΔΗΕ για την εγκατάσταση της επιπλέον ισχύος κατά 10%.

Θα ήταν αρκετή μία απλή γνωστοποίηση προς τον ΔΕΔΔΗΕ της πρόθεσης του παραγωγού για την εγκατάσταση της επιπλέον ισχύος. 

Η υποχρέωση του ΔΕΔΔΗΕ να απαντήσει στον παραγωγό, θα αφαιρέσει πόρους από τον ΔΕΔΔΗΕ, οι οποίοι είναι ήδη ελλιπείς, και θα προκαλέσει δυσλειτουργία στην όλη διαδικασία.

Πρόταση

«…Για τους σταθμούς του τέταρτου και πέμπτου εδαφίου, οι κάτοχοι των φωτοβολταϊκών σταθμών γνωστοποιούν στον αρμόδιο Διαχειριστή την πρόθεσή τους για τη σχετική αύξηση. Η εν λόγω γνωστοποίηση δεν συνιστά νέο αίτημα προς τον αρμόδιο Διαχειριστή.».

  1.  ΑΡΘΡΟ  33 . 

Το   Συγκεκριμένο  άρθρο  Είναι  μία  ακύρωση  της  Νομοθετικης  πρωτοβουλιας  του Υπουργείου   που  εισήχθη με  το άρθρο 98    του  4951/22 .

Με  το άρθρο  που  εισήγαγε  το  Υπουργείου  μόλις πριν από  8 μήνες  ουσιαστικά  επιστρέφεται  στους  Φωτοβολταϊκούς  Παραγωγούς  το      50 % του  κόστους  των  Δικτύων  που  ενώ  είναι  περιουσία του  ΔΕΔΔΗΕ  , το εκμεταλλεύεται  ο ΔΕΔΔΗΕ και  εισπράττεται   τέλος   χρήσης  , το  πλήρωνε  εξ ολοκλήρου  ο  Παραγωγός .   

Με την προτεινόμενη τροποποίηση , ο νομοθέτης θεσπίζει αναδρομικό επιπρόσθετο κριτήριο υπαγωγής στην ρύθμιση την ημερομηνία ολοκλήρωσης του σταθμού μετά την 1.1.2021, αποστερώντας αίφνης το κεκτημένο αυτό δικαίωμα των παραγωγών οι οποίοι, αποκλειστικά εξαιτίας των καθυστερήσεων του ΔΕΔΔΗΕ στην εκτέλεση των έργων και σύνταξη του απολογισμού, δεν είχαν λάβει τιμολόγιο έργων σύνδεσης προ την 1.10.2021.

Ο  ΔΕΔΔΗΕ  όμως  όπως  έχει  καταγγείλει   η  Ομοσπονδία  μας  και  μέσα  στη  Βουλή  εισπράττει  τα  χρήματα  των  Δικτύων  και  τον  ΦΠΑ  και  εδώ  και    χρόνια  δεν  εκδίδει  Τα  τιμολόγια   .  Καθυστερεί  μερικά  χρόνια . 

Επειδή  η  Κυβέρνηση  συνειδητοποιεί ότι     δεν έχουν  εκδοθεί  τιμολόγια  Σύνδεσης  από  το  ΔΕΔΔΗΕ  για  χρόνια   τροποποιεί  το  νόμο  που  ψήφισε  πριν  οκτώ   μήνες  και   βαζει  κάποιες  επιπλέον  προϋποθέσεις  προκειμένου  ο  ΔΕΔΔΗΕ  να  επιστρέψει   πολύ λιγότερα χρήματα .  Να  έχει  δηλώσει  και Ετοιμότητα  ή  να έχει  συνδεθεί   ο Παραγωγός  μετά  την  1-1-21  . 

Ετσι  ο ΔΕΔΔΗΕ  θα  συνεχίσει  ανενόχλητος  να  εξακολουθεί  να  μην  εκδίδει   τιμολόγια  και να φοροδιαφεύγει   χωρίς  περιττές  νομοθετικές   οχλήσεις . 

Η εν λόγω επιλογή της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του σταθμού μετά την 1.1.2021 ως «κρίσιμη ημερομηνία», δεν προκύπτει από κάποιο ποιοτικό χαρακτηριστικό που να διαχωρίζει τους παραγωγούς που υπέβαλαν δήλωση ετοιμότητας ή αίτηση ενεργοποίησης λ.χ. τους τελευταίους μήνες του 2020, σε σχέση με αυτούς που υπέβαλαν αντίστοιχες δηλώσεις/αιτήσεις τους πρώτους μήνες του 2021, ως προς την ενδεχόμενη διαφοροποίηση του συνολικού κόστους σύνδεσης. Συγκεκριμένα, υπάρχουν πολυάριθμες περιπτώσεις συμβάσεων σύνδεσης σταθμών που καταρτίσθηκαν εντός του 2020 ή ακόμα και εντός του 2019, οι οποίες περιείχαν ενισχύσεις γραμμών ή νέες γραμμές ή έργα σε υφιστάμενους ΥΣ διανομής του ΕΔΔΗΕ, ενώ αντίστοιχα υπήρξαν περιπτώσεις εντός του 2021 που δεν περιείχαν απολύτως κανένα έργο επέκτασης ή ενίσχυσης του ΕΔΔΗΕ! Απεναντίας, προκύπτει ότι οι παραγωγοί που κατήρτισαν συμβάσεις σύνδεσης εντός του 2019 και του 2020 για οποιονδήποτε λόγο καθυστέρησαν να ολοκληρώσουν τους σταθμούς τους (λ.χ. εξάντλησαν τα χρονικά περιθώρια των συμβάσεων) και άρα δήλωσαν ετοιμότητα το 2021 επιβραβεύονται σε σχέση με τους επιμελείς, που έσπευσαν νωρίτερα να υλοποιήσουν τις επενδύσεις τους. 

Πρόταση

Είναι, συνεπώς, δικαιοκρατικά επιβεβλημένο το ΥΠΕΝ να μην υποκύψει στην παντελώς αδικαιολόγητη άρνηση εφαρμογής της υφιστάμενης νομοθεσίας από πλευράς του ΔΕΔΔΗΕ και να παραμείνει η διάταξη ως έχει, με μόνο κριτήριο εφαρμογής την έκδοση τιμολογίων σχετικών με έργα σύνδεσης που έχουν εκδοθεί μετά την 1.10.2021.

Εφόσον παρόλα αυτά είναι αναγκαίος, για λόγους μη αντιληπτούς και χωρίς καμία αντικειμενική αιτιολογία, ο καθορισμός μιας συγκεκριμένης ημερομηνίας – φίλτρου μετά την 1.1.2021, αυτή δεν μπορεί να είναι άλλη παρά η ημερομηνία Σύνδεσης του Σταθμού με το Δίκτυο, η οποία εμπεριέχει τις καθυστερήσεις του ΔΕΔΔΗΕ στην εκτέλεση των έργων σύνδεσης, καθώς είναι αυτονόητο ότι κατά την ημερομηνία δήλωσης ετοιμότητας ή αίτησης ενεργοποίησης, ο σταθμός δεν παράγει έσοδα για τον παραγωγό και συνεπώς μια ημερομηνία προγενέστερη της 1.1.2021 δεν νοείται να λειτουργήσει περαιτέρω τιμωρητικά για αυτόν.

  1.  ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ  ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ  ΠΡΑΞΗΣ  .  ΑΡΘΡΟ  24  ΤΟΥ Ν. 4951

Τέλος  θεωρούμε  ότι  θα πρέπει  με  το  Παρόν  Νομοσχέδιο  να  Καταργηθεί  η    Διαπιστωτική  Πράξη   Εξαιρουμένων  Σταθμών  σε  Ομαδικά   Αιτήματα   .  Αρθρο  24  του  4951 /22 . 

Σύμφωνα  με  το  4951/22  παράγραφος  2  ο Ενδιαφερόμενος  για  μεταφορά  Θέσης  Εξαιρούμενος  Σταθμού  απευθύνεται  στην αρμόδια  αρχή  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης για  να  αποφανθεί  ότι  το κόστος  σύνδεσης  είναι  μικρότερο , και ότι δεν  μεταβάλλεται  το  σημείο  σύνδεσης  κάτι  που  γνωρίζει ο Διαχειριστής  και  δε  γνωρίζει  η  Αρμόδια  Αρχή  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης .

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση να αδυνατεί να εκδόσει την διαπιστωτική απόφαση και απευθύνεται εκτος Διαδικασιας του άρθρου 24 εκ των προτέρων στον ΑΔΜΗΕ για την διαπίστωση του κριτηρίου της παρ.1ε, ήτοι της μείωσης του κόστους σύνδεσης και επιπλέον για την διαπίστωση ότι δεν μεταβάλλεται το σημείο σύνδεσης, το οποίο μόνο ο διαχειριστής – ΑΔΜΗΕ γνωρίζει από την στιγμή που έχει αναλάβει την έγκριση καταλληλότητας του προτεινόμενου υποσταθμού σύνδεσης των έργων κοινού αιτήματος.

Έχουμε  λοιπόν  το  Σουρεαλιστικό η ο  Επενδυτής  να  αποστέλει αίτημα  στην Αρμόδια  αρχή  , η  Αρμόδια αρχή να  αποτανθεί στον ΑΔΜΗΕ  γιατί αδυνατεί  να  αποφανθεί ,  ο  ΑΔΜΗΕ  να   βεβαιώσει  ότι  έτσι  είναι , να αποστείλει  Σχετική βεβαίωση  στην Αρμόδια Αρχή  και η αρμόδια  αρχή  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  να  εκδώσει  διαπιστωτική πράξη   που  θα  την  χορηγήσει  στον Επενδυτή  που  θα  την  Προσκομίσει  στο  Διαχειριστή  ΑΔΜΗΕ . 

Αντί  να  έχουμε  :

ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ >ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ> ΑΔΜΗΕ>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ>ΕΠΕΝΔΥΤΗ  > ΑΔΜΗΕ  

ΜΠΟΡΟΥΜΕ  ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ   ΕΠΕΝΔΥΤΗ > ΑΔΜΗΕ . 

Άλλωστε όπως προκύπτει απο την τρέχουσα πολύμηνη προσπάθεια επενδυτων δεν έχει εκδοθεί κατ ουσία καμιά διαπιστωτική πράξη μεταφορας απο την θέσπιση του Ν 4951 /2022 και μεχρι τωρα

5,Η μέχρι σήμερα προσπάθειες των επενδυτων χωρις αποτέλεσμα δείχνει ότι είναι χρονοβόρα και μη πρακτικη οπως αρχικά ορίστηκε στο αρθ 24 , του Ν 4951/2022, η Αποκεντρωμενης Διοικησης της Περιφερειας και ότι θα πρέπει ανελαστικά να καταργηθεί από το άρθρο 24 διότι άλλως συνιστά αδικαιολόγητη τροχοπέδη που μόνο ερωτηματικά προξενεί .

Πρόταση

Είναι προφανές ότι θα πρέπει  να  καταργηθεί η   Διαπιστωτική Πράξη   Εξαιρουμένων  Σταθμών  σε  Ομαδικά   Αιτήματα   .  Αρθρο  24  του  4951 /22 . 

  1.  Τέλος  αδυνατούμε  να  αντιληφθούμε  γιατί  η  Κυβέρνηση  δεν  συμπεριλαμβάνει    παράταση  της   Προθεσμίας   για  την Υποβολή Βεβαίωση  Πολυγώνου . 

Σύμφωνα με τον Ν.4951/2022, όλοι οι Φ/Β Σταθμοί που εξαιρούνται από την έκδοση άδειας παραγωγής από τη ΡΑΕ έχουν υποχρέωση έκδοσης βεβαίωσης καταχώρησης πολυγώνου μέχρι τις 31/3/2023. Η διαδικασία έκδοσης Βεβαίωσης Καταχώρησης Πολυγώνου Εξαιρούμενου σταθμού στη ΡΑΕ, αφορά πάνω από 20.000 «μικρά» έργα, τα οποία είτε έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν εδώ και αρκετά έτη, είτε έχουν κατασκευαστεί και αναμένουν ηλέκτριση. Σε περίπτωση που ο παραγωγός δεν εκδώσει τη σχετική Βεβαίωση Πολυγώνου έως την 31 Μαρτίου 2023, θα σταματά η καταβολή αποζημιώσεων για την παραγωγή του Φ/Β Σταθμού. Δυστυχώς, τα προβλήματα που έχουν προκύψει με τη διαδικασία έκδοσης Βεβαίωσης Πολυγώνου Εξαιρούμενου είναι αρκετά.

Καταρχήν, η ΡΑΕ δεν δύναται να ανταπεξέλθει στον όγκο των βεβαιώσεων που πρέπει να εκδοθούν. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι βεβαιώσεις πολυγώνων των οποίων οι αιτήσεις κατατέθηκαν το Δεκέμβριο 2022 δεν έχουν  εκδοθεί ακόμη! Συνεπώς, αιτήσεις για χορήγηση βεβαίωσης εξαιρούμενων σταθμών που θα κατατεθούν Φεβρουάριο και Μάρτιο είναι δεδομένο ότι δεν θα μπορούν να εξυπηρετηθούν από τη ΡΑΕ, καθώς η ίδια δηλώνει αδυναμία να ανταπεξέλθει στον όγκο των αιτήσεων λόγω υποστελέχωσης. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να σταματήσει ο ΔΑΠΕΕΠ τις πληρωμές εκατοντάδων μικρών παραγωγών, των οποίων όμως τα δάνεια στις τράπεζες θα πρέπει να εξυπηρετηθούν. Και όλα αυτά, χωρίς οι παραγωγοί να έχουν την παραμικρή ευθύνη, αφού οι ίδιοι εκπληρώνουν την υποχρέωση τους για υποβολή αίτησης χορήγησης βεβαίωσης εξαιρούμενου πολυγώνου. Για ακόμη μία φορά τον πρόχειρο σχεδιασμό   θα κληθούν να την πληρώσουν οι εκατοντάδες μικροί παραγωγοί. 

Πρόταση 

Για του παραπάνω λόγους και δεδομένου ότι σύντομα αναμένεται η προκήρυξη Εθνικών Εκλογών όπου δεν θα μπορεί να γίνει κάποια νομοθετική παρέμβαση, η ΠΟΣΠΗΕΦ προτείνει την άμεση  παράταση της υποχρέωσης έκδοσης βεβαίωσης εξαιρούμενου σταθμού τουλάχιστον κατά 4 μήνες, προκειμένου να μην προκύψει πρόβλημα με τις πληρωμές των χιλιάδων  μικρών παραγωγών με  το  παρόν  Νομοσχέδιο.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης