Επιχειρήσεις

NOVAL PROPERTY: Οι αποφάσεις της τακτικής γενικής συνέλευσης

NOVAL PROPERTY: Οι αποφάσεις της τακτικής γενικής συνέλευσης
Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανωνύμου εταιρίας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία με την επωνυμία «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «NOVAL PROPERTY» (εφεξής η «Εταιρία»), η οποία έχει αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 152321260000, ανακοινώνει ότι, κατά την συνελθούσα, την 8ην Ιουνίου 2023, Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, ψήφισε θετικώς το σύνολο των Μετόχων, το οποίο εκπροσωπούσε το σύνολο των μετοχών της Εταιρίας, ήτοι 268.667.870 μετοχές και έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

Θέμα 1ον: Υποβολή και έγκριση των ετησίων  χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2022, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Εταιρίας

Η Γενική Συνέλευση ομοφώνως ενέκρινε τις ετήσιες  χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2022, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Εταιρίας.

Θέμα 2ον: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2022 και διανομής μερίσματος

Η Γενική Συνέλευση ομοφώνως ενέκρινε τη διανομή μερίσματος ποσού 0,00814 Ευρώ ανά μετοχή και την χορήγηση εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να ρυθμίσει όλα τα διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση της απόφασης.

Θέμα 3ον:  Έγκριση, κατ’ άρθρο 108 του Ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης, η οποία έλαβε χώραν κατά την εταιρική χρήση 2022 και απαλλαγή, κατ’ άρθρο 117 του Ν.4548/2018, της Ελεγκτικής Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2022

Η Γενική Συνέλευση ομοφώνως ενέκρινε τη συνολική διαχείριση, η οποία έλαβε χώραν κατά την εταιρική χρήση 2022 και απήλλαξε, κατ’ άρθρο 117 του Ν.4548/2018, την Ελεγκτική Εταιρία από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την προαναφερθείσα περίοδο.

Θέμα 4ον: Έγκριση καταβολής ετήσιας αμοιβής στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Ελέγχου και στην Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, για τη χρήση 2023

Η Γενική Συνέλευση ομοφώνως ενέκρινε την καταβολή στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ετήσιας αμοιβής ποσού είκοσι πέντε  χιλιάδων Ευρώ (25.000 €) για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Ελέγχου και ετήσιας αμοιβής ποσού δέκα οκτώ χιλιάδων Ευρώ (18.000 €) για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων για την εταιρική χρήση 2023, συμφώνως με την από 01.06.2022 εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας. Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση ομοφώνως ενέκρινε την καταβολή μικτού ποσού έξι χιλιάδων Ευρώ  (6.000 €) ετησίως ως αμοιβή του Ανωτάτου Ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 5ον: Υποβολή – έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών οικονομικού έτους 2022 (άρθρο 112 του Ν.4548/2018)

Η Γενική Συνέλευση ομοφώνως ενέκρινε, με συμβουλευτική ψήφο, την Έκθεση Αποδοχών της Εταιρίας της εταιρικής χρήσεως 2022.

Θέμα 6ον: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας για τον έλεγχο των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2023 και έγκριση της αμοιβής αυτής

Η Γενική Συνέλευση ομοφώνως ενέκρινε την εκλογή, ως τακτικού εξωτερικού ελεγκτή της Εταιρίας την ανώνυμη ελεγκτική εταιρία με την επωνυμία «ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία», καθώς και την αμοιβή αυτής.

Θέμα 7ον: Εκλογή ανεξάρτητων εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2023

Η Γενική Συνέλευση ομοφώνως ενέκρινε τον διορισμό των εταιριών «ΓΑΙΟΑΞΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», «ΑΞΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ» και «Π. ΔΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ανώνυμος Εταιρεία Σύμβουλοι και Εκτιμητές Ακινήτων», ως ανεξαρτήτων πιστοποιημένων εκτιμητών, νομίμως καταχωρημένων στο οικείο μητρώο του Υπουργείου Οικονομικών, για την αποτίμηση της αξίας των επενδύσεων της Εταιρίας σε ακίνητη περιουσία, κατά την εταιρική χρήση 2023.

Θέμα 8ον: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του

Η Γενική Συνέλευση ομοφώνως ενέκρινε την εκλογή νέου εννεαμελούς  Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελουμένου από τους κ.κ.:

 • Μελέτιο Φικιώρη του Ιωάννου
 • Παναγιώτη Καπετανάκο του Νικολάου
 • Γεώργιο Στεργιόπουλο του Αλεξάνδρου
 • Αικατερίνη Απέργη του Κωνσταντίνου
 • Μαρία Καπετανάκη του Νικολάου
 • Ευγενία Μουρούσια του Κωνσταντίνου
 • Λουκά Παπάζογλου του Κωνσταντίνου
 • Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη
 • Ιωάννη Στρούτση του Παναγιώτου

Ακολούθως, η Γενική Συνέλευση, ομοφώνως όρισε ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την έννοια των οικείων διατάξεων, τους κ.κ.:

 • Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη
 • Ιωάννη Στρούτση του Παναγιώτη
 • Λουκά Παπάζογλου του Κωνσταντίνου

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας είναι ετήσια, παρατεινομένη, συμφώνως με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 1, εδ. γ΄ του Ν.4548/2018, μέχρι τη σύνοδο της αμέσως επομένης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι του έτους 2024 και τη λήψη της σχετικής αποφάσεως.

Θέμα 9ον: Προσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της, καθώς και ορισμός των Μελών της σε περίπτωση κατά την οποίαν οριστεί ανεξάρτητη, συμφώνως με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017, όπως ισχύει

Η Γενική Συνέλευση, ομοφώνως αποφάσισε, ότι η νέα Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας, συμφώνως με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 44 παρ. 1 περίπτωση β. του Ν.4449/2017, όπως ισχύει, θα αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας με τη θητεία αυτής να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, δηλαδή ετήσια, και αποτελούμενη από τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αυτού.

Θέμα 10ον: Παροχή αδείας, συμφώνως με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών της Viohalco και τρίτων εταιριών, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς

Η Γενική Συνέλευση ομοφώνως ενέκρινε την χορήγηση άδειας, συμφώνως με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας, προκειμένου να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση συνδεδεμένων εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 32 του N.4308/2014, όπως ισχύει, και τρίτων εταιριών οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρίας.

Θέμα 11ον: Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας συμφώνως με το άρθρο 9 παρ. 5 του N.4706/2020, όπως ισχύει

Υποβλήθηκε στη Γενική Συνέλευση η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για τη χρήση 2022. Η σχετική Έκθεση δεν τέθηκε σε ψηφοφορία.

Θέμα 12ον: Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2022 συμφώνως με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ) του N.4449/2017, όπως ισχύει

Υποβλήθηκε στη Γενική Συνέλευση προς παρουσίαση η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2022. Η σχετική Έκθεση δεν τέθηκε σε ψηφοφορία.

www.worldenergynews.gr
Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης