Ενέργεια

ΡΑΕ: Πώς θα αδειοδοτούνται απευθείας γραμμές ρεύματος για τροφοδότηση μεγάλων επιχειρήσεων και προμηθευτές ρεύματος

ΡΑΕ: Πώς θα αδειοδοτούνται απευθείας γραμμές ρεύματος για τροφοδότηση μεγάλων επιχειρήσεων και προμηθευτές ρεύματος
Ποιοί έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για χορήγηση Άδειας

Τους νέους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση από τη ΡΑΕ άδειας για απευθείας γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας έθεσε το ΥΠΕΝ. Ουσιαστικά αφορούν είτε γραμμή ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία συνδέει μια μεμονωμένη μονάδα παραγωγής ενέργειας με έναν μεμονωμένο πελάτη, είτε γραμμή ηλεκτρικής ενέργειας η οποία συνδέει έναν παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας με μία επιχείρηση προμήθειας ρεύματος η οποία προμηθεύει απευθείας τις δικές της εγκαταστάσεις, θυγατρικές επιχειρήσεις αλλά και επιλέγοντες πελάτες. Οι απευθείας γραμμές δεν εντάσσονται στο Σύστημα Μεταφοράς ή στο Δίκτυο Διανομής.

Ειδικότερα, με πρόσφατη απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα θεσπίστηκε ο Κανονισμός Αδειών Κυριότητας και Διαχείρισης Απευθείας Γραμμής. Είχε προηγηθεί το προηγούμενο καλοκαίρι η υποβολή της γνώμης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την οποία ο Ρυθμιστής της αγοράς είχε θέσει σε δημόσια διαβούλευση. Έτσι με τη νέα απόφαση καθορίζονται η διαδικασία, τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις χορήγησης Άδειας Κυριότητας και Διαχείρισης Απευθείας Γραμμής.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για χορήγηση Άδειας έχουν:

(α) Οι κάτοχοι άδειας Παραγωγής και οι κάτοχοι Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, που είναι εγκατεστημένοι στην ελληνική επικράτεια, προκειμένου να προμηθεύουν με ηλεκτρική ενέργεια, μέσω Απευθείας Γραμμής, τις εγκαταστάσεις τους, τις θυγατρικές τους επιχειρήσεις και πελάτες.
(β) Οι πελάτες, που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, προκειμένου να προμηθεύονται, ατομικά ή από κοινού, ηλεκτρική ενέργεια, μέσω Απευθείας Γραμμής, από επιχειρήσεις Παραγωγής και Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. H Άδεια κυριότητας και διαχείρισης Απευθείας Γραμμής χορηγείται από τη ΡΑΕ.

Για τη χορήγηση ή μη της Άδειας, η ΡΑΕ θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη συγκεκριμένα κριτήρια όπως τη σκοπιμότητα κατασκευής της Απευθείας Γραμμής, την αξιοπιστία και την ασφάλεια της Απευθείας Γραμμής και του σχετικού εξοπλισμού, την πρόβλεψη τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων σχεδιασμού λειτουργίας και συντήρησής της, την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, τη χρήση γης και ιδίως τους ισχύοντες περιορισμούς χωροθέτησης, καθώς και τη δυνατότητα του αιτούντος ή των μετόχων ή εταίρων του να υλοποιήσει το έργο με βάση την επιστημονική και τεχνική επάρκειά του και τη δυνατότητα εξασφάλισης της απαιτούμενης χρηματοδότησης.

Η Άδεια θα χορηγείται για χρονικό διάστημα έως 20 έτη και η διάρκειά της θα μπορεί να παρατείνεται κατόπιν αιτήματος του κατόχου της, το οποίο θα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον έξι μήνες πριν τη λήξη ισχύος της.

Παραχωρήσεις στους διαχειριστές

Επίσης, δίνεται δυνατότητα παραχώρησης των αδειών απευθείας γραμμών στους Διαχειριστές ΑΔΜΗΕ ή ΔΕΔΔΗΕ. Με απόφαση της ΡΑΕ θα μπορεί να παραχωρείται σε αυτούς η διαχείριση Απευθείας Γραμμής και επιπλέον, η Απευθείας Γραμμή να εντάσσεται αντιστοίχως στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, ΕΣΜΗΕ ή στο Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΕΔΔΗΕ.

Στην πρώτη περίπτωση, η σχετική άδεια κυριότητας και διαχείρισης θα μπορεί να μετατρέπεται σε άδεια κυριότητας και η άδεια διαχείρισης της Απευθείας Γραμμής θα χορηγείται στον αρμόδιο Διαχειριστή. Στη δεύτερη περίπτωση, η άδεια κυριότητας και διαχείρισης της Απευθείας Γραμμής ανακαλείται. Μάλιστα, προβλέπεται η καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος στον κάτοχο της άδειας το οποίο θα καθορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ κατόπιν σχετικής εισήγησης του αρμόδιου Διαχειριστή και προσκόμισης ανεξάρτητης οικονομικής εκτίμησης από τον κάτοχο της άδειας. Οι σχετικές εισηγήσεις των Διαχειριστών πρέπει να τεκμηριώνονται με βάση την κάλυψη των αναγκών ανάπτυξης ή λειτουργίας των δικτύων και την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, συγκριτικά με την κατασκευή νέων ή την ενίσχυση υφιστάμενων υποδομών.

Πάντως, είναι αξιοσημείωτο ότι, στο πλαίσιο της διαβούλευσης της ΡΑΕ είχαν διατυπωθεί προβληματισμοί ως προς την εξασφάλιση της γης για τις γραμμές οι οποίες είναι της τάξεως εκατοντάδων ή χιλιάδων μέτρων, και στην πλειοψηφία τους διέρχονται μέσω περισσότερων από μίας ιδιοκτησιών, ιδιωτικών αλλά και δημόσιων και από δρόμους αρμοδιότητας των Δήμων και των Περιφερειών. Εστίαζαν μάλιστα ειδικά στη διέλευση από ακίνητα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ο οποίος κινείται με αργές διαδικασίες, εφιστώντας την προσοχή για τους μικρομεσαίους ηλεκτροπαραγωγούς και πελάτες, για τους οποίους το εγχείρημα καθίσταται ιδιαιτέρως δύσκολο.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης