Χρηματιστήριο & Αγορές

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Διανομή μερίσματος 0,06 ανά μετοχή

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Διανομή μερίσματος 0,06 ανά μετοχή

 Από το ανωτέρω μικτό ποσό θα παρακρατηθεί ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5%, ήτοι €0,003 ανά μετοχή και, συνεπώς, το ποσό του μερίσματος που θα λάβουν οι μέτοχοι θα ανέλθει στο καθαρό ποσό €0,057 ανά μετοχή

Η «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 303401000 (στο εξής «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ») ανακοινώνει, σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 24ης Μαΐου 2023, το μέρισμα για τη χρήση 2022 ανέρχεται σε €0,06 ανά μετοχή της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ. Από το ανωτέρω μικτό ποσό θα παρακρατηθεί ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5%, ήτοι €0,003 ανά μετοχή και, συνεπώς, το ποσό του μερίσματος που θα λάβουν οι μέτοχοι θα ανέλθει στο καθαρό ποσό €0,057 ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) επενδυτές κατά την Τρίτη, 27 Ιουνίου 2023.
Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος είναι η Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2023, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών και, συνεπώς, την ημέρα αυτή οι μετοχές της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ θα είναι διαπραγματεύσιμες χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος.
Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος, ορίζεται η Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2023, από την πληρώτρια τράπεζα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ως ακολούθως:

1) Mέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες) σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της.
2) Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας.
Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός πέντε (5) ετών, παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι κκ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων (τηλ.: 22620 48961, αρμόδιος κ. Δημήτριος Θεοδωρακάτος).

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης